Søgeresultat


Søgningen fandt 199 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1093 af 14/11/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om fødevarer
BEK nr 854 af 11/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om fødevarer
BEK nr 445 af 09/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om fødevarer m.v. (fødevareloven)
BEK nr 99 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
BEK nr 97 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein
BEK nr 96 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål og om ophævelse af bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn
BEK nr 100 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring
BEK nr 45 af 17/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne
(Hygiejnebekendtgørelsen)
BEK nr 1629 af 27/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1494 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
(Kvægbekendtgørelsen)
BEK nr 1405 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foder
BEK nr 1404 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel til letfordærvelige levnedsmidler (ATP)
BEK nr 1483 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin
BEK nr 1444 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza
BEK nr 1397 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater
(Kontrolbekendtgørelsen)
BEK nr 1352 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
(Autorisationsbekendtgørelsen)
BEK nr 1351 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
BEK nr 1349 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
BEK nr 1441 af 04/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning
BEK nr 1300 af 02/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om muslinger m.m.
(Muslingebekendtgørelsen)
BEK nr 1273 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
(Slagtefjerkræbekendtgørelsen)
BEK nr 1237 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer
BEK nr 1236 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer
BEK nr 1200 af 26/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand
(Mineralvandsbekendtgørelsen)
BEK nr 1199 af 26/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vin
(Vinbekendtgørelsen)
BEK nr 1228 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr
BEK nr 859 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.
BEK nr 744 af 12/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
(Mærkningsbekendtgørelsen)
BEK nr 613 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.
(Jodbekendtgørelsen)
BEK nr 456 af 24/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne
BEK nr 406 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
BEK nr 213 af 05/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
BEK nr 1614 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1435 af 05/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer
BEK nr 1426 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om salmonella hos svin
(Svinebekendtgørelsen)
BEK nr 1425 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin
(Resistensbekendtgørelsen )
BEK nr 1422 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil
(Konsumægsbekendtgørelsen)
BEK nr 1248 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer
(Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen)
BEK nr 1247 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
BEK nr 673 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
BEK nr 671 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
BEK nr 238 af 22/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
BEK nr 1516 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001
BEK nr 1393 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til fødevareloven
BEK nr 1273 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1239 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kosttilskud
(Kosttilskudsbekendtgørelsen)
BEK nr 1228 af 23/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer
BEK nr 1186 af 06/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle
BEK nr 1185 af 03/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kommissorium for ATP-udvalget - arbejdsopgaver, kompetencer og forpligtelser
BEK nr 1073 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
(Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer)
BEK nr 805 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
BEK nr 802 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om import af visse plastkøkkenartikler med oprindelse i eller afsendt fra Kina og Hongkong
BEK nr 778 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bemyndigelse af DMRI til godkendelse og syn m.m. af isoleret transportmateriel til letfordærvelige fødevarer og nedsættelse af ATP-udvalget
BEK nr 590 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol
(Kosterstatningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1699 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige fødevarer
(ATP-bekendtgørelsen)
BEK nr 1487 af 05/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen
BEK nr 1397 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol
(Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol)
BEK nr 1361 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer
BEK nr 1360 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v.
BEK nr 1136 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om handelsnormer for æg
BEK nr 1104 af 16/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om kravene vedrørende information til forbrugeren om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer
BEK nr 538 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om rekvireret vejledning indenfor fødevarelovgivningen
BEK nr 536 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder
BEK nr 535 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om typning af salmonellapositive egenkontrolprøver
(Gratistypningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1714 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød
BEK nr 1713 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for trikinundersøgelse af kød
BEK nr 1468 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab
BEK nr 1427 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold af transfedtsyrer i olier og fedtstoffer m.v.
BEK nr 1425 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet
BEK nr 1355 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer
(Mærkningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
BEK nr 1028 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om salg, køb og forsendelse af vildt
BEK nr 878 af 09/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter
BEK nr 855 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af gennemførelsesforordning om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre-, og gedekød samt fjerkræ
BEK nr 774 af 04/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om honning
BEK nr 642 af 13/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om fødevareinformation til forbrugerne
BEK nr 641 af 13/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om genetisk modificerede fødevarer
BEK nr 106 af 30/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor fødevarehygiejne
BEK nr 31 af 20/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinær kontrol
BEK nr 1281 af 05/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød
BEK nr 1196 af 13/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betegnelse m.v. af færdigpakkede ærter og færdigpakkede levnedsmidler, hvori ærter udgør en betydende del af varen
BEK nr 1139 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne
BEK nr 258 af 20/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af beløbets størrelse til finansiering af Fødevarestyrelsens kontrolkampagner
BEK nr 1370 af 09/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.
BEK nr 1103 af 26/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring
BEK nr 442 af 21/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om handelsnormer for fjerkrækød
BEK nr 304 af 21/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser, tekniske forskrifter m.v. på søfartsområdet
BEK nr 1261 af 16/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier
(Virksomhedsansat kontrolpersonalebekendtgørelse)
BEK nr 951 af 07/09/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Fødevarestyrelsens område
BEK nr 512 af 20/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om aromaer m.m., der må anvendes til fødevarer
BEK nr 775 af 10/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ilandbringelse af fisk fra områder med kemisk krigsmateriel
BEK nr 599 af 22/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af overslæbforordningen
BEK nr 416 af 28/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeri i Københavns Havn
BEK nr 1243 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af kinesiske fødevarer indeholdende mælkebestanddele, soja og ammoniumbicarbonat
BEK nr 861 af 26/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig kontrol med pesticidrester i fødevarer
BEK nr 859 af 26/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af pesticidgrænseværdiforordningen
BEK nr 456 af 12/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kvalitetsmæssige krav m.m. til kødprodukter
BEK nr 122 af 15/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet
(Påbud om rådgivning bekendtgørelsen)
BEK nr 1545 af 20/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab
BEK nr 617 af 18/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer
BEK nr 1194 af 08/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om dybfrosne fødevarer
BEK nr 1094 af 14/11/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af lov om fødevarer m.m. (fødevareloven) og visse andre love på fødevareområdet
BEK nr 1287 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af fødevareforordningen
BEK nr 838 af 10/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme m.v.
(marmeladebekendtgørelsen)
BEK nr 823 af 06/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indførsel af stjerneanis fra tredjelande
BEK nr 529 af 18/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om visse former for sukker
(Sukkerbekendtgørelsen)
BEK nr 336 af 12/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om kakao-, chokolade- og vekaovarer
(Kakao- og chokoladebekendtgørelsen)
BEK nr 985 af 29/11/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vin og spiritus
BEK nr 917 af 17/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod indførsel af jordnødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Egypten
BEK nr 245 af 06/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri m.v. ved Harboøre Tange
(Harboøre Tange)
BEK nr 829 af 01/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om kaffe- og cikorieekstrakter
BEK nr 796 af 22/08/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling, markedsføring og indførsel af fødevarer og fødevareingredienser, der er behandlet med ioniserende stråling
(Bestrålingsbekendtgørelsen)
BEK nr 751 af 09/08/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse forskrifter på fødevareområdet under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
BEK nr 287 af 27/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod omsætning af fødevarer forurenet med dioxin
(Dioxinbekendtgørelsen)
BEK nr 36 af 21/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indførsel af frugt og grønsager med oprindelse i eller afsendt fra Uganda, Kenya, Tanzania og Mozambique.
BEK nr 834 af 28/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anmeldelse af dambrug
BEK nr 200 af 12/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om administration af lurmærket
BEK nr 352 af 06/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod indførsel af levende kvæg samt visse animalske produkter fra Det Forenede Kongerige
BEK nr 589 af 10/07/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indførsel af fisk og fiskevarer fra Peru (* 1)
BEK nr 10 af 04/01/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagelse i fiskeri uden for dansk fiskeriterritorium og uden for EF's fiskeriaftaler
BEK nr 21 af 12/01/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sortering af fersk fisk ved salg på hjemmemarkedet
BEK nr 1034 af 17/12/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bestemmelser i lov om mælk og konsummælkprodukter
BEK nr 858 af 05/11/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod indførsel af svin og svinekød fra Forbundsrepublikken Tyskland
BEK nr 1177 af 17/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgifter for de af Fiskeriministeriet autoriserede virksomheder
BEK nr 877 af 17/12/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om mærkning af færdigpakket kød m.v.
BEK nr 755 af 20/11/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod indførsel af grøntsager og frugter fra Peru
BEK nr 198 af 27/03/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kvalitetsbedømmelse af mejeriprodukter og bekendtgørelse om emballagebedømmelse af lurmærket smør
BEK nr 738 af 30/11/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser og regulativ om tilvirkning og udførsel af bacon, om udførsel af dybfrosne levnedsmidler, der består af eller indeholder kød, slagteaffald eller kødvarer og om kvalitetskontrol med dybfrosne levnedsmidler m.v.
BEK nr 353 af 22/05/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om helbredskontrol med personer beskæftiget ved fjerkræslagterier og -konservesfabrikker og om ophævelse af bekendtgørelse om helbredskontrol med personer beskæftiget ved eksportslagterier og andre virksomheder autoriseret til eksport af kød og kødprodukter
BEK nr 177 af 15/03/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bekæmpelse af fjerkrætuberkulose
BEK nr 990 af 30/12/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til hvedemel, rugmel og havregryn
BEK nr 759 af 04/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod afsætning m.m. af fisk fanget i Grindsted og Varde åer m.v.
BEK nr 472 af 17/09/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bestemmelser i bekendtgørelser, udstedt i henhold til lov om levnedsmidler m.m. og lov om dybfrosne levnedsmidler m.v.
BEK nr 83 af 22/03/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om nedkøling af råvarer til fiskemel- og fiskeolieindustrien.
BEK nr 133 af 21/04/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af konserveringsmidler til foderfisk.
BEK nr 267 af 24/06/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod reklamering for termoindretninger til brug ved spædbørnsernæring.
CIR1H nr 9785 af 20/09/2018 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolcirkulæret)
CIR1H nr 9291 af 25/06/2013 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v. på Fødevarestyrelsens område
CIR1H nr 9324 af 27/07/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer m.v. på Fødevarestyrelsens område
(Ophævelsescirkulære på Fødevarestyrelsens område)
CIR1H nr 9621 af 19/12/2011 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om varmebehandling af kødhelkonserves til USA
CIR1H nr 9453 af 22/09/2011 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse om Venezuela - radioaktivitet
CIR1H nr 9398 af 03/08/2010 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse om ansættelse af veterinær-studerende ved kød- og fjerkrækontrol
CIR1H nr 9279 af 29/05/2009 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af Vejledning om mærkning af fødevarer, Vejledning om forbudet mod vildledende mærkning og markedsføring af fødevarer og Vejledning om mærkning med mængdeangivelse af ingredienser i fødevarer
CIR nr 50 af 27/04/2001 - Gældende
Cirkulære om forsegling af animalske produkter på grænsekontrolsteder, frilagre, lagre i frizoner og skibsprovianteringsoplag m.v.
CIR nr 13512 af 30/08/1990 - Gældende
Cirkulære om eksport til Japan - angivelse af produktionssted (Til samtlige til eksport af fersk kød og kødprodukter autoriserede virksomheder samt dyrlægerne ved disse)
CIR nr 13475 af 14/12/1988 - Gældende
Kødkonservesdåser og kartoner til UN/FAO World Food Programme
CIR nr 13365 af 05/08/1988 - Gældende
Cirkulære om metoder til prøveudtagning og laboratorieundersøgelser af kasein og kaseinater til konsum.
CIR nr 13305 af 01/06/1987 - Gældende
Analytisk kontrol - Svinekødsproduktion samt svinefedt
CIR nr 13415 af 06/11/1986 - Gældende
Cirkulære om godkendte bakterie- og skimmelkulturer til ost
CIR nr 13410 af 06/11/1986 - Gældende
Cirkulære om godkendte vitaminpræparater til margarine og minarine
CIR nr 13110 af 10/04/1986 - Gældende
Markedsangivelserne
CIR nr 13080 af 11/03/1986 - Gældende
Cirkulære om markeder med bakteriologiske krav
CIR nr 13335 af 09/12/1985 - Gældende
Varestandardkontrol
CIR nr 13185 af 17/06/1985 - Gældende
Oversigt over 3. lande
CIR nr 13130 af 23/05/1984 - Gældende
Cirkulære om anvendelse af stofferne glucone-delta-lacton og phosphorsyre til ultrafiltreret dansk feta ost
CIR nr 15515 af 01/04/1984 - Gældende
Cirkulære om kontrol med forbud mod salg af levnedsmidler med indhold af jordnødder eller jordnøddeprodukter, hvori aflatoksin forekommer
CIR nr 15495 af 31/12/1983 - Gældende
VCM i plast. Retningslinier for kontrol med indhold af vinylchloridmonomer (VMC) i plastvarer af polyvinylchlorid samt i levnedsmidler (vejledning nr. 3)
CIR nr 13100 af 24/09/1979 - Gældende
Cirkulære om godkendelse af substrater til brug ved fremstilling af brugssyre, der anvendes ved tilvirkning af Dansk Cheddar og Dansk Feta Ost
CIR nr 258 af 05/11/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om retningslinier for planlægning af levnedsmiddelkontrolenheder og udførelse af miljømæssige undersøgelser i levnedsmiddelkontrolenhedernes laboratorier . (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser.)
CIR nr 13025 af 05/05/1971 - Gældende
Cirkulære om anbringelse af oblat på lurmærket smør i bulkpakning
CIR nr 13010 af 19/01/1971 - Gældende
Cirkulære om mærkning af dansk ost, der udføres til U.S.A. og Canada
CIR nr 13020 af 27/03/1968 - Gældende
Cirkulære om kødkonserves - Spanien
CIR nr 13025 af 10/05/1967 - Gældende
Cirkulære vedrørende cirkulære af 22. februar 197 om Mautitius
CIR nr 90 af 24/04/1951 - Gældende
Cirkulære om straffesager angående varmebehandling af mælk.
CIR nr 9257 af 11/06/2013 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og vejledning om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen
VEJ nr 9334 af 09/04/2019 - Gældende
Vejledning om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolvejledningen)
VEJ nr 9072 af 19/02/2018 - Gældende
Vejledning om fødevarekædeoplysninger
VEJ nr 9461 af 30/09/2011 - Gældende
Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark
VEJ nr 9813 af 05/10/2006 - Gældende
Vejledning om reautorisation af visse animalske fødevarevirksomheder
(Til fødevareregionerne)

(Reautorisationsvejledningen)
VEJ nr 137 af 13/07/2001 - Gældende
Vejledning om ophævelse af vejledning om indførsel af animalske fødevarer fra Grækenland
VEJ nr 13870 af 24/10/1991 - Gældende
Vejledning vedrørende produktionsskemaet i forbindelse med AM-kontrollen
VEJ nr 15705 af 31/12/1986 - Gældende
Keramik m.v. Vejledning til bekendtgørelse om keramiske og emaljerede genstande samt glasvarer bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler. Vejledning om kontrollen med bkg. om keramik m.v. (vejledning nr. 9)
VEJ nr 15655 af 31/12/1985 - Gældende
Tungmetaller Vejledning om bekendtgørelse om grænseværdier for indhold af visse metaller i levnedsmidler. Vejledning om kontrol med bekendtgørelse om grænseværdier for indhold af visse metaller i levnedsmidler (vejledning nr. 7)
VEJ nr 15645 af 31/12/1985 - Gældende
Vejledning om anmeldelse af røgaromastoffer til kødprodukter
VEJ nr 15845 af 31/12/1984 - Gældende
Vejledning om emballage o.lign i forbindelse med levnedsmidler
VEJ nr 15555 af 31/12/1984 - Gældende
Vejledning om emballageo.lign i forbindelse med levnedsmidler
VEJ nr 15440 af 31/12/1982 - Gældende
Bekæmpelsesmidler. Retningslinier for kontrol med restindhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler. Vejledning om bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for bekæmpelsesmidler i levnedsmidler (vejledning nr. 1)
VEJ nr 15200 af 31/12/1978 - Gældende
Næringsstoffer. Retningslinier for kontrol med levnedsmidlers indhold af næringsstoffer.
SKR nr 13090 af 22/09/1976 - Gældende
Skrivelse til stadsdyrlægerne (levnedsmiddelkontrolenhederne)
CIS nr 11883 af 23/01/2001 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse nr. 13520 af 23. december 1986 om undersøgelser for antibiotika og kemoterapeutika i slagtedyr
CIS nr 13556 af 17/07/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende USA-inspektionen 1991
CIS nr 13403 af 30/05/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende Canada-liste (Til samtlige til eksport af fersk kød og kødprodukter autoriserede virksomheder samt dyrlægerne ved disse.)
CIS nr 13570 af 10/07/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om attestation for indhold af radioaktivitet - Saudi Arabien (Til samtlige til eksport af fersk kød, fjerkrækød og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse)
CIS nr 13579 af 02/10/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om New Zealand - fersk svinekød og svinekødsprodukter, som skal opbevares på køl.
CIS nr 13285 af 30/03/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Ochratoxinundersøgelse - opbevaring af slagtekroppe
CIS nr 13510 af 26/08/1987 - Gældende
Cirkulærskrivelse om Grønland
CIS nr 13160 af 13/03/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kødvarer - Portugal (Til samtlige til eksport af fersk kød og kødprodukter autoriserede virksomheder samt dyrlægerne ved disse)
CIS nr 15660 af 13/01/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse af 13/01 86 til levnedsmiddelkontrolenhederne (overtrædelsessager i levnedsmiddellovgivningen)
CIS nr 13350 af 27/12/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fersk kød, fersk fjerkrækød og kødvarer m.v. - Storbritannien
CIS nr 13160 af 23/09/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indfrysning på eksportoplag
CIS nr 13010 af 25/01/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige eksport-autoriserede svineslagterier og dyrlægerne ved disse. (Opstaldning)
CIS nr 13040 af 24/10/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om beregning af overarbejdsbetaling m.m. for de fastansatte tilsynsassistenter
CIS nr 13015 af 23/02/1971 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse (USA, rengøring af konservesdåser)
CIS nr 13020 af 22/05/1969 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om veterinærcertifikat for kød, slagteaffald og kødvarer - Libanon
CIS nr 13010 af 11/01/1967 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om salamipølser - Trinidad
MED nr 13120 af 22/04/1986 - Gældende
Meddelelse om mærkning af 'let saltet' smør
MED nr 13105 af 10/04/1986 - Gældende
Meddelelse om udstedelse af certifikater for danske ostesorter, der udføres til Japan
MED nr 13105 af 10/04/1985 - Gældende
Meddelelse om udstedelse af certifikater for danske ostesorter, der udføres til Japan
MED nr 13315 af 21/11/1983 - Gældende
Meddelelse vedrørende anvendelse af natamycinbehandlet ost