Søgeresultat


Søgningen fandt 131 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 542 af 02/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af fiskeriloven og ophævelse af lov om ferskvandsfiskeri
BEK nr 864 af 02/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af Fiskeriloven
BEK nr 984 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers
(Kulturbankebekendtgørelsen)
BEK nr 983 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser
(Fiskeristyrelsens delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 791 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
(Mindstemålsbekendtgørelsen)
BEK nr 789 af 13/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysning af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber
(Tredjedelsbekendtgørelsen)
BEK nr 787 af 08/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status
(A-status bekendtgørelsen)
BEK nr 786 af 08/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri vest for Livø
(Livøbekendtgørelsen)
BEK nr 1762 af 29/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1604 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020
(Reguleringsbekendtgørelsen)
BEK nr 1523 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til fiskeriloven
BEK nr 1514 af 05/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om føring af logbog mv.
(Logbogsbekendtgørelsen)
BEK nr 1389 af 03/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder for beskyttelse af revstrukturer
(N2000 bekendtgørelsen)
BEK nr 1388 af 03/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers
(Muslinge- og østersbekendtgørelsen)
BEK nr 1387 af 03/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen
BEK nr 886 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand
(Kapacitetsbekendtgørelsen)
BEK nr 253 af 22/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af akustiske alarmer (pingere) i visse garnfiskerier
(Pingerbekendtgørelsen)
BEK nr 232 af 08/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om trawl- og andet vodfiskeri
(Trawlbekendtgørelsen)
BEK nr 41 af 03/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU´s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden
BEK nr 1703 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet
BEK nr 1489 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug
(Havbrugsbekendtgørelsen)
BEK nr 1476 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om retten til at drive bierhvervsfiskeri m.v.
(Bierhvervsfiskerbekendtgørelsen)
BEK nr 1474 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer og rejekonge
(Hesterejebekendtgørelsen)
BEK nr 1473 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
(Fredningstidsbekendtgørelse)
BEK nr 1446 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om puljefiskeri
(Puljebekendtgørelsen)
BEK nr 1258 af 25/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nybøl Nor
(Nybøl Nor)
BEK nr 487 af 26/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å
BEK nr 120 af 09/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
BEK nr 1555 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig fiskeauktion
BEK nr 1552 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
BEK nr 1551 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
BEK nr 1406 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)
BEK nr 1405 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm
BEK nr 1376 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord
BEK nr 235 af 10/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn
BEK nr 205 af 25/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til fiskeri i danske farvande indtil 12 sømil fra basislinjen
BEK nr 103 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kontrol med tilbagetagelse af fisk fra markedet med henblik på finansiel udligning eller fast støtte mv. (PO-bekendtgørelsen)
BEK nr 1543 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur
BEK nr 463 af 09/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele
BEK nr 352 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand
BEK nr 188 af 21/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)
BEK nr 1482 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å
BEK nr 1422 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem
BEK nr 1421 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem
BEK nr 1420 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
BEK nr 1409 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.
BEK nr 1159 af 04/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forhåndsanmeldelse i henhold til EU-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)
BEK nr 1075 af 20/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af fiskerfartøjer via satellit
BEK nr 1058 af 13/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om pointtildeling m.v. til fiskerilicensindehavere og førere af fiskerfartøjer i forbindelse med IUU-fiskeri
(Pointbekendtgørelsen)
BEK nr 1392 af 10/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift på fisk landet af danske fiskerfartøjer
BEK nr 391 af 16/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund
BEK nr 231 af 15/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om offentlig elektronisk fiskeauktion
BEK nr 1189 af 09/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig elektronisk fiskeauktion
BEK nr 898 af 25/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri i Horsens Nørrestrand og Stensballesund
BEK nr 731 af 09/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om auktionspligt mv. for torsk
BEK nr 1144 af 01/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af hummere i Limfjorden
BEK nr 14 af 16/01/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til udlægning af blåmuslinger i depot
BEK nr 1464 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb
BEK nr 1365 af 15/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig adgang til visse oplysninger i Fiskeridirektoratets registre
BEK nr 1321 af 14/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet med nedgarn i Kilen ved Struer
BEK nr 769 af 09/07/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri
BEK nr 930 af 25/11/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige regler for fritidsfiskeri efter torsk i Østersøen, Bælterne og Øresund
BEK nr 791 af 15/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om afstandsregler under fiskeri med håndredskaber i Lillebælt
BEK nr 658 af 10/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om førstegangsomsætning af fisk
BEK nr 312 af 29/04/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri i et område ved Nexø havn
BEK nr 261 af 08/04/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsfiskeri inden for basislinierne i Østersøen, Bælterne og Øresund
BEK nr 1018 af 12/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande
BEK nr 753 af 09/09/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod muslingefiskeri i omplantningsområdet i Lem Vig i Limfjorden
BEK nr 715 af 26/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod muslingefiskeri i udlægningsområdet Fævig i Limfjorden
BEK nr 203 af 12/04/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeriet i Ferring Sø mv.
BEK nr 1065 af 17/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks om revision af producentorganisationernes interventionsregnskaber m.m.
BEK nr 1064 af 17/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om administrations- og regnskabsinstruks for producentorganisationer
BEK nr 670 af 09/07/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord
BEK nr 784 af 21/08/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om forbudte fiskemetoder i saltvand
BEK nr 351 af 11/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter mv. i Limfjorden øst for Aggersundbroen
BEK nr 520 af 24/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af fiskerilov
BEK nr 496 af 26/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeriet i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning
BEK nr 18 af 13/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Isefjorden, Tempelkrogen, Holbæk Fjord og Tuse Å
BEK nr 1026 af 03/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om særlig supplerende regulering af fiskeriet efter torsk og kuller i Nordsøen for visse fartøjer
BEK nr 854 af 25/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeri i Lønnerup Fjord
BEK nr 674 af 08/07/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande
BEK nr 653 af 03/07/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om pilotprojekt om satellitovervågning af fiskerfartøjer i det NAFO-regulerede område
BEK nr 266 af 10/04/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om etableringsret og arbejdskraftens frie bevægelighed ved udøvelse af erhvervsmæssigt fiskeri
BEK nr 12 af 16/01/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om visse former for lystfiskeri
BEK nr 10 af 04/01/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagelse i fiskeri uden for dansk fiskeriterritorium og uden for EF's fiskeriaftaler
BEK nr 505 af 13/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om nedgarn
BEK nr 307 af 22/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber
BEK nr 163 af 08/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Vejle Amt
BEK nr 934 af 16/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervs- og bierhvervsfiskeres mærkning af fiskeredskaber
BEK nr 739 af 26/08/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Aborg Minde under de for ferske vande gældende retsregler
BEK nr 702 af 11/08/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Flensborg Fjord og farvandene omkring Als
BEK nr 243 af 01/04/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Skive-Karup Å's udløb i Skive Fjord
BEK nr 49 af 28/01/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om særlig supplerende regulering af fiskeriet efter torsk og kuller i Nordsøen for visse fartøjer
BEK nr 656 af 19/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeri efter samt landing af blåmuslinger fra Vadehavet
BEK nr 639 af 17/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for fiskeriet i farvandet omkring København og Nordlige Øresund
BEK nr 7005 af 26/09/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om Vedtægt for fiskeriet i Karrebæk m.fl. fjorde
BEK nr 540 af 29/08/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælte ved Kilen v. Struer
BEK nr 530 af 29/08/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælterne omkring Lolland og Falster
BEK nr 11 af 08/01/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Åbenrå Fjord
BEK nr 191 af 01/05/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om en begrænset fredning af en del af Heilsminde Nor.
BEK nr 579 af 30/11/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om et udvidet fredningsbælte ved Voer Å's udløb i Kattegat
BEK nr 428 af 26/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Kielstrup sø
BEK nr 93 af 11/03/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Virksund-dæmningen i Hjarbæk fjord
BEK nr 413 af 19/08/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri med slæbende redskaber på Århus Bugt.
BEK nr 253 af 03/08/1933 - Gældende
Bekendtgørelse om Trykfejl i Anordning af 29.juni 1933 om Frednings- og Ordensbestemmelser for Fiskeriet i de til Kongerigerne Danmark og Sverige grænsende Farvande.
AND nr 324 af 09/12/1959 - Gældende
Anordning om fælles fiskeri i Flensborg inderfjord.
AND nr 230 af 29/06/1933 - Gældende
Anordning om Frednings- og Ordensbestemmelser for Fiskeriet i de til Kongerigerne Danmark og Sverige grænsende Farvande.
VDT nr 7001 af 27/07/1984 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Nissum fjord m.v.
VDT nr 7002 af 16/08/1983 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i farvandet omkring Drejø og Strynø m.v.
VDT nr 7002 af 13/08/1982 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Isefjordens Nykøbing Bugt, Lammefjorden, Holbæk Fjord og Bramsnæs Vig
VDT nr 7005 af 01/09/1981 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i den nordlige del af de sønderjyske vande
VDT nr 7004 af 13/08/1981 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Odense Fjord og i farvandet nord for Fyn
VDT nr 7003 af 22/07/1981 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Fjellebro fjord og vandene omkring Fåborg
VDT nr 7002 af 22/07/1981 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i farvandet omkring Tåsinge
VDT nr 7000 af 18/08/1978 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Helnæsbugten
VDT nr 7001 af 31/07/1976 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Sejerøbugten.
VDT nr 7000 af 16/06/1976 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Kalundborg fjord.
VDT nr 7000 af 08/07/1958 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Guldborgsund og den syd derfor liggende indskæring fra havet.
VDT nr 7000 af 22/02/1956 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Jammerlands- og Musholmsbugten.
VDT nr 7001 af 03/09/1952 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i den sydlige del af de sønderjyske vande.
VDT nr 7000 af 14/05/1952 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i farvandet omkring Samsø.
VDT nr 7000 af 15/05/1948 - Gældende
Vedtægt for Fiskeriet i Vandet mellem Lolland og Øerne Nord for samme på Strækningen mellem Østsiden af Vigsø og Grænsen mellem Utterslev og Horslunde sogne.
VDT nr 7000 af 16/06/1947 - Gældende
Vedtægt for Fiskeriet i Nakskov Fjord.
VDT nr 7000 af 11/09/1943 - Gældende
Vedtægt for Fiskeriet i Vejle Fjord.
VDT nr 7000 af 29/07/1931 - Gældende
Tillæg til Vedtægt for Fiskeriet i Præstø Fjord.
VDT nr 7000 af 04/02/1926 - Gældende
Vedtægt for Fiskeriet i Præstø Fjord.
VEJ nr 98 af 30/04/1990 - Gældende
VEJLEDNING om forståelsen af bekendtgørelse om nedgarn.
SKR nr 7000 af 15/02/1954 - Gældende
Dispensation vedrørende mindstemål for gule ål fanget i Ringkøbing, Stadil og Nissum fjorde.
MED nr 11213 af 31/12/1967 - Gældende
Meddelelse om ulovligt fiskeri - konfiskationspåstand (* 1)
MED nr 7000 af 06/11/1951 - Gældende
Meddelelse til fiskeriorganisationerne vedr. fiskeriforholdene i Øresund.