Søgeresultat


Søgningen fandt 120 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 526 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
(Aktivitetsbekendtgørelse)
BEK nr 344 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
(Grundbetalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1614 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1674 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning, destruktion og eksport af heste
BEK nr 1673 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift på sukkerroer
BEK nr 1672 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift på kartofler
BEK nr 1671 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift på frø
BEK nr 1670 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift på pelsskind
BEK nr 1669 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter
BEK nr 1668 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgifter på æg og ved slagtning og eksport af fjerkræ
BEK nr 1667 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgift af indvejet mælk
BEK nr 1666 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin
BEK nr 1665 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg
BEK nr 1664 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forædlerafgift på markfrø
BEK nr 1663 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet
BEK nr 1482 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv.
BEK nr 1387 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer
BEK nr 1371 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude
BEK nr 1337 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
BEK nr 1036 af 26/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse
BEK nr 941 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark
BEK nr 875 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter
BEK nr 660 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater
(Kontrolbekendtgørelsen)
BEK nr 644 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer i mælkesektoren
BEK nr 643 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får
BEK nr 241 af 23/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen
BEK nr 1273 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 595 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol af overholdelsen af EU's handelsnormer for friske frugter og grøntsager
BEK nr 613 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af og kontrol med Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.
BEK nr 362 af 19/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation til landbrugere for manglende direkte arealstøtte og om tildeling af betalingsrettigheder i særlige situationer
BEK nr 99 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for NaturErhvervstyrelsens område
BEK nr 49 af 08/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dansk vinproduktion
BEK nr 1768 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om intervention af korn
BEK nr 1767 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om intervention af skummetmælkspulver
(Bekendtgørelse om intervention af skummetmælkspulver)
BEK nr 31 af 20/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinær kontrol
BEK nr 1107 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af fire bekendtgørelser om særlig støtte til landbrugere
BEK nr 1031 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.
BEK nr 12 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af to bekendtgørelser om særlig støtte til landbrugere
BEK nr 17 af 15/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere til bedriftsrådgivning og til at udarbejde naturplaner
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
BEK nr 137 af 08/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til dyrkning af proteinafgrøder
BEK nr 599 af 24/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til sukkerroeavlere og maskinstationer i forbindelse med den midlertidige omstruktureringsordning for sukkerindustrien i EU
BEK nr 916 af 31/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af industrisukker
BEK nr 518 af 21/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til produktion af markfrø
BEK nr 1279 af 13/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om produktkontrol med visse kødprodukter
BEK nr 1278 af 13/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til mælk og mejeriprodukter
BEK nr 1221 af 09/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om produktionsafgift på ørred, solgt fra danske dambrug
BEK nr 199 af 10/04/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indførelse af et mindstebeløb for udbetaling af eksportrestitution
(Bagatelgrænsebekendtgørelsen)

(Bagatelgrænsebekendtgørelsen)
BEK nr 1006 af 07/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og ved eksport af kaniner og ved salg af angorakaninuld
BEK nr 94 af 12/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om interventionskøb af oksekød
BEK nr 584 af 08/07/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om udligningsordning for omkostninger ved lagerhold af sukker og sirup
BEK nr 260 af 11/04/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på mejeriområdet
BEK nr 710 af 18/10/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fordeling af produktionsrettighederne inden for basiskvoten mellem andelshavere og kontraktavlere under Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret
BEK nr 443 af 22/06/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om interventionskøb af korn
BEK nr 246 af 13/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til privat oplagring af smør
BEK nr 572 af 29/09/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af kartofler (undtagen læggekartofler) og ethanol
BEK nr 828 af 17/12/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis udlevering af landbrugsprodukter fra EF's interventionslagre
BEK nr 364 af 02/08/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelse af overgangsgodtgørelse for blød hvede og brødrug på lager ved udgangen af høståret
BEK nr 439 af 07/09/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelse af produktionsrestitution for sukker, der anvendes i den kemiske industri.
BEK nr 362 af 15/07/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om eksportrestitution til malt eksporteret i begyndelsen af et høstår.
BEK nr 374 af 11/07/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om interventionskøb af svinekød
CIR nr 9412 af 30/07/2003 - Gældende
Cirkulære om kontrol med produktionsrestitution for olivenolie til konservesfremstilling
CIR nr 13030 af 26/01/1978 - Gældende
Cirkulære om opgørelser til brug for indberetninger om støtteberettiget skummetmælk til foderbrug
VEJ nr 14 af 01/03/1999 - Gældende
Administrationsinstruks for produktions- og promilleafgiftsfonde inden for landbrug og gartneri.
VEJ nr 13 af 01/03/1999 - Gældende
Revisionsinstruks for produktions- og promilleafgiftsfonde inden for landbrug og gartneri.
VEJ nr 9241 af 28/02/1999 - Gældende
Opmåling af landbrugsarealer
VEJ nr 9349 af 01/01/1999 - Gældende
Importørvejledning for bananer
VEJ nr 9343 af 01/10/1998 - Gældende
Vejledning om uddeling af gratis oksekød
VEJ nr 9369 af 01/08/1998 - Gældende
Vejledning om producentskifte ved salg eller bortforpagtning af en helbedrift i forbindelse med ordningerne, hektarstøtte og husdyrpræmier
VEJ nr 9361 af 01/08/1998 - Gældende
Vejledning om hektarstøtte, overførsel af udtagningspligt, for høsten 1999
VEJ nr 9459 af 01/07/1998 - Gældende
Importørvejledning for mælk- og mejeriprodukter
VEJ nr 9363 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om non-food afgrøder uden kontraktpligt, producenter, for høsten 1999
VEJ nr 9357 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, producenter, for høsten 1999
VEJ nr 9345 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, opkøbere og forarbejdere, for høsten 1999
VEJ nr 9457 af 01/06/1998 - Gældende
Eksportørvejledning for svinekød til nedsat importtold
VEJ nr 9456 af 01/06/1998 - Gældende
Importørvejledning for frosset kød
VEJ nr 9455 af 01/06/1998 - Gældende
Importørvejledning
VEJ nr 9351 af 01/06/1998 - Gældende
Importørvejledning for frosset mellemgulv af oksekød
VEJ nr 9458 af 01/05/1998 - Gældende
Importørvejledning for mælk- og mejeriprodukter fra Østeuropa
VEJ nr 9342 af 01/05/1998 - Gældende
Vejledning om støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug, for 1998
VEJ nr 9362 af 01/03/1998 - Gældende
Importørvejledning for fjerkrækød uden importtold
VEJ nr 9340 af 01/03/1998 - Gældende
Vejledning om privat oplagring af smør
VEJ nr 9350 af 01/01/1998 - Gældende
Importørvejledning for frisk frugt og grønt
VEJ nr 9348 af 01/01/1998 - Gældende
Importørvejledning for svinekød fra Østeuropa
VEJ nr 9347 af 01/01/1998 - Gældende
Importørvejledning for æg og fjerkrækød fra Østeuropa
VEJ nr 9341 af 01/01/1998 - Gældende
Vejledning om støtte til fløde, smør og koncentreret smør, 1998
VEJ nr 9375 af 01/12/1997 - Gældende
Vejledning om præmie for handyr, for 1998
VEJ nr 9346 af 01/05/1997 - Gældende
Vejledning om hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer ved ekspropriation
VEJ nr 13888 af 15/11/1994 - Gældende
Vejledende retningslinier for anvendelse af bemyndigelseslovens kategorier for lovlige formål (og aktiviteter)
VEJ nr 13482 af 09/08/1990 - Gældende
Vejledning om insterventionskøb af lurmærket smør til fast pris og ved licitation (* 1)
VEJ nr 13600 af 26/10/1989 - Gældende
Rettelse til vejledning I-16/89 (* 1) (L VEJ 13577 1989 10 01)
VEJ nr 13333 af 15/06/1988 - Gældende
Vejledning om ydelse af præmie for opretholdelse af besætninger af ammekøer (1988) (* 2)
VEJ nr 13315 af 11/05/1988 - Gældende
Vejledning af 11. Maj 1988 vedrørende ansøgning om tildeling af basisandel (Afgiftsåret 1988/1989) (* 1)
VEJ nr 13222 af 07/03/1988 - Gældende
Vejledning af 7. marts 1988 vedr. ansøgning om godtgørelse for definitivt ophør med mælkeproduktion (ophørsordningen) (* 1).
VEJ nr 13029 af 01/01/1988 - Gældende
Eksportørvejledning for kød kapitel 6 (* 1) (* 2)
VEJ nr 13695 af 13/10/1987 - Gældende
Ændring af vejledning om særforanstaltninger for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner
VEJ nr 13395 af 01/07/1987 - Gældende
Ændring af vejledning om støtte til smør, der sælges til nedsat pris til institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje
VEJ nr 13195 af 06/06/1986 - Gældende
Ændring af vejledning om støtte til smør, der sælges til nedsat pris til institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje
VEJ nr 13165 af 31/05/1985 - Gældende
Ændring af vejledning om støtte til smør, som købes af væbnede styrker og dermed ligestillede enheder
VEJ nr 13105 af 25/06/1981 - Gældende
Ændring af vejledning om støtte til privat oplagring af fløde
VEJ nr 13200 af 24/11/1980 - Gældende
Ændring af vejledning om interventionskøb af lurmærket smør
VEJ nr 13180 af 04/11/1980 - Gældende
Ændring af vejledning om støtte til privat oplagring af fløde
VEJ nr 13140 af 29/11/1979 - Gældende
Ændring af vejledning om interventionskøb af lurmærket smør
VEJ nr 13045 af 16/05/1979 - Gældende
Ændring af vejledning om støtte til privat oplagring af fløde
VEJ nr 13045 af 24/04/1974 - Gældende
Vejledning om støtte til privat oplagring af fløde
SKR nr 13255 af 30/09/1985 - Gældende
Skrivelse vedrørende administrationen af mælkekvoteordningen på visse områder
CIS nr 13155 af 09/06/1983 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om intervention - oksekød
INS nr 13018 af 02/01/1989 - Gældende
Administration lokalkontor - importkontrol - frugt grønsager
INS nr 13017 af 02/01/1989 - Gældende
Administration Center for gartneri- importkontrol- frugt- grønsager m.m.
INS nr 13364 af 04/08/1988 - Gældende
Administration Center for Oms. - markedskontrol
INS nr 13362 af 04/08/1988 - Gældende
Administration lokalkontor-markedskontrol
INS nr 13496 af 19/08/1987 - Gældende
Administration hovedkontor - importkontrol - frugt grønsager og kartofler m.m.
INS nr 13063 af 02/02/1987 - Gældende
Administration hovedkontor-markedskontrol
RGL nr 13361 af 04/08/1988 - Gældende
Markedskontrolregler frugt grøntsager og kartofler m.m.
RGL nr 13493 af 19/08/1987 - Gældende
Importkontrolregler frugt grønsager og kartofler m.m.
RGL nr 13317 af 13/11/1985 - Gældende
Markedskontrolregler, frugt, grøntsager og kartofler m.m.
RGL nr 13033 af 15/01/1985 - Gældende
Regler for udtagning af prøver i forbindelse med overværelse af denaturering af skummetmælkspulver
RGL nr 13288 af 01/11/1984 - Gældende
Kontrolmetoder vedrørende udtagning af prøver af skummetmælkspulver anvendt i henhold til artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1725/79 af 26. juli 1979
RTL nr 13283 af 29/03/1988 - Gældende
Retningslinier vedrørende forvaltning af ordningen om tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter