Søgeresultat


Søgningen fandt 39 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 118 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
(Vandforsyningsloven)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1207 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 6–11 og 19, og § 3 i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)
BEK nr 524 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
(Drikkevandsbekendtgørelsen)
BEK nr 523 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 470 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
BEK nr 95 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen)
BEK nr 1420 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
BEK nr 429 af 04/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer
(NIS-bekendtgørelsen)
BEK nr 1512 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1697 af 21/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)
BEK nr 912 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsplaner
BEK nr 831 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning
BEK nr 160 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om passagebidrag
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
BEK nr 1260 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
BEK nr 132 af 08/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
BEK nr 837 af 27/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug
BEK nr 525 af 14/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau
CIR nr 64 af 28/02/1980 - Gældende
Cirkulære om vandindvinding og vandforsyning (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
CIR nr 63 af 25/02/1980 - Gældende
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
VEJ nr 9883 af 19/07/2019 - Gældende
Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
(Supplement til eksisterende vejledning som følge af Tillægsaftale af 11. januar 2019 til Pesticidstrategi 2017-21)
VEJ nr 9214 af 07/03/2017 - Gældende
Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning
(Takstvejledning)
VEJ nr 9320 af 21/04/2015 - Gældende
Vejledning om indsatsplaner
VEJ nr 9858 af 03/11/2014 - Gældende
Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
VEJ nr 9289 af 04/05/2014 - Gældende
Vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger
VEJ nr 9095 af 18/03/2013 - Gældende
Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre
VEJ nr 9558 af 01/01/2002 - Gældende
Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen
(Beredskabsvejledning)
VEJ nr 11764 af 01/09/2000 - Gældende
Zonering
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2000
VEJ nr 60189 af 01/01/1997 - Gældende
Vejledning om Boringskontrol på Vandværker
VEJ nr 14010 af 01/06/1995 - Gældende
Udpegning af omrråder med særlige drikkevandsinteresser
VEJ nr 25083 af 01/01/1995 - Gældende
Vejledning om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser
VEJ nr 60270 af 31/12/1984 - Gældende
Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet
VEJ nr 14014 af 31/12/1984 - Gældende
Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet Resume
VEJ nr 14004 af 31/12/1977 - Gældende
Vandforbrug og vandbesparelser (vejledning nr. 2) Resume
VEJ nr 14001 af 31/12/1975 - Gældende
Hydrogeologisk kortlægning, vandforsyningsplanlægning m.v. Resume
CIS nr 37 af 22/12/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af naturfredningsloven og ny lov om vandforsyning m.v. (Til samtlige formænd for landvæsensnævnene, landvæsenskommissionerne og overlandvæsenskommissionerne) *)