Søgeresultat


Søgningen fandt 59 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1085 af 25/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab
(Dimensioneringsbekendtgørelsen)
BEK nr 319 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser
(Campingreglementet)
BEK nr 65 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hjemsendelse og fornyet indkaldelse af værnepligtige i Forsvaret, redningsberedskabet og under militærnægterordningen
BEK nr 1762 af 27/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg og udarbejdelse af sikringsplaner
BEK nr 1639 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker
BEK nr 1000 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsyn
BEK nr 372 af 25/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Risikobekendtgørelsen)
BEK nr 1913 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang
BEK nr 1339 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
(Afbrændingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1444 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
BEK nr 1424 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer
BEK nr 941 af 19/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om udlevering af lægemidler i forsyningsmæssige nødsituationer og i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger
BEK nr 262 af 22/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet
BEK nr 212 af 27/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
BEK nr 174 af 25/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
BEK nr 9424 af 01/06/2007 - Gældende
Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag
BEK nr 9694 af 14/08/2006 - Gældende
Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag
BEK nr 703 af 25/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om prioriterede virksomheder m.v.
BEK nr 590 af 26/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder
BEK nr 348 af 11/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om bedriftværn
BEK nr 41 af 21/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet
BEK nr 998 af 27/11/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold
BEK nr 997 af 27/11/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om opbevaring af chlorater og perchlorater
BEK nr 996 af 27/11/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om opbevaring af visse former for nitrocellulose
BEK nr 787 af 28/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ekspropriation til brug for redningsberedskabet
BEK nr 255 af 09/04/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskabspligt
BEK nr 77 af 01/02/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ekspropriation til brug for udførelsen af civile beredskabsopgaver
BEK nr 27 af 14/01/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsynet med det kommunale redningsberedskab og om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Beredskabsstyrelsen
BEK nr 934 af 06/12/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om fritagelse for mødepligt ved redningsberedskabet og forsvaret under krise eller krig (designering)
BEK nr 11250 af 31/05/1985 - Gældende
Tekniske forskrifter for vejtransport af komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (Klasse 2, lukket klasse) (* 1)
BEK nr 107 af 21/03/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om forøgelse af civilforsvarets styrker m.v.
BEK nr 523 af 17/10/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om træbearbejdning og træoplag
BEK nr 472 af 20/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om disciplinarnævn og ankenævn for værnepligtige i civilforsvaret
BEK nr 471 af 20/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om myndighed til at anvende disciplinarmidler over for værnepligtige i civilforsvaret
BEK nr 470 af 20/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af disciplinarmidler over for værnepligtige i civilforsvaret.
FSK nr 60227 af 01/02/1990 - Gældende
Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag
CIR1H nr 9111 af 03/03/2015 - Gældende
Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
CIR nr 153 af 10/08/1994 - Gældende
Cirkulære om overdragelse af lokale kommandocentraler og materiel m.v. (Til samtlige kommunalbestyrelser og beredskabskommissionen for Storkøbenhavn)
CIR nr 182 af 24/10/1991 - Gældende
Cirkulære om anciennitetstegn for brandvæsenet (til kommunalbestyrelserne)
CIR nr 9249 af 01/06/2010 - Gældende
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for menigt beredskabsfagligt personale udsendt i internationale operationer
CIR nr 9058 af 31/10/1995 - Gældende
Samarbejdet mellem forsvaret og redningsberedskabet i fredstid
CIR nr 9056 af 31/10/1995 - Gældende
Samarbejdet mellem forsvaret og redningsberedskabet under krise eller krig
VEJ nr 9558 af 01/01/2002 - Gældende
Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen
(Beredskabsvejledning)
VEJ nr 60578 af 01/01/1998 - Gældende
Sundhedsministeriets vejledning for planlægning af sundhedsberedskabet, 1998
VEJ nr 9062 af 30/06/1996 - Gældende
Vejledning om indkvarterings- og forplejningsberedskabet.
VEJ nr 192 af 06/12/1993 - Gældende
Vejledning om fritagelse for mødepligt ved redningsberedskabet og forsvaret under krise eller krig (designering) (Til ministerier, styrelser, amtsråd og kommunalbestyrelser m.v.)
VEJ nr 9700 af 16/03/1990 - Gældende
Vejledning om udarbejdelse af evakueringsplaner for institutioner m.v.
VEJ nr 34 af 20/03/1986 - Gældende
Vejledning om anvendelsen af civilforsvarslovens § 13.
VEJ nr 9523 af 31/03/1978 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens vejledning for anvendelse af disciplinarmidler på de til civilforsvarstjeneste indkaldte værnepligtige m.fl.
CIS nr 9438 af 21/09/1982 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om tvangsmidlet anholdelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og Civilforsvarskommissionen for Storkøbenhavn, politidirektøren i København og samtlige politimestre, samtlige CF-korpsets afdelinger m.fl.)
CIS nr 9682 af 18/05/1979 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om nødvendige tilladelser og dispensationer for civilforsvaret indenfor arbejdsmiljølovens rammer (Til samtlige civilforsvarskommissioner, politidirektøren i København og samtlige politimestre)
CIS nr 9650 af 30/01/1979 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om nødvendige tilladelser og dispensationer for civilforsvaret indenfor arbejdsmiljølovens rammer (Til samtlige civilforsvarskommissioner, politidirektøren i København og samtlige politimestre)
CIS nr 9559 af 13/06/1978 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om arbejdsmiljølovens gyldighedsområde (Til samtlige civilforsvarskommissioner, samtlige CF-regioner m.fl.)
CIS nr 11277 af 12/05/1972 - Gældende
Cirkulærskrivelse om bekæmpelse af korrosionsskader ved brande.
CIS nr 9830 af 06/09/1965 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse vedrørende samarbejdsaftale mellem Civilforsvarsstyrelsen og Dansk Røde Kors og ASF/Dansk Folkehjælp (Til samtlige CF-kommissioner - sendt politidirektøren i København og samtlige politimestre til orientering)
CIS nr 11227 af 11/04/1958 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende afprøvning af fritstående redningsstiger af stål eller letmetal
MED nr 11328 af 10/03/1986 - Gældende
Meddelelse om markering af radioaktive stoffer, sprinkleranlæg, halmoplag og højlagre (* 1)
MED nr 11179 af 16/03/1981 - Gældende
Meddelelse om nye bestemmelser om brandfarlige virksomheder og oplag. (* 1)
MED nr 11075 af 08/02/1980 - Gældende
Meddelelse om eftersyn af brandfarlige bygninger m.v. (* 1)