Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
BEK nr 1591 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder
BEK nr 1170 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører
BEK nr 1169 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører
BEK nr 1066 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
BEK nr 1065 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger
BEK nr 773 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
BEK nr 1245 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om takster for egenbetaling og om mellemkommunal refusion for tilsyn med service i friplejeboliger
VEJ nr 9096 af 21/02/2018 - Gældende
Vejledning om botilbud m.v. til voksne
(Botilbudsvejledningen)
SKR nr 11533 af 15/09/2015 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændringer i friplejeboligloven
SKR nr 9017 af 14/01/2010 - Gældende
Skrivelse med orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri - nu også bygherrenøgletal
(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer)
SKR nr 9004 af 21/12/2009 - Gældende
Orientering om bekendtgørelser vedr. den almene boligsektor.
(Til kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer m.v)
SKR nr 10050 af 18/12/2008 - Gældende
Skrivelse med bekendtgørelse om drift, udbud og afhændelse af friplejeboliger
(Til samtlige kommuner og friplejeboligleverandører)
SKR nr 9143 af 23/04/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om nøgletal i alment byggeri m.v.
(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer)
SKR nr 9215 af 26/02/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om indførelse af nøgletalssystem for alment byggeri m.v.
SKR nr 9094 af 30/01/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om friplejeboliger
CIS nr 9936 af 08/11/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2019 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.)
CIS nr 10198 af 24/11/2017 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2018 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.)
CIS nr 10208 af 23/11/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2017 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.)