Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 984 af 28/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner) og § 7, nr. 3, i lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.)
BEK nr 1292 af 08/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 2-5 og 15, i lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check og afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.)
BEK nr 241 af 27/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
(Forbrænding af affald på anlæg på centrale kraftværkspladser)
BEK nr 1327 af 30/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.)
BEK nr 727 af 02/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Ændring til proceslisten i CO2-afgiftsloven m.v.)
BEK nr 566 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet
SKR nr 10037 af 07/09/2016 - Gældende
Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal
SKR nr 9203 af 26/05/2008 - Gældende
Skrivelse om Teaterforestillinger – godtgørelse af elafgift
SKR nr 9829 af 17/08/2007 - Gældende
Afgift af elektricitet forbrug af egen produceret el på vindkraftanlæg
SKR nr 9609 af 05/04/2006 - Gældende
Energiafgifter allokering af varme
SKR nr 9802 af 06/12/2005 - Gældende
Afgift af energi anvendt i minikraftvarmeanlæg