Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 776 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat urørt skov
BEK nr 1105 af 12/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 955 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning
BEK nr 946 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 872 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private skovejere om kortlægning og beskyttelse af fredskov m.v. i internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 864 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opførelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende i fredskov
BEK nr 853 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatningsskov
BEK nr 835 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
BEK nr 1302 af 12/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt i henhold til skovloven
BEK nr 1114 af 25/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015
BEK nr 565 af 16/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i henhold til skovloven
BEK nr 492 af 12/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om opførelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende byggeri i fredskov