Søgeresultat


Søgningen fandt 35 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 988 af 06/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 og §§ 5-8 i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)
BEK nr 7 af 09/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
BEK nr 6 af 09/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven, og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
BEK nr 594 af 03/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
BEK nr 941 af 08/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i sømandsloven
BEK nr 261 af 23/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
BEK nr 1519 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kost og drikkevand m.v. i handelsskibe
BEK nr 1115 af 11/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kost og drikkevand m.v. i fiskeskibe
BEK nr 1114 af 11/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenester for fiskeres virksomhed
BEK nr 1112 af 11/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med fiskeren om ansættelsesvilkårene
BEK nr 1378 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari
BEK nr 722 af 08/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer på skibe
BEK nr 1524 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af personer der arbejder på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
BEK nr 1523 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om søfartsbøger
BEK nr 1346 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af rederens ansvar over for de søfarende og skibsføreren i tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet
BEK nr 1339 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opslag af erklæring vedrørende beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov om arbejdsskadesikring
BEK nr 676 af 21/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes hviletid
BEK nr 1011 af 16/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeres hviletid
BEK nr 1010 af 16/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeres ret til pleje og fri rejse m.v.
BEK nr 1009 af 16/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning til fiskere for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari
BEK nr 1006 af 15/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
BEK nr 286 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes ret til pleje
BEK nr 285 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om klage om bord på danske skibe
BEK nr 238 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene
BEK nr 229 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes ret til fri rejse med underhold
BEK nr 228 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed
BEK nr 386 af 25/04/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser vedrørende besætningskontrol til Fiskeridirektoratet
BEK nr 937 af 21/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om skibsofficerers tjeneste- og ansvarsområde om bord i skibe
BEK nr 131 af 19/03/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forebyggelse af malaria blandt søfarende
BEK nr 52 af 27/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bistand til forsendelse af søfarendes hyremidler
BEK nr 102 af 16/02/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedstjenesten i skibe(* 1)
CIR nr 229 af 10/12/1951 - Gældende
Cirkulære om bødekravene i sager angående rømning
VEJ nr 50823 af 20/12/1995 - Gældende
Oplysning om ophævelse af vejledning nr. 4 af 21. august 1990 om statsrekvisition af flyrejser til søfarende m.fl.
MED nr 11359 af 08/06/1973 - Gældende
Meddelelse om behandling af rømningssager (* 1)