Søgeresultat


Søgningen fandt 117 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 718 af 09/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Nordjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 460 af 15/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Sønderjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 288 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Ribe Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelses- og klitfredningslinien i Ribe Amt)
BEK nr 268 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Ringkøbing Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 91 af 03/02/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Viborg Amt af strandbeskyttelses- og klitfredninglinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 568 af 02/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Århus Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 941 af 22/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Fyns Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Fyns Amt)
BEK nr 909 af 10/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Vejle Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Vejle Amt)
BEK nr 631 af 23/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Storstrøms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Storstrøms Amt)
BEK nr 128 af 23/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Vestsjællands Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Vestsjællands Amt)
BEK nr 127 af 18/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Frederiksborg Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Frederiksborg Amt)
BEK nr 931 af 01/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Københavns Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Københavns Amt)
BEK nr 892 af 24/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Roskilde Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Roskilde Amt)
BEK nr 891 af 24/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Københavns Kommune af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i København)
BEK nr 382 af 02/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Bornholms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 817 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land
(Reklamebekendtgørelsen)
BEK nr 292 af 17/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 1439 af 06/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
BEK nr 949 af 30/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet
(Delegationsbekendtgørelse for Naturstyrelsen)
BEK nr 885 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger
BEK nr 546 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for parkering på p-plads i tilknytning til Hammershus Besøgscenter
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)
BEK nr 1105 af 12/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
BEK nr 1088 af 18/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 941 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land
BEK nr 938 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium
BEK nr 936 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger
BEK nr 935 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES)
BEK nr 934 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord
BEK nr 933 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen
BEK nr 927 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 925 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Farum Sø
BEK nr 924 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn
BEK nr 922 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen
BEK nr 867 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
BEK nr 865 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
BEK nr 863 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel af visse sælungeskind m.v.
BEK nr 860 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v.
BEK nr 856 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat på Harboøre Tange m.v.
BEK nr 852 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen
BEK nr 848 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab
BEK nr 846 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Den Europæiske Unions forordninger om handel med sælprodukter
BEK nr 843 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter
BEK nr 842 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn
BEK nr 835 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
BEK nr 334 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø
BEK nr 148 af 24/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
BEK nr 1784 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
BEK nr 1779 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter
BEK nr 1727 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for statslige vådområdeprojekter
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
BEK nr 1397 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.
BEK nr 684 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet
BEK nr 417 af 17/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer
BEK nr 545 af 20/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet
BEK nr 23 af 06/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.
BEK nr 1316 af 21/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klitfredning
BEK nr 1458 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår forsvarets aktiviteter
BEK nr 852 af 30/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder
BEK nr 1041 af 25/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fredning af »Gammelmose« i Vangede by, Gentofte Sogn.
BEK nr 867 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
BEK nr 1678 af 20/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Ringkøbing Fjord
BEK nr 1174 af 20/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om nedsættelse af fredningsnævn
BEK nr 884 af 23/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Tihøje og Vind
BEK nr 181 af 20/02/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat
BEK nr 777 af 26/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne samt den omliggende del af fiskeriterritoriet (* 1)
BEK nr 75 af 28/01/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel mv. på Hald Sø
BEK nr 361 af 04/06/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af de ferske enge, som efter Tøndermarskloven er udlagt i omdrift, fra den generelle beskyttelse i naturbeskyttelseslovens § 3
BEK nr 550 af 22/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om naturfredning m.v.
BEK nr 549 af 22/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Taksationskommissionen
BEK nr 488 af 25/06/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af færdsel på Anholts østspids og det omgivende søterritorium
BEK nr 697 af 14/11/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fredning af fuglelivet på Nibe Mølledam og havneareal m.v.
BEK nr 501 af 30/07/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af vraget DANNEBROGE i Køge bugt
BEK nr 576 af 20/11/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende søterritorium
BEK nr 383 af 17/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af søterritoriet ud for Øleåens og Læsåens udmundinger på Bornholm
BEK nr 94 af 20/01/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (Visse sager vedrørende arkæologisk undersøgelsesvirksomhed og loven om historiske skibsvrag)
BEK nr 612 af 12/11/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Nørrestrands søterritorium ved Horsens
BEK nr 433 af 23/07/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af hvalprodukter
BEK nr 150 af 14/04/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af dele af søterritoriet samt rev omkring Hesselø
BEK nr 326 af 05/07/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af strandbyggelinien på visse kyststrækninger i Ålborg kommune
BEK nr 460 af 01/12/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Hammerknuden
BEK nr 47 af 18/02/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af dele af Draved Skov.
BEK nr 184 af 28/04/1960 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse af et videnskabeligt reservat på vejlerne i Vust m.fl. sogne.
BEK nr 142 af 17/04/1953 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Allindelille fredskov.
BEK nr 281 af 18/07/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af bøgebevoksning i Silkeborg Vesterskov.
BEK nr 226 af 23/07/1947 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Forstranden Øst og Vest for Hirtshals
BEK nr 20 af 25/01/1947 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende Fredning af stenene i Røddinge Bugt ved Møn.
BEK nr 241 af 11/11/1936 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Holsteinborg Nor.
BEK nr 212 af 05/07/1934 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Planten Stor Troldurt paa ejendommen Matr.nr. 9 z af Skærlund By, Brande Sogn, under Vejle Amt.
BEK nr 321 af 23/10/1933 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Takstræet (taxus baccata) paa Munkebjerg ved Vejlefjord.
BEK nr 165 af 25/07/1929 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Forstranden udfor den nordlige Del af Frejlev Bøget.
BEK nr 207 af 10/07/1925 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af et areal af Salten Bakker.
BEK nr 53 af 06/03/1924 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Planten Opret Kobjælde ( pulsatilla vulgaris) paa Galløkken ved Rønne paa Bornholm.
BEK nr 388 af 09/08/1921 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af visse paa et omraade af Møens Klint inklusive Klinteskoven, Høvdblege, Jydelejet og Slotsbankerne voksende Plantearter.
BEK nr 310 af 26/05/1921 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af det 'Dansk Botanisk Forening' tilhørende areal af Hammer Bakker, Matr. Nr. 1b, 1c, og 1bo af Attrupgaard i Hammer Sogn under Aalborg Amt.
CIR nr 128 af 13/07/1993 - Gældende
Cirkulære om registrering af beskyttede naturtyper samt om indsendelse af oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen (Til samtlige amtsråd)
CIR nr 90 af 22/06/1992 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af diverse cirkulærer og cirkulæreskrivelser udstedt i henhold til lov om naturfredning samt lov om sandflugtens bekæmpelse (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)
CIR nr 171 af 21/10/1982 - Gældende
Cirkulære nr. 2 om fredningsplanlægning (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet og samtlige kommunalbestyrelser)
CIR nr 26 af 07/02/1980 - Gældende
Cirkulære nr. 1 om fredningsplanlægning m.v. (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet og samtlige kommunalbestyrelser)
CIR nr 239 af 15/12/1978 - Gældende
Cirkulære om overfredningsnævnets cirkulæreskrivelse om bemyndigelse af fredningsnævnene til at dispensere fra fredningsbestemmelser
VEJ nr 9687 af 07/07/2017 - Gældende
Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser
VEJ nr 9941 af 17/06/2013 - Gældende
Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19 b, § 19 d og § 19 e
VEJ nr 9461 af 30/09/2011 - Gældende
Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark
VEJ nr 10188 af 24/06/2009 - Gældende
Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper
VEJ nr 9392 af 01/05/2007 - Gældende
VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN
Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen
VEJ nr 14001 af 17/02/1998 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
VEJ nr 14016 af 31/12/1982 - Gældende
Registrering og udpegning af vandløb efter naturfredningslovens § 43 Resume
CIS nr 138 af 01/09/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om administrationen af konventionen om vådområder af international betydning navnlig for vandfugle (Ramsar-konventionen). (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet, samtlige kommunalbestyrelser samt fredningsnævnene og overfredningsnævnet)
CIS nr 14000 af 16/03/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige fredningsnævn
HST nr 13380 af 21/05/1992 - Gældende
Vedrørende jordbrugskommissionernes samarbejde med Jordbrugsdirektoratet ved behandlingen af regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner samt fredningsforslag. (Udsendelse nr. 23.).
INS nr 14003 af 24/04/1984 - Gældende
Instruks for klitfogederne.
INS nr 14002 af 24/04/1984 - Gældende
Instruks for det kommunale medlem af sandflugtskommissionen.
INS nr 14001 af 19/12/1949 - Gældende
Instruktoriske bestemmelser for bestyrelsen af klitplantagerne.
RGL nr 14000 af 26/05/1962 - Gældende
Regler for færdsel m.v. på Esrum sø.