Søgeresultat


Søgningen fandt 119 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 314 af 28/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)
BEK nr 1251 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadeforsikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond m.v.
(Ikrafttræden af reglerne om årsrapport m.v.)
BEK nr 1706 af 26/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
BEK nr 1657 af 22/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
BEK nr 1237 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
(Takstbekendtgørelsen)
BEK nr 1157 af 30/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
(Reguleringsbekendtgørelsen)
BEK nr 1156 af 30/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018
(Kapitaliseringsbekendtgørelsen)
BEK nr 602 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.
BEK nr 586 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service
BEK nr 413 af 24/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling og forrentning af beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
BEK nr 185 af 23/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.
BEK nr 1629 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
BEK nr 1606 af 09/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
BEK nr 1482 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede
BEK nr 1481 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet
BEK nr 1480 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
BEK nr 1478 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
BEK nr 1477 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser
BEK nr 960 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
BEK nr 902 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget
BEK nr 901 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring
BEK nr 900 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring
BEK nr 563 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for firmapensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
BEK nr 1700 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011
BEK nr 1663 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015
BEK nr 1 af 06/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
BEK nr 1490 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond
BEK nr 1012 af 28/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
BEK nr 990 af 09/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
BEK nr 367 af 13/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift
BEK nr 1308 af 16/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
BEK nr 1271 af 26/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
BEK nr 812 af 29/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3
BEK nr 834 af 26/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om dækning af udgifter til sygebehandling og optræning samt proteser m.m. efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
BEK nr 979 af 11/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang for ældre rentemodtagere til omsætning af rente efter ulykkesforsikringsloven til kapitalbeløb
BEK nr 671 af 01/10/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m.v. for beløb svarende til ubetalte arbejdsskadeforsikringspræmier samt visse ubetalte arbejdsgiverbidrag
BEK nr 179 af 18/05/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde
CIR1H nr 9041 af 28/01/2013 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om statsinstitutioners anmeldelse af arbejdsskader efter lov om arbejdsskadesikring
CIR nr 69 af 18/09/2006 - Gældende
Cirkulære om anmeldelse af arbejdsskader for medarbejdere i Kriminalforsorgen
(Til Kriminalforsorgens institutioner og afdelinger)
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
VEJ nr 9099 af 28/02/2018 - Gældende
Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2018 (Teknisk vejledning)
VEJ nr 9098 af 28/02/2018 - Gældende
Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2017 (Teknisk vejledning)
VEJ nr 10036 af 01/11/2017 - Gældende
Vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde Teknisk vejledning
VEJ nr 9818 af 24/08/2017 - Gældende
At-vejledning om genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven
VEJ nr 9817 af 24/08/2017 - Gældende
At-vejledning om genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring
VEJ nr 9086 af 03/02/2017 - Gældende
Méntabel (Vejledende procenttabel til brug ved afgørelser om godtgørelse for varigt mén, truffet den 1. februar 2017 og senere i arbejdsskadesager).
(Méntabel)
VEJ nr 9679 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader
VEJ nr 9663 af 28/06/2016 - Gældende
Vejledning om opløsningsmiddelforgiftning 2016
VEJ nr 9662 af 28/06/2016 - Gældende
Vejledning om arbejdsbetingede tandskader 2016
VEJ nr 9659 af 28/06/2016 - Gældende
Vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring
(Foreningsvejledning)
VEJ nr 9656 af 28/06/2016 - Gældende
Vejledning om arbejdsskadesikring i forhold til forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger
VEJ nr 9012 af 12/01/2016 - Gældende
Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2016 (Teknisk vejledning)
VEJ nr 10993 af 10/11/2015 - Gældende
Vejledning om senfølger efter bløddelsskader
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
VEJ nr 10173 af 17/08/2015 - Gældende
Vejledning om behandlingsudgifter
VEJ nr 10545 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om medicinsk dokumentation
VEJ nr 10544 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om hudsygdomme
VEJ nr 10543 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om kræftsygdomme
VEJ nr 10542 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om psykiske sygdomme
VEJ nr 10541 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om lungesygdomme
VEJ nr 10540 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om øvrige bevægeapparatssygdomme
VEJ nr 10538 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om vibrationssygdomme
VEJ nr 10537 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om knæsygdomme
VEJ nr 10536 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om ryg- og hoftesygdomme
VEJ nr 10535 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om høresygdomme
VEJ nr 10534 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art)
VEJ nr 9946 af 24/11/2014 - Gældende
Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne
(E-tabsvejledning)
VEJ nr 10520 af 10/10/2014 - Gældende
Vejledning om særlig godtgørelse
VEJ nr 9267 af 05/04/2011 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring
VEJ nr 9315 af 20/03/2007 - Gældende
Ophævelse af vejledning nr. 19044 af 10/02/1994
VEJ nr 9268 af 23/10/2006 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring
VEJ nr 70 af 18/09/2006 - Gældende
Vejledning om behandling af arbejdsskadesager vedrørende medarbejdere i Kriminalforsorgen
VEJ nr 100 af 17/11/2005 - Gældende
Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2006
Syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere
VEJ nr 102 af 16/11/2004 - Gældende
Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2005
Syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere
VEJ nr 9269 af 10/05/2004 - Gældende
Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring
VEJ nr 9072 af 01/01/2004 - Gældende
Rettelsesblad til Vejledning om erstatning ved dødsfald
VEJ nr 132 af 21/11/2003 - Gældende
Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2004 for syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere
VEJ nr 159 af 31/07/2000 - Gældende
Vejledning om betaling for sygebehandling, optræning og hjælpemidler ved arbejdsskader
VEJ nr 19333 af 30/04/1997 - Gældende
Information til kommunernes sagsbehandlere om arbejdsskader
VEJ nr 19111 af 30/04/1997 - Gældende
Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 5 Arbejdsskade Arbejdsulykke og erhvervssygdom
VEJ nr 19107 af 30/04/1997 - Gældende
Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse
VEJ nr 19301 af 31/12/1994 - Gældende
Arbejdsskadestyrelsens vejledning om erstatning ved dødsfald
VEJ nr 36 af 08/03/1993 - Gældende
Vejledning om retningslinier for samarbejdet mellem Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber og kommuner m. fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltninger for de arbejdsskadede jf. § 19, stk. 1 i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
VEJ nr 80 af 28/03/1990 - Gældende
Vejledende retningslinier for anerkendelse af erhvervssygdommen sukker- og melcaries
VEJ nr 19155 af 31/05/1989 - Gældende
Arbejdsskadestyrelsens vejledende retningslinier for anerkendelse af asbestrelaterede maligne sygdomme
SKR nr 9501 af 26/06/2018 - Gældende
Skrivelse om regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april 2018 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring
SKR nr 9707 af 30/06/2016 - Gældende
Skrivelse om vejledninger udstedt af Arbejdsskadestyrelsen før maj 2016
SKR nr 9660 af 28/06/2016 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af vejledning nr. 2 af 15. januar 2004 om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. og vejledning nr. 199 af 25. november 1992 om erstatningsordninger for skole- og uddannelsessøgende
SKR nr 9658 af 28/06/2016 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af vejledning nr. 10124 af 21. december 2006 om anerkendelse af ulykker
SKR nr 9525 af 09/06/2016 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af forældede vejledninger om arbejdsskadesikring
SKR nr 9300 af 07/04/2016 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af skrivelse nr. 19054 af 27. september 1984 om udtalelser fra sikringsstyrelsen til brug ved fastsættelse af erstatning efter lov om erstatningsansvar
SKR nr 9027 af 20/01/2016 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af vejledninger om fastsættelse af årsløn
SKR nr 9021 af 15/01/2016 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af vejledning nr. 19001 af 31. januar 1997 om arbejdsbetingede broklidelser
SKR nr 9221 af 16/06/2011 - Gældende
Skrivelse om skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser
SKR nr 9590 af 01/10/2004 - Gældende
Skrivelse om regulering af takst for tandlægeerklæring pr. 1. oktober 2004 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring.
Til forsikringsselskaber m.fl.
SKR nr 9589 af 01/10/2004 - Gældende
Skrivelse om regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. oktober 2004 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring
Til forsikringsselskaber m.fl.
SKR nr 12250 af 27/09/2001 - Gældende
Skrivelse om regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. oktober 2001 til brug for administrationen af lov om sikring mod følger af arbejdsskade
SKR nr 12249 af 27/09/2001 - Gældende
Skrivelse om regulering af takst for tandlægeerklæringer pr. 1. oktober 2001 til brug for administrationen af lov om sikring mod følger af arbejdsskade
SKR nr 11759 af 19/12/2000 - Gældende
Skrivelse om rejseudgifter m.v. efter § 22, stk. 2, 3 og 4, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade
SKR nr 11259 af 12/05/2000 - Gældende
Skrivelse om indgåelse af aftale om honorering af lægeerklæring om broktilfælde til brug for administrationen af lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
SKR nr 11199 af 14/04/2000 - Gældende
Skrivelse vedr. beskatning af tilgodehavende arbejdsskadeerstatning
SKR nr 10640 af 30/09/1999 - Gældende
Arbejdsskadestyrelsen ændrer beregningspraksis
SKR nr 9652 af 20/05/1999 - Gældende
Anmeldelse af tandskader opstået som følge af en arbejdsulykke
SKR nr 60013 af 25/08/1998 - Gældende
Skrivelse om betaling for visse røntgenbilleder (Til de godkendte forsikringsselskaber m.fl.)
SKR nr 19297 af 02/12/1997 - Gældende
Skrivelse om Arbejdsskadestyrelsens/forsikringsselskabernes afgørelseskompetence. (Til de godkendte forsikringsselskaber m.fl.)
SKR nr 19265 af 08/08/1997 - Gældende
Skrivelse om tillæg til intern meddelelse nr. 4/97 fra 8. kontor "konsekvenserne af højesteretsdom af 6. marts 1997 for arbejdsskadestyrelsens vurdering af begrebet "udefra kommende" i definitionen af ulykkesbegrebet."
SKR nr 19245 af 16/06/1997 - Gældende
Skrivelse om konsekvenserne af Højesteretsdom af 6. marts 1997 for Arbejdsskadestyrelsens vurdering af begrebet ' udefra kommende ' i definitionen af ulykkesbegrebet. (Til de godkendte forsikringsselskaber m. fl.)
SKR nr 19183 af 06/11/1996 - Gældende
Om proceduren ved udbetaling af erstatnings- og godtgørelsesbeløb til umyndige personer efter arbejdsskadeforsikringslovgivningen. (Til de godkendte forsikringsselskaber m. fl.)
SKR nr 19090 af 06/06/1996 - Gældende
Skrivelse om blanketter til anmeldelse af skader på hjælpemidler, jf. § 30 i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. (til de godkendte forsikringsselskaber m.fl.)
SKR nr 19265 af 29/11/1995 - Gældende
Om proceduren ved udbetaling af erstatnings- og godtgørelsesbeløb til umyndige personer efter arbejdsskadeforsikringslovgivningen.
SKR nr 19194 af 05/06/1994 - Gældende
Intern meddelelse nr. 7/1994 om genoptagelse af arbejdsskadesager (Til de godkendte forsikringsselskaber m.fl.)
SKR nr 19431 af 01/10/1991 - Gældende
Skrivelse om underretning af arbejdsgiveren i tilfælde af anke (Til de godkendte forsikringsselskaber m. fl.)
SKR nr 19391 af 02/09/1991 - Gældende
Skrivelse om indeholdelse efter kildeskattelovens § 73 i ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven m.v.
SKR nr 19630 af 03/09/1990 - Gældende
Skrivelse om krav efter arbejdsskadeforsikringslovens § 25, § 27, § 28 og § 29. (Til de godkendte forsikringsselskaber m. fl.)
SKR nr 19398 af 02/09/1988 - Gældende
Skrivelse om refusion af dagpenge (Til de forsikringsselskaber m.fl., der er godkendt til tegning af arbejdsskadeforsikring)
SKR nr 19197 af 27/03/1987 - Gældende
Skrivelse om visse ændringer i arbejdsskadeforsikringsloven (Til de forsikringsselskaber og -forbund m.fl. der er godkendt til tegning af forsikringer efter arbejdsskadeforsikringsloven)
CIS nr 3 af 21/01/2008 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godtgørelse for præmiestigning på arbejdsskadeforsikring som følge af ændring i lov om arbejdsskadesikring
CIS nr 9168 af 23/02/2004 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indgåelse af aftale om honorering af supplementsblad ved anmeldelse af høreskader til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring.