Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 126 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 523 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 449 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
BEK nr 95 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
BEK nr 1625 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
BEK nr 217 af 02/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
BEK nr 836 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
BEK nr 342 af 08/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vandområdedistrikt
BEK nr 119 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande