Søgeresultat


Søgningen fandt 24 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1207 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 6–11 og 19, og § 3 i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)
BEK nr 1146 af 17/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 14 i lov om forurenet jord
BEK nr 1021 af 06/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 974 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 1458 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 1672 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
(Restproduktbekendtgørelsen)
BEK nr 1174 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord
BEK nr 1611 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Olietankbekendtgørelsen)
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
BEK nr 1452 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtgørelsen)
BEK nr 658 af 18/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata
BEK nr 1552 af 17/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord
BEK nr 554 af 19/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord
BEK nr 1434 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger
BEK nr 1433 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord
BEK nr 94 af 04/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af dato for konstatering af forurening fra visse olietanke
VEJ nr 10101 af 18/12/2009 - Gældende
Vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke
VEJ nr 9662 af 01/01/2007 - Gældende
Vejledning om områdeklassificering
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007
VEJ nr 9025 af 01/01/2007 - Gældende
Vejledning om nuancering af kortlagte boligejendomme
Miljøstyrelsens vejledning nr. 1, 2007

(Nuanceringsvejledningen)
VEJ nr 60376 af 01/01/1998 - Gældende
Vejledning om prøvetagning og analyse af jord
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 13 1998
VEJ nr 60375 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 10/1998
VEJ nr 60374 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 11 1998
VEJ nr 60373 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for forurenede træimprægneringsgrunde
(Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 1998)