Søgeresultat


Søgningen fandt 23 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 775 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 1146 af 24/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 780 af 20/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen
(Råstofbekendtgørelsen)
BEK nr 950 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
BEK nr 788 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder
BEK nr 1260 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
BEK nr 136 af 01/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne Banke
BEK nr 133 af 01/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder i Nordsøen
BEK nr 251 af 27/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer ved bundgarn og sømærker
BEK nr 1165 af 16/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om råstoffer og lov om kontinentalsoklen
BEK nr 984 af 05/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden i EF-fuglebeskyttelsesområder og i Ramsarområder
BEK nr 329 af 02/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indvinding af skaller i Roskilde Fjord
AND nr 259 af 07/06/1963 - Gældende
Anordning vedrørende udøvelsen af dansk højhedsret over den kontinentale sokkel.
CIR1H nr 9418 af 23/06/2014 - Gældende
Cirkulære om regionsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding (administrationscirkulæret)
(Til samtlige regionsråd)

(Administrationscirkulæret)
VEJ nr 10149 af 03/09/2012 - Gældende
Vejledning om administration af råstofloven
En vejledning til regioner og kommuner
VEJ nr 14012 af 31/12/1980 - Gældende
Fremstilling af C-kort Resume
VEJ nr 14011 af 31/12/1980 - Gældende
Råstofkortlægning, B-5 kort. Danske landskabsformer. Resume
VEJ nr 18 af 31/01/1979 - Gældende
Vejledning i ansøgning om tilladelse til at foretage udforskning af naturforekomster på søterritoriet og på kontinentalsoklen
SKR nr 9659 af 01/11/2010 - Gældende
Regionernes råstofplanlægning på land
CIS nr 45 af 22/03/1991 - Gældende
Råstofindvinding i forbindelse med vejanlæg