Søgeresultat


Søgningen fandt 117 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 775 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)
BEK nr 718 af 09/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Nordjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 460 af 15/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Sønderjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 288 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Ribe Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelses- og klitfredningslinien i Ribe Amt)
BEK nr 268 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Ringkøbing Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 91 af 03/02/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Viborg Amt af strandbeskyttelses- og klitfredninglinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 568 af 02/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Århus Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 941 af 22/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Fyns Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Fyns Amt)
BEK nr 909 af 10/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Vejle Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Vejle Amt)
BEK nr 631 af 23/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Storstrøms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Storstrøms Amt)
BEK nr 128 af 23/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Vestsjællands Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Vestsjællands Amt)
BEK nr 127 af 18/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Frederiksborg Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Frederiksborg Amt)
BEK nr 931 af 01/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Københavns Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Københavns Amt)
BEK nr 892 af 24/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Roskilde Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Roskilde Amt)
BEK nr 891 af 24/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Københavns Kommune af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i København)
BEK nr 382 af 02/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Bornholms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 1439 af 06/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
BEK nr 949 af 30/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet
(Delegationsbekendtgørelse for Naturstyrelsen)
BEK nr 885 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger
BEK nr 546 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for parkering på p-plads i tilknytning til Hammershus Besøgscenter
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)
BEK nr 1105 af 12/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
BEK nr 1088 af 18/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 941 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land
BEK nr 938 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium
BEK nr 936 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger
BEK nr 935 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES)
BEK nr 934 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord
BEK nr 933 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen
BEK nr 927 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 925 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Farum Sø
BEK nr 924 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn
BEK nr 922 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen
BEK nr 867 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
BEK nr 865 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
BEK nr 863 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel af visse sælungeskind m.v.
BEK nr 860 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v.
BEK nr 856 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat på Harboøre Tange m.v.
BEK nr 855 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land
BEK nr 852 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen
BEK nr 848 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab
BEK nr 846 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Den Europæiske Unions forordninger om handel med sælprodukter
BEK nr 843 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter
BEK nr 842 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn
BEK nr 835 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
BEK nr 334 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø
BEK nr 148 af 24/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
BEK nr 1784 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
BEK nr 1779 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter
BEK nr 1727 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for statslige vådområdeprojekter
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
BEK nr 1397 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.
BEK nr 684 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet
BEK nr 417 af 17/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer
BEK nr 545 af 20/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet
BEK nr 23 af 06/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.
BEK nr 1316 af 21/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klitfredning
BEK nr 1458 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår forsvarets aktiviteter
BEK nr 852 af 30/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder
BEK nr 1041 af 25/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fredning af »Gammelmose« i Vangede by, Gentofte Sogn.
BEK nr 867 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
BEK nr 1678 af 20/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Ringkøbing Fjord
BEK nr 1174 af 20/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om nedsættelse af fredningsnævn
BEK nr 884 af 23/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Tihøje og Vind
BEK nr 181 af 20/02/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat
BEK nr 777 af 26/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne samt den omliggende del af fiskeriterritoriet (* 1)
BEK nr 75 af 28/01/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel mv. på Hald Sø
BEK nr 361 af 04/06/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af de ferske enge, som efter Tøndermarskloven er udlagt i omdrift, fra den generelle beskyttelse i naturbeskyttelseslovens § 3
BEK nr 550 af 22/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om naturfredning m.v.
BEK nr 549 af 22/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Taksationskommissionen
BEK nr 488 af 25/06/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af færdsel på Anholts østspids og det omgivende søterritorium
BEK nr 697 af 14/11/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fredning af fuglelivet på Nibe Mølledam og havneareal m.v.
BEK nr 501 af 30/07/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af vraget DANNEBROGE i Køge bugt
BEK nr 576 af 20/11/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende søterritorium
BEK nr 383 af 17/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af søterritoriet ud for Øleåens og Læsåens udmundinger på Bornholm
BEK nr 94 af 20/01/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (Visse sager vedrørende arkæologisk undersøgelsesvirksomhed og loven om historiske skibsvrag)
BEK nr 612 af 12/11/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Nørrestrands søterritorium ved Horsens
BEK nr 433 af 23/07/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af hvalprodukter
BEK nr 150 af 14/04/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af dele af søterritoriet samt rev omkring Hesselø
BEK nr 326 af 05/07/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af strandbyggelinien på visse kyststrækninger i Ålborg kommune
BEK nr 460 af 01/12/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Hammerknuden
BEK nr 47 af 18/02/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af dele af Draved Skov.
BEK nr 184 af 28/04/1960 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse af et videnskabeligt reservat på vejlerne i Vust m.fl. sogne.
BEK nr 142 af 17/04/1953 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af Allindelille fredskov.
BEK nr 281 af 18/07/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af bøgebevoksning i Silkeborg Vesterskov.
BEK nr 226 af 23/07/1947 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Forstranden Øst og Vest for Hirtshals
BEK nr 20 af 25/01/1947 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende Fredning af stenene i Røddinge Bugt ved Møn.
BEK nr 241 af 11/11/1936 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Holsteinborg Nor.
BEK nr 212 af 05/07/1934 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Planten Stor Troldurt paa ejendommen Matr.nr. 9 z af Skærlund By, Brande Sogn, under Vejle Amt.
BEK nr 321 af 23/10/1933 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Takstræet (taxus baccata) paa Munkebjerg ved Vejlefjord.
BEK nr 165 af 25/07/1929 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Forstranden udfor den nordlige Del af Frejlev Bøget.
BEK nr 207 af 10/07/1925 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af et areal af Salten Bakker.
BEK nr 53 af 06/03/1924 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Planten Opret Kobjælde ( pulsatilla vulgaris) paa Galløkken ved Rønne paa Bornholm.
BEK nr 388 af 09/08/1921 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af visse paa et omraade af Møens Klint inklusive Klinteskoven, Høvdblege, Jydelejet og Slotsbankerne voksende Plantearter.
BEK nr 310 af 26/05/1921 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af det 'Dansk Botanisk Forening' tilhørende areal af Hammer Bakker, Matr. Nr. 1b, 1c, og 1bo af Attrupgaard i Hammer Sogn under Aalborg Amt.
CIR nr 128 af 13/07/1993 - Gældende
Cirkulære om registrering af beskyttede naturtyper samt om indsendelse af oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen (Til samtlige amtsråd)
CIR nr 90 af 22/06/1992 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af diverse cirkulærer og cirkulæreskrivelser udstedt i henhold til lov om naturfredning samt lov om sandflugtens bekæmpelse (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)
CIR nr 171 af 21/10/1982 - Gældende
Cirkulære nr. 2 om fredningsplanlægning (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet og samtlige kommunalbestyrelser)
CIR nr 26 af 07/02/1980 - Gældende
Cirkulære nr. 1 om fredningsplanlægning m.v. (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet og samtlige kommunalbestyrelser)
CIR nr 239 af 15/12/1978 - Gældende
Cirkulære om overfredningsnævnets cirkulæreskrivelse om bemyndigelse af fredningsnævnene til at dispensere fra fredningsbestemmelser
VEJ nr 9687 af 07/07/2017 - Gældende
Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser
VEJ nr 9941 af 17/06/2013 - Gældende
Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19 b, § 19 d og § 19 e
VEJ nr 9461 af 30/09/2011 - Gældende
Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark
VEJ nr 10188 af 24/06/2009 - Gældende
Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper
VEJ nr 9392 af 01/05/2007 - Gældende
VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN
Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen
VEJ nr 14001 af 17/02/1998 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
VEJ nr 14016 af 31/12/1982 - Gældende
Registrering og udpegning af vandløb efter naturfredningslovens § 43 Resume
CIS nr 138 af 01/09/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om administrationen af konventionen om vådområder af international betydning navnlig for vandfugle (Ramsar-konventionen). (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet, samtlige kommunalbestyrelser samt fredningsnævnene og overfredningsnævnet)
CIS nr 14000 af 16/03/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige fredningsnævn
HST nr 13380 af 21/05/1992 - Gældende
Vedrørende jordbrugskommissionernes samarbejde med Jordbrugsdirektoratet ved behandlingen af regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner samt fredningsforslag. (Udsendelse nr. 23.).
INS nr 14003 af 24/04/1984 - Gældende
Instruks for klitfogederne.
INS nr 14002 af 24/04/1984 - Gældende
Instruks for det kommunale medlem af sandflugtskommissionen.
INS nr 14001 af 19/12/1949 - Gældende
Instruktoriske bestemmelser for bestyrelsen af klitplantagerne.
RGL nr 14000 af 26/05/1962 - Gældende
Regler for færdsel m.v. på Esrum sø.