Søgeresultat


Søgningen fandt 22 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 974 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 780 af 20/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen
(Råstofbekendtgørelsen)
BEK nr 950 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
BEK nr 788 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder
BEK nr 1260 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
BEK nr 136 af 01/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne Banke
BEK nr 133 af 01/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder i Nordsøen
BEK nr 251 af 27/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer ved bundgarn og sømærker
BEK nr 1165 af 16/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om råstoffer og lov om kontinentalsoklen
BEK nr 984 af 05/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden i EF-fuglebeskyttelsesområder og i Ramsarområder
BEK nr 329 af 02/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indvinding af skaller i Roskilde Fjord
AND nr 259 af 07/06/1963 - Gældende
Anordning vedrørende udøvelsen af dansk højhedsret over den kontinentale sokkel.
CIR1H nr 9418 af 23/06/2014 - Gældende
Cirkulære om regionsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding (administrationscirkulæret)
(Til samtlige regionsråd)

(Administrationscirkulæret)
VEJ nr 10149 af 03/09/2012 - Gældende
Vejledning om administration af råstofloven
En vejledning til regioner og kommuner
VEJ nr 14012 af 31/12/1980 - Gældende
Fremstilling af C-kort Resume
VEJ nr 14011 af 31/12/1980 - Gældende
Råstofkortlægning, B-5 kort. Danske landskabsformer. Resume
VEJ nr 18 af 31/01/1979 - Gældende
Vejledning i ansøgning om tilladelse til at foretage udforskning af naturforekomster på søterritoriet og på kontinentalsoklen
SKR nr 9659 af 01/11/2010 - Gældende
Regionernes råstofplanlægning på land
CIS nr 45 af 22/03/1991 - Gældende
Råstofindvinding i forbindelse med vejanlæg