Søgeresultat


Søgningen fandt 18 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 974 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 115 af 16/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
BEK nr 1512 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)
BEK nr 1287 af 07/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til restaurering af søer
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 919 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
BEK nr 838 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb
BEK nr 834 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
BEK nr 159 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
BEK nr 462 af 30/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med bræmmer langs vandløb og søer
BEK nr 1018 af 12/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande
CIR nr 21 af 26/02/1985 - Gældende
Cirkulære om vandløbsloven (Til kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner)
VEJ nr 60252 af 01/09/1992 - Gældende
Vejledning om ændring af vandløbslovens § 69 om bræmmer
CIS nr 14011 af 11/06/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om optagning af afskåret grøde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)
REG nr 23 af 20/07/1984 - Gældende
Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens § 12