Søgeresultat


Søgningen fandt 40 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1033 af 04/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1000 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
(Ballastvandsbekendtgørelsen)
BEK nr 523 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 135 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)
BEK nr 95 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen)
BEK nr 492 af 17/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme
BEK nr 491 af 16/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om nedbringelse af emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser, fine partikler og ammoniak
(NEC-bekendtgørelsen)
BEK nr 539 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe
BEK nr 538 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet
BEK nr 537 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme
BEK nr 536 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk
BEK nr 526 af 21/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF samt delegation af visse af miljø- og fødevareministerens beføjelser efter lov om beskyttelse af havmiljøet til Søfartsstyrelsen
BEK nr 1396 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
BEK nr 953 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe, samt Kommissionens forordning (EF) Nr. 536/2008 af 13. juni 2008 om gennemførelse af artikel 6, stk. 3, og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe og om ændring af denne forordning
BEK nr 950 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale
BEK nr 875 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
BEK nr 874 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
BEK nr 873 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
BEK nr 1735 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter
(Hurtigfærgebekendtgørelsen)
BEK nr 1690 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer
BEK nr 909 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og andre platforme
(Beredskabsbekendtgørelse)
BEK nr 908 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr m.v. for olie- og gasanlæg
BEK nr 640 af 12/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
(Svovlbekendtgørelsen)
BEK nr 1171 af 03/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet BELTREP
BEK nr 1355 af 20/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet SOUNDREP
BEK nr 360 af 22/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for udtømning af kloakspildevand fra lystfartøjer
BEK nr 1630 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen)
(Strandrensningsbekendtgørelsen)
BEK nr 992 af 06/11/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter lov om beskyttelse af havmiljøet til Forsvarskommandoen
BEK nr 630 af 27/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af visse kategorier af skibe fra reglerne i kapitel 5 i lov om beskyttelse af havmiljøet (kloakspildevand).
BEK nr 563 af 16/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod udledning af kloakspildevand fra visse kategorier af skibe i Flensborg Fjord
BEK nr 394 af 17/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om udledning i havet af stoffer og materialer fra visse havanlæg
BEK nr 428 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af oliejournal
BEK nr 427 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af kontrolsystemer til forebyggelse af olieforurening fra fiskeskibe
CIR nr 173 af 15/10/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til Miljøstyrelsen om dumpning af affald fra titandioxidindustrien (* 1)
CIR nr 60215 af 31/12/1981 - Gældende
Vejledning om lov om beskyttelse af havmiljøet
VEJ nr 9400 af 03/02/2016 - Gældende
Vejledning om ekstern støj ved midlertidige opholdssteder til flygtninge - Regulering af støj fra virksomheder m.v. og støjafskærmning i forbindelse med etablering af midlertidige opholdssteder
VEJ nr 9702 af 20/10/2008 - Gældende
Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning
VEJ nr 9075 af 11/03/2008 - Gældende
Vejledning om strandrensning
SKR nr 56 af 11/05/1983 - Gældende
Skrivelse om henlæggelse af beføjelser i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet (til Statens Skibstilsyn)