Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 775 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)
BEK nr 1146 af 24/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 1090 af 25/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)
BEK nr 1287 af 07/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til restaurering af søer
BEK nr 1023 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
BEK nr 954 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
BEK nr 930 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 919 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
BEK nr 838 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb
BEK nr 834 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
BEK nr 597 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelsen)
BEK nr 159 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
BEK nr 462 af 30/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med bræmmer langs vandløb og søer
BEK nr 1018 af 12/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande
CIR nr 21 af 26/02/1985 - Gældende
Cirkulære om vandløbsloven (Til kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner)
VEJ nr 60252 af 01/09/1992 - Gældende
Vejledning om ændring af vandløbslovens § 69 om bræmmer
CIS nr 14011 af 11/06/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om optagning af afskåret grøde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)
REG nr 23 af 20/07/1984 - Gældende
Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens § 12