Søgeresultat


Søgningen fandt 26 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 290 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af tjenestemandspensioner m.v.
BEK nr 1329 af 21/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for helbredsoplysninger til brug for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsnævnet).
BEK nr 76 af 01/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om fratrædelsesgodtgørelse m.v.
BEK nr 370 af 18/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af tillæg i medfør af tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 4, 1. pkt.
BEK nr 13 af 14/01/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om samordning af pensioner, der er omfattet af den nordiske pensionsoverenskomst
BEK nr 722 af 16/07/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ansættelse af EF-statsborgere i staten, folkeskolen og folkekirken på tilsvarende vilkår som tjenestemænd og bekendtgørelse om ansættelse af EFTA-statsborgere på tilsvarende vilkår som tjenestemænd
BEK nr 126 af 21/02/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager
BEK nr 396 af 13/07/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om delegering af ansættelses- og afskedskompetence ved DSB
CIR1H nr 9817 af 27/09/2019 - Gældende
Cirkulære om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
CIR nr 12402 af 01/09/2001 - Gældende
Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær
CIR nr 210 af 23/08/1974 - Gældende
Cirkulære om kvalifikationskrav m.v. for ansættelse som skibsinspektør under direktoratet for statens skibstilsyn
CIR nr 14000 af 12/07/1940 - Gældende
Cirkulære vedrørende Understøttelse, Sygehjælp og Ulykkesforsikring for de i Statsskovene beskæftigede Skovløbere og Skovarbejdere.
CIR nr 21 af 15/02/2003 - Gældende
Cirkulære om regler om administration af førtidspensionsfradrag for tjenestemænd m.fl.
(Til de pensionsberegnende myndigheder og ansættelsesmyndighederne)
CIR nr 9 af 15/01/2003 - Gældende
Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl.
CIR nr 154 af 24/11/1997 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af visse af Finansministeriets forskrifter (* 1) (Til samtlige ministerier mv.)
CIR nr 21 af 07/02/1992 - Gældende
Cirkulære om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl. (* 1)
CIR nr 42 af 02/03/1979 - Gældende
Tillæg til cirkulære nr. 41 af 15.februar 1977 om overførsel af beløb ved individuel overgang af tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v. (* 1)
CIR nr 41 af 15/02/1977 - Gældende
Cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v. (* 1)
VEJ nr 6176 af 18/03/1992 - Gældende
Vejledning om fastsættelse af pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirker m.fl.
SKR nr 12015 af 03/05/1991 - Gældende
Skrivelse om aftale mellem kirkeministeriet og Den danske Præsteforening om ydelse af godtgørelse til præster, der ikke bor i tjenestebolig.
SKR nr 11285 af 07/07/1989 - Gældende
Skrivelse vedrørende indberetning af tjenestefrihed til organisationsarbejde
SKR nr 11599 af 19/12/1973 - Gældende
Skrivelse om beregning og fastsættelse af pensioner til kriminalforsorgens tjenestemænd og deres efterladte,samt retningslinier for ekspedition af pensionssager
CIS nr 11621 af 25/09/2000 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bevarelse af pensionsrettigheder for tjenestemænd mv., der ansættes i fleksjob eller job på særlige vilkår
CIS nr 41 af 18/03/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kompetencen for ministerier og styrelser m.fl. til at fastsætte pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken mv. (* 1)
RGL nr 14000 af 17/08/1931 - Gældende
Regler for Brugen af, Tilsynet med og Overleveringen af de Statsskovvæsenets Tjenestemænd tillagte Tjenestejorder samt Overlevering af det til Tjenestemændene til nedsat Pris overladte Brænde.
RGL nr 14000 af 02/02/1924 - Gældende
Regler for Brugen og Vedligeholdelsen af, Tilsynet med samt Afleveringen af de Statsskovvæsenets Tjenestemænd tillagte Tjenesteboliger.