Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 776 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, nr. 3, i lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven
BEK nr 775 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)
BEK nr 911 af 17/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, nr. 2, i lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.).
BEK nr 597 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelsen)
BEK nr 1337 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven
BEK nr 94 af 21/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om definitioner og kriterier i relation til miljøskadebegrebet samt om afhjælpning af visse miljøskader
VEJ nr 9439 af 02/07/2008 - Gældende
Miljøskadelovens Skadebegreb