Søgeresultat


Søgningen fandt 335 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10191 af 12/10/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - medhold
KEN nr 10002 af 19/07/2009 - Gældende
Tilbud om fortsat beskæftigelse afgivet efter medlemmet var ophørt i tidligere beskæftigelse, hvorfor medlemmets afslag ikke kunne udgøre bortfaldsgrund
KEN nr 9998 af 03/07/2009 - Gældende
Refusion, dagpenge udbetalt med rette, a-kassefejl. Sagen er behandlet sammen med j. nr. xxx vedrørende rådighed
KEN nr 9992 af 02/07/2009 - Gældende
Refusion, AL § 86, stk. 4, skønsmæssig afgørelse, Ankenævnet ikke kompetent
KEN nr 9985 af 26/06/2009 - Gældende
Rådighed, deltagelse i uddannelse, musikkonservatorium, undervisning ophørt, mangler debutkoncerten, tilmeldt uddannelse frem til debutkoncerten, debutkoncerten er den afsluttende eksamen.
KEN nr 9982 af 26/06/2009 - Gældende
Svig, kompetence til at træffe afgørelse, hjemvisning
KEN nr 9987 af 03/06/2009 - Gældende
Løst ansat vikar på visse dage arbejdet efter vagtplan og på andre dage havde bedt om fri, hvilket nævnet fortolkede som et forhåndsafslag på muligt tilbud om fortsat beskæftigelse, hvorved der var bortfaldsgrund for g-dage
KEN nr 9828 af 24/04/2009 - Gældende
Medlemmet havde ikke givet a-kassen de oplysninger, som a-kassen skulle bruge for at kunne indkalde medlemmet til en rådighedssamtale, udelukkes for dagpenge indtil givet oplysning
KEN nr 9824 af 06/03/2009 - Gældende
Medlem var ansat hos fond, som imidlertid ophørte på et tidspunkt efter hendes fratræden og inden nævnet afgjorde sagen. Nævnet fastslog at fonden var forpligtet til at betale g-dage, idet det forhold at den var ophørt ikke var hjemlet som bortfaldsgrund på linie med konkurs eller betalingsstandsning
KEN nr 10101 af 07/11/2008 - Gældende
Efterløn, ukontrollabel arbejdstid, overskydende timer afvikles før efterløn
KEN nr 9513 af 09/04/2008 - Gældende
Medlemsbidrag, fritagelse, revalideringsydelse, annullation
KEN nr 9514 af 01/04/2008 - Gældende
Formueforvaltning eller bibeskæftigelse, indtægt ved udlejning og udlodninger fra driftsfond, ApS, formålsparagraf ændret, revisor varetager arbejdsopgaver ved udlejning
KEN nr 9522 af 31/03/2008 - Gældende
Arbejdsgiver kunne ikke fritages for betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, da en opsigelse af en medarbejder ikke væsentligst skyldtes denne. Sygdom i opsigelsesperioden kunne heller ikke fritage arbejdsgiver
KEN nr 9475 af 25/02/2008 - Gældende
Medlem ønskede ikke nedsat tid derfor betragtet som opsagt. Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed omfattede g-dagene men medlem tilmeldt jobcenter som jobsøgende på 1. g-dag og medlem fik ikke sygedagpenge på g-dagene. Ikke bortfald af g-dagskravet.
KEN nr 10481 af 22/10/2007 - Gældende
Arbejdsmarkedets Ankenævn hjemviste en svigssag til fornyet behandling i Arbejdsdirektoratet, fordi direktoratet ikke havde taget stilling til om medlemmets beskæftigelse var selvstændig virksomhed eller lønarbejde i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven
KEN nr 9564 af 02/04/2007 - Gældende
Ikke opsættende virkning af klage over a-kasses afgørelse om tilbagebetaling
KEN nr 9561 af 30/03/2007 - Gældende
Efterlønstimer og timer til skattefri præmie oversteg 5.772 timer. Forkert vejledning fra a-kassens side. Realudligning
KEN nr 9562 af 26/03/2007 - Gældende
Ikke dispensation fra reglerne om afbrudt medlemskab for at opnå ret til efterløn, når der reelt ikke har været tale om en afbrydelse
KEN nr 9404 af 07/03/2007 - Gældende
Medlem krav på g-dagsbetaling for 1. ledighedsdag, selv om ledighedstilmeldingen først kunne konstateres på 2. ledighedsdag
KEN nr 9466 af 26/02/2007 - Gældende
Fastansat på deltid, bortfald af 1 g-dag på grund af ferie på 1. g-dag
KEN nr 9465 af 26/02/2007 - Gældende
Fastansat modtog ikke sygedagpenge på g-dagene
KEN nr 9461 af 23/02/2007 - Gældende
Optagelse, dimittend, meritlærer, uddannelsens varighed, enkeltfagskurser, meritoverførsel
KEN nr 9460 af 23/02/2007 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, væsentligst selv skyld i afskedigelsen, advarsel, den faglige afdeling, ikke anlagt retssag, ikke indgået forlig
KEN nr 9459 af 23/02/2007 - Gældende
Selvstændig virksomhed med privat dagpleje, indflydelse, ansvar og risiko for virksomhedens indtjening, beregning af dagpengesats, 1 helt regnskabsår, venteperiode på 3 uger
KEN nr 9411 af 20/02/2007 - Gældende
Sagen drejede sig om fradrag i efterlønnen for feriepenge. Der skulle foretages fradrag for feriepengene i den periode, hvor et medlem afholdt sin ferie uanset feriepengene først blev hævet på et senere tidspunkt
KEN nr 9413 af 12/02/2007 - Gældende
Løst ansat arbejdet efter arbejdsplan, ansættelseskontraktens angivne timetal afspejlede ikke medlemmets reelle arbejdstid
KEN nr 9409 af 09/02/2007 - Gældende
Selvforskyldt ledig, transportproblemer, ikke offentlig transport, afstand
KEN nr 9408 af 09/02/2007 - Gældende
Selvforskyldt ledig, adfærd, bortvist, tilregnelse, karantæne
KEN nr 9405 af 09/02/2007 - Gældende
Modstridende oplysninger fra a-kassen om, hvorvidt medlemmet holdt ferie på g-dagene, bortfald af g-dagene
KEN nr 9391 af 29/01/2007 - Gældende
Medlem slettet som medlem af a-kasse og frameldt efterlønsordningen, afbrydelse i c. 3' måned, dispensation, sygdom, indlæggelse på hospital, psykiske problemer og nedbrænding af datters landbrug.
KEN nr 9390 af 29/01/2007 - Gældende
Ikke opsættende virkning af et medlems klage over Arbejdsdirektoratets afgørelse om at medlemmet ikke havde ret til dagpenge fra den 1. januar 2004. Direktoratet havde bedt a-kassen tage stilling til, om medlemmet evt. havde modtaget dagpenge med urette
KEN nr 9407 af 18/01/2007 - Gældende
Optagelse i arbejdsløshedskasse, nyuddannet, uddannelsens varighed, ikke opfyldt bopælskravet
KEN nr 9377 af 15/01/2007 - Gældende
Refusion, opholdstilladelse. Direktoratet havde ikke truffet afgørelse om, at pengene var udbetalt med urette
KEN nr 9406 af 12/01/2007 - Gældende
Spørgsmål om dagepengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag for løst ansat vikar i vikarbureau, som i visse tilfælde havde kendskab til yderligere arbejde inden udløbet af forrige vikariat
KEN nr 10294 af 22/12/2006 - Gældende
Selvforskyldt ledig, formidling, krav om formidling af konkret job. Tilbud om job på prøve
KEN nr 10293 af 22/12/2006 - Gældende
Manglende oplysninger om lønarbejde på dagpengekort frigørelsesattest tilbagebetaling af dagpenge - sanktion
KEN nr 10279 af 12/12/2006 - Gældende
Klage over Arbejdsdirektoratets afslag på at genoptage sag om fristafvisning, nævnets kompetence i forhold til arbejdsløshedsforsikringslovens § 98, stk. 2 og § 99, stk. 1, nævnet kan ikke behandle sagen
KEN nr 10282 af 08/12/2006 - Gældende
Medlem dømt for bedrageri over for a-kassen - dog for et lidt mindre beløb end det tilbagebetalingsbeløb som a-kassen havde opgjort - ankenævnet genoptog sagen men fastholdt afgørelsen om svig
KEN nr 10281 af 08/12/2006 - Gældende
Genoptagelse på grund af politiets påtaleopgivelse, fastholdelse af svig, svig var tidligere blevet stadfæstet ved Østre Landsret
KEN nr 10280 af 05/12/2006 - Gældende
Et medlem kunne ikke medregne en forsikringsperiode i Norge ved opfyldelsen af kravet om medlemsanciennitet for ret til efterløn
KEN nr 10286 af 01/12/2006 - Gældende
Selvforskyldt ledig. Karantæne på 3 uger, adfærd sidestilles med afslag, skriftlig ansøgning og udtalelser under samtale. Spg. om der var tale om formidling.
KEN nr 10284 af 01/12/2006 - Gældende
Fastansættelse, beskæftigelseskravet ikke opfyldt, da ikke nok arbejdstimer forud for fritstilling
KEN nr 10270 af 13/11/2006 - Gældende
Ikke oplyst om lønarbejde på dagpengekort - uagtsomhed
KEN nr 10267 af 09/11/2006 - Gældende
A-kasse, refusion, ganske særlige forhold, dispensation, uagtsomhed, direktoratets blanket
KEN nr 10266 af 06/11/2006 - Gældende
Sanktion for uagtsomhed fordi medlemmet først oplyste om arbejde efter at udbetalingen af efterløn havde fundet sted
KEN nr 10235 af 02/11/2006 - Gældende
Dagpenge udbetalt med urette vurdering af de subjektive betingelser for tilbagebetaling - refusion
KEN nr 10240 af 01/11/2006 - Gældende
Feriedagpenge, udbetaling, optjent ferie efter ferieloven
KEN nr 10265 af 31/10/2006 - Gældende
Et medlem var ikke selvforskyldt ledig, da hun blev opsagt fra job som butiksmedarbejder, fordi hun var utryg ved at stå alene i butikken
KEN nr 10264 af 24/10/2006 - Gældende
Manglende rådighed, udlandsophold, ændring af ferietidspunkt/afrejse til udlandet uden oplysning herom til a-kassen, tilbagebetaling af udbetalte dagpenge og feriedagpenge, sanktion for svig vedrørende udbetalte dagpenge, efter omstændighederne sanktion for uagtsomhed vedrørende udbetalte feriedagpenge da direktoratets afgørelse ikke kan skærpes
KEN nr 10278 af 20/10/2006 - Gældende
Manglende tilmeldelse til AF medlemmets brev til henholdsvis AF og a-kassen ikke kommet frem
KEN nr 10243 af 20/10/2006 - Gældende
Afvisning klagefrist
KEN nr 10237 af 09/10/2006 - Gældende
Selvforskyldt ledighed - medlemmets handlemåde under jobsamtale oplysninger om jobsøgning i København - kasserefusion forsvarligt skøn
KEN nr 10242 af 06/10/2006 - Gældende
Kan check anvendes som dokumentation for om medlemmet opfylder beskæftigelseskrav
KEN nr 9974 af 29/09/2006 - Gældende
Svig karantæne påtaleopgivelse
KEN nr 10233 af 29/09/2006 - Gældende
Mistede en skattefri præmie på grund af 16,65 timers efterløn
KEN nr 10231 af 29/09/2006 - Gældende
Svig karantæne påtaleopgivelse
KEN nr 10021 af 29/09/2006 - Gældende
Mistede en skattefri præmie på grund af 16,65 timers efterløn
KEN nr 9971 af 22/09/2006 - Gældende
Effektiv karantæne, svig, uagtsomhed, forseelser, feriedagpenge, løn
KEN nr 9970 af 22/09/2006 - Gældende
Selvstændig, hovedbeskæftigelse, ægtefælleudtræden, endeligt ophør, samlever, lønmodtagerarbejde, 52 uger, 65 uger, feriedagpenge
KEN nr 10198 af 22/09/2006 - Gældende
Effektiv karantæne, svig, uagtsomhed, forseelser, feriedagpenge, løn
KEN nr 10197 af 22/09/2006 - Gældende
Selvstændig, hovedbeskæftigelse, ægtefælleudtræden, endeligt ophør, samlever, lønmodtagerarbejde, 52 uger, 65 uger, feriedagpenge
KEN nr 9943 af 11/09/2006 - Gældende
Tilbagebetaling af dagpenge, ophold i udlandet, svig, karantæne
KEN nr 9947 af 08/09/2006 - Gældende
Et medlem, der havde afbrudt et jobsøgningsforløb for at tage et vikariat på fem uger, var ikke selvforskyldt ledig
KEN nr 9946 af 08/09/2006 - Gældende
Efterløn, endeligt ophør, selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ægtefælleudtræden, bortfald, hidtidige arbejdsfunktioner
KEN nr 9984 af 05/09/2006 - Gældende
Feriedagpenge, afholdelse af ferie, timelønnet, arbejdsfri dage, tilbagebetaling, dagpenge, sygdom, sanktion, svig
KEN nr 9983 af 29/08/2006 - Gældende
Selvstændig virksomhed, ophør, flerhed af selskaber, formueforvaltning, dagpenge
KEN nr 9931 af 25/08/2006 - Gældende
Selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ægtefælleudtræden, bortfald, hidtidige arbejdsfunktioner
KEN nr 9930 af 25/08/2006 - Gældende
Oppebåret efterløn med urette, effektiv karantæne for uagtsomhed
KEN nr 9928 af 25/08/2006 - Gældende
Selvstændig, bibeskæftigelse, vindmølle, formueforvaltning
KEN nr 9927 af 25/08/2006 - Gældende
Ikke dispensation for manglende medlemskab af a-kasse
KEN nr 9982 af 22/08/2006 - Gældende
Arbejdsgiverforpligtelse for 1. og 2. ledighedsdag ved opsigelse. Spørgsmål om egen skyld
KEN nr 9908 af 18/08/2006 - Gældende
Fastansættelse, arbejdsgiver hævder ferie på g-dage, dette ikke godtgjort
KEN nr 9907 af 18/08/2006 - Gældende
Fastansættelse, arbejdsgiver hævder ferie på g-dage, dette ikke påvist
KEN nr 9918 af 07/07/2006 - Gældende
Fravalg af efterløn, dispensation herfor ikke mulig
KEN nr 9783 af 07/07/2006 - Gældende
Ansøgning, feriedagpenge, 31. maj, efterfølgende ferieår, for sen, bortkommet brev
KEN nr 9929 af 26/06/2006 - Gældende
Refusion, a-kassens skøn, selvforskyldt ledighed, udeblivelse, forglemmelse
KEN nr 10017 af 26/06/2006 - Gældende
Fiskers arbejdstid efter en konkret vurdering anset for kontrollabel
KEN nr 9784 af 09/06/2006 - Gældende
Afdragets størrelse i et forlig om tilbagebetaling af med urette modtagne ydelser
KEN nr 9696 af 09/06/2006 - Gældende
Arbejdsgiver havde betalt løn for 1 dag efter fratrædelsen, hvilket blev anset som betaling for g-dage, således at a-kassen kunne kræve et eventuelt restbeløb af arbejdsgiver. Det havde ingen betydning for afgørelsen, at medlemmet i en periode havde været ansat med offentligt tilskud til lønnen, da tilskuddet var ophørt før fratrædelsen.
KEN nr 9788 af 02/06/2006 - Gældende
Provision udbetalt efter udløbet af beregningsperioden kunne ikke indgå i beregningen af dagpengesatsen
KEN nr 9430 af 29/05/2006 - Gældende
Efterløn, indtægt
KEN nr 9763 af 19/05/2006 - Gældende
Dagpenge, selvstændig virksomhed, ophør, bortforpagtning, uopsigelighed, underskrevet kontrakt, lejekontrakt
KEN nr 9626 af 10/04/2006 - Gældende
Spørgsmålet om arbejdsgiver kunne fritages for at betale G-dage hvor han havde tilbudt andet arbejde som indebar en væsentlig forøgelse af transporttiden
KEN nr 9627 af 07/04/2006 - Gældende
Løst ansat vikar i visse tilfælde arbejdet efter en plan
KEN nr 9462 af 24/03/2006 - Gældende
Tilbagebetaling, effektiv karantæne, 962 timer, svig, forseelser, selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ægtefælles virksomhed, påtaleopgivelse.
KEN nr 9405 af 17/03/2006 - Gældende
Endeligt ophør, mere end midlertidigt, selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, købmand, SPAR
KEN nr 9616 af 10/03/2006 - Gældende
A-kassens skønsudøvelse i forbindelse med vurderingen af selvforskyldt ledighed
KEN nr 9615 af 10/03/2006 - Gældende
Selvstændig erhvervsvirksomhed, tidspunktet for omdannelse af virksomheden fra hoved- til bibeskæftigelse
KEN nr 9613 af 10/03/2006 - Gældende
Feriedagpenge, besked om ferie til Arbejdsformidlingen, dokumentation
KEN nr 10307 af 10/03/2006 - Gældende
A-kassens skønsudøvelse i forbindelse med vurderingen af selvforskyldt ledighed
KEN nr 10277 af 10/03/2006 - Gældende
Selvstændig erhvervsvirksomhed, tidspunktet for omdannelse af virksomheden fra hoved- til bibeskæftigelse
KEN nr 9277 af 28/02/2006 - Gældende
Refusion
KEN nr 9617 af 16/02/2006 - Gældende
Stop for dagpengeudbetalinger på grundlag af oplysninger om drift af selvstændig virksomhed fra driftsregnskaber, internetoplysninger og fra artikler i fagblade
KEN nr 9244 af 18/01/2006 - Gældende
Endeligt ophør, selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, overdragelse, anparter, afskåret fra
KEN nr 9243 af 18/01/2006 - Gældende
Feriedagpenge, egen optjent ferie, feriepenge
KEN nr 10306 af 15/01/2006 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, krav om skriftlig formidling forud for kontakt til arbejdsgiver
KEN nr 9280 af 13/01/2006 - Gældende
Bortfaldsgrund, da vikar gav afslag på skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse i 3 dage, idet fastansatte blev længere på barsel
KEN nr 9242 af 13/01/2006 - Gældende
Ikke refusion til arbejdsløshedskasse, fordi medlemmet havde oplyst om momsregistrering, men arbejdsløshedskassen ikke undersøgt sagen nærmere
KEN nr 9286 af 12/01/2006 - Gældende
Egen skyld, da ansatte ikke ville tage merarbejde, hvilket hun ifølge overenskomst var forpligtet til
KEN nr 9287 af 06/01/2006 - Gældende
Ikke egen skyld, da medlem ikke drev egen virksomhed ved siden af
KEN nr 10019 af 23/12/2005 - Gældende
Virksomhedsbrand force majeure - bortfaldsgrund
KEN nr 9988 af 22/12/2005 - Gældende
Tilbagebetaling, sanktion, effektiv karantæne, 962 timer, svig, forseelser, selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ophør, goodwill
KEN nr 9970 af 25/11/2005 - Gældende
Refusion skønsmæssig afgørelse selvforskyldt ledighed
KEN nr 9961 af 25/11/2005 - Gældende
Løs ansættelse, arbejdsgiver hævder vagtplan men dette kan alene anses for tilfældet for visse vagter aftalt forud på personalemøder
KEN nr 9952 af 25/11/2005 - Gældende
Medlemmet har ikke oplyst om plejevederlag
KEN nr 9960 af 11/11/2005 - Gældende
Om placering af g-dage i forbindelse med nedsættelse af arbejdstid
KEN nr 9953 af 07/11/2005 - Gældende
overskydende timer ugentlig arbejdstid nedsatte dagpenge
KEN nr 9969 af 02/11/2005 - Gældende
Selvforskyldt ledig, refusion, kassens skøn
KEN nr 9971 af 26/10/2005 - Gældende
Refusion - selvforskyldt ledighed revision af handlingsplan - udeblivelse forglemmelse
KEN nr 10009 af 21/10/2005 - Gældende
Nedsatte dagpenge ukontrollabel arbejdstid
KEN nr 10078 af 30/09/2005 - Gældende
Ukontrollabel arbejdstid freelancekonsulent
KEN nr 10067 af 23/09/2005 - Gældende
Refusion ej forsvarligt skøn
KEN nr 10075 af 07/09/2005 - Gældende
Selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, endeligt ophør, mere end midlertidigt, overdragelse, anparter, ApS, afskåret fra
KEN nr 9962 af 02/09/2005 - Gældende
Afslag på tilbudt arbejde, men tilbudet fremsat for sent efter ansættelsens ophør derfor ikke bortfaldsgrund
KEN nr 10074 af 02/09/2005 - Gældende
Selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, omdannet, bibeskæftigelse, landbrug, lønmodtagerarbejde, 52 uger, 65 uger, ophør, bortforpagtning, interessentskab, I/S, uden for normal arbejdstid
KEN nr 9917 af 26/08/2005 - Gældende
Lønmodtagerforhold kommunen arbejdsgiver da den forestod lønudbetaling m.v.
KEN nr 9916 af 26/08/2005 - Gældende
Fastsættelse, forlig som ikke udtrykkelig omtaler g-dage
KEN nr 9918 af 22/08/2005 - Gældende
Fratrædelsesdato udsat efter arbejdsgivers ønske ej bortfaldsgrund
KEN nr 9925 af 19/08/2005 - Gældende
Overskydende timer 39 ugentlige timer individuel ansættelseskontrakt
KEN nr 9915 af 09/08/2005 - Gældende
Fast ansættelse på nedsat tid eller løst ansættelse men efter arbejdsplan
KEN nr 9904 af 08/07/2005 - Gældende
Ej ret til renter af rentebeløbet, omregning af renter på efterbetaling af dagpenge
KEN nr 9909 af 20/06/2005 - Gældende
Ukontrollabel konsulentbistand kort afgrænset ansættelsesforhold fradrag - efterløn
KEN nr 9905 af 13/06/2005 - Gældende
Refusion skønsmæssig afgørelse selvforskyldt ledighed
KEN nr 9920 af 03/06/2005 - Gældende
Genoptagelse af svigssag på baggrund af frifindelse for bedrageritiltale
KEN nr 10028 af 03/06/2005 - Gældende
Genoptagelse af svigssag på baggrund af frifindelse for bedrageritiltale
KEN nr 9896 af 22/05/2005 - Gældende
Om fagligt forlig til fuld og endelig afgørelse af faglig sag kunne fritage arbejdsgiver til at betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
KEN nr 9885 af 19/05/2005 - Gældende
Refusion
KEN nr 9897 af 09/05/2005 - Gældende
Fastansættelse, medlemmet opsagde selv sin stilling, arbejdsgiver kontraopsagde med et ifølge ansættelseskontrakten retmæssig kortere varsel, egen skyld statueret
KEN nr 9878 af 20/04/2005 - Gældende
Efterløn, beregning af løbende fradrag for pension der er led i et ansættelsesforhold, standsning af efterløn, sandsynliggjort at medlemmet fik udbetalt for meget efterløn
KEN nr 9831 af 07/04/2005 - Gældende
Overflytning fra deltidsforsikring til fuldtidsforsikring, personlig hjælper, personlig værge, sædvanligt beskæftigelsesforhold
KEN nr 9840 af 18/03/2005 - Gældende
Selvforskyldt ledighed
KEN nr 9846 af 07/03/2005 - Gældende
Refusion, feriedagpenge
KEN nr 9847 af 28/02/2005 - Gældende
Selvstændig væsentligt omfang, beskæftigelseskrav, hovedbeskæftigelse bibeskæftigelse
KEN nr 9867 af 21/02/2005 - Gældende
Løs ansættelse som timelønnet lærervikar, beskæftigelseskravet beregnet ud fra omregningsfaktor 1,3 da dette fulgte af overenskomst og aftale for deltidsansattes lærere på timelønnet merarbejde
KEN nr 9834 af 21/02/2005 - Gældende
Fradrag i dagpenge, fratrædelsesgodtgørelse, egen opsigelse, arbejdsgivers opsigelsesvarsel
KEN nr 9868 af 17/02/2005 - Gældende
Fastansættelse, ansat som familieplejer på kontrakt med kommune, som indeholdt A-skat, ATP og beregnede feriepenge. Derfor lønmodtager og berettiget til g-dage. Det var afgørende at familieplejeren ikke var registreret som værende selvstændig virksomhed
KEN nr 9865 af 13/01/2005 - Gældende
G-dage. Løs ansættelse som vikar i vikarbureau. Arbejdsgiveren skulle ikke betale for G-dage til medlemmet under vikariaterne, da arbejdstiden i vikariatets løbetid var kendt på forhånd og i denne periode var at betragte som fastansat på nedsat tid. Kun G-dage ved afslutningen af de enkelte vikariater
KEN nr 9864 af 13/01/2005 - Gældende
G-dage. Løs ansættelse som vikar i vikarbureau. Arbejdsgiveren skulle ikke betale for G-dage til medlemmet under vikariaterne, da arbejdstiden i vikariatets løbetid var kendt på forhånd og i denne periode var at betragte som fastansat på nedsat tid. Kun G-dage ved afslutningen af de enkelte vikariater
KEN nr 9866 af 11/01/2005 - Gældende
Løst ansat på timelønsbasis uden opsigelsesvarsel, men fratrådt, at der skulle arbejdes i weekenderne, hvorfor medlemmet ikke kunne betragtes som fratrådt på dagene i weekenderne og imellem weekenderne. Medlemmet var dermed ikke berettiget til løbende g-dage og hun var ej heller berettiget til de 2 sidst krævede g-dage, da hun ikke ophørte sit arbejde hos arbejdsgiver på dette tidspunkt men fortsatte nogle uger herefter
KEN nr 9870 af 15/11/2004 - Gældende
Ophør, selvstændig, produktionsmaskine, ortopæiske sko, Sahva, driftsmiddel
KEN nr 9867 af 22/10/2004 - Gældende
Selvstændig virksomhed, tilbagebetaling, vejledning, oplysningspligt, sanktion, uagtsomhed, karantæne, 37 timer
KEN nr 9862 af 22/10/2004 - Gældende
Selvstændig, hovedbeskæftigelse, beskæftigelseskrav, 52 uger, væsentligt omfang, 3 år, bortforpagtning
KEN nr 9868 af 11/10/2004 - Gældende
Endeligt ophør, ophørt mere end midlertidigt, selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, campingplads
KEN nr 9865 af 11/10/2004 - Gældende
Selvstændig hovedbeskæftigelse, selvstændig bibeskæftigelse, omdannet, 52 uger, 65 uger, 26 uger, 35 uger, endeligt ophør
KEN nr 9883 af 16/09/2004 - Gældende
Stop for dagpenge, anmeldelse af 3. mand, refusion
KEN nr 9853 af 25/03/2004 - Gældende
Vejledning om frigørelsesattest
KEN nr 9836 af 23/02/2004 - Gældende
Selvstændig, ophør, tidspunkt, overdragelse, købers underskrift, konkurrenceklausul, kautionsforpligtelse, foto
KEN nr 9844 af 09/01/2004 - Gældende
Medlem ikke omfattet af reglerne for indsendelse af frigørelsesattest, uagtet at det af hendes ansættelseskontrakt fremgik, at hun havde 1 måneds opsigelse
KEN nr 9838 af 09/01/2004 - Gældende
Ophør, Selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ægtefælleudtræden, bortfald arbejdsfunktion, Moster's Systue
KEN nr 10373 af 02/12/2003 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, svig
KEN nr 10347 af 02/12/2003 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, svig
KEN nr 10341 af 21/11/2003 - Gældende
Optagelse som dimittend
KEN nr 10362 af 28/10/2003 - Gældende
Frigørelsesattest - ukontrollabel arbejdstid -omregning
KEN nr 10332 af 28/10/2003 - Gældende
Frigørelsesattest - ukontrollabel arbejdstid -omregning
KEN nr 10349 af 21/10/2003 - Gældende
Fristafvisning - adresseændring - det franske postvæsens sene videresendelse
KEN nr 10371 af 17/10/2003 - Gældende
Efterløn tidspunkt selvstændig ophør overdragelse landbrug I/S selskab skøde dato overtagelse
KEN nr 10348 af 17/10/2003 - Gældende
Efterløn tidspunkt selvstændig ophør overdragelse landbrug I/S selskab skøde dato overtagelse
KEN nr 10340 af 09/10/2003 - Gældende
Beregning af dagpengesats
KEN nr 10328 af 06/10/2003 - Gældende
Fradrag i dagpenge - ventepenge - rateudbetalt - indplacering beskæftigelseskrav
KEN nr 9574 af 22/08/2003 - Gældende
Kan ikke optages som nyuddannet medlem
KEN nr 9577 af 21/08/2003 - Gældende
Tilladelse til kontantudbataling af efterlønsbidraget, ganske særlig tilfælde
KEN nr 9569 af 27/06/2003 - Gældende
Restanceslettelse adresseskift genoprettelse af medlemskab
KEN nr 9389 af 12/05/2003 - Gældende
Skattefrie præmieportioner, opfyldelse af beskæftigelseskravet
KEN nr 9377 af 08/05/2003 - Gældende
Spørgsmål om drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 3 år mindstesatsen
KEN nr 9385 af 02/05/2003 - Gældende
Skuespiller, ukontrollabel arbejdstid, Danmarks Radio, omregning
KEN nr 9386 af 01/05/2003 - Gældende
Spørgsmål om tilladelse til videreførelse af selvstændig virksomhed med fiskeri samtidig med efterløn efter 400 timers ordningen
KEN nr 9375 af 14/04/2003 - Gældende
Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse uden dagpengeret klinik for fodterapi
KEN nr 9536 af 08/04/2003 - Gældende
Fleksibel efterløn. Udlejningsejendom. Dækningsbidrag 1
KEN nr 9378 af 21/03/2003 - Gældende
Selvstændig bibeskæftigelse, skærpet arbejdskrav, 78 uger, tilbagebetaling, sanktion for svig og for uagtsomhed
KEN nr 9391 af 06/03/2003 - Gældende
Efterløn og bibeskæftigelse efter 200 timers reglen i form af konsulentvirksomhed
KEN nr 9263 af 18/02/2003 - Gældende
Selvstændig, midlertidigt afskåret fra fortsat virksomhedsudøvelse, ophør, fisker
KEN nr 9256 af 03/02/2003 - Gældende
Fradrag i efterløn for feriegodtgørelse
KEN nr 9255 af 31/01/2003 - Gældende
Efterløn. Efterlønsbevis. 2-års-reglen. Lønarbejde. Grønland
KEN nr 9267 af 29/01/2003 - Gældende
Opfyldelse af 2 års reglen som kombinationsforsikret
KEN nr 9254 af 22/01/2003 - Gældende
Fradrag i efterløn ved overgangen til efterløn. Havde holdt ferien med løn inden overgangen
KEN nr 9257 af 14/01/2003 - Gældende
Opfyldelse af beskæftigelseskrav for selvstændig landmand
KEN nr 9679 af 25/11/2002 - Gældende
Tilladelse til at videreføre selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (revisor) i efterlønsperioden inden for 200 timers-reglen
KEN nr 9674 af 03/10/2002 - Gældende
200 timers reglen - forfattervirksomhed - selvstændig virksomhed/lønmodtagerarbejde
KEN nr 9630 af 03/10/2002 - Gældende
Annullation af overgang til efterløn
KEN nr 9631 af 25/09/2002 - Gældende
400 timers reglen selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
KEN nr 9681 af 17/09/2002 - Gældende
G-dage i 2002 efter 2001-satsen
KEN nr 9680 af 17/09/2002 - Gældende
Ingen betalingsanmodning til arbejdsgiver om samtlige G-dage
KEN nr 9546 af 17/09/2002 - Gældende
Ingen betalingsanmodning til arbejdsgiver om samtlige G-dage
KEN nr 9545 af 17/09/2002 - Gældende
G-dage i 2002 efter 2001-satsen
KEN nr 9637 af 03/09/2002 - Gældende
Tilladelse til at drive selvstændig virksomhed med foto og PR inde for 200 timer samtidig med efterløn
KEN nr 9629 af 03/09/2002 - Gældende
Tilbagebetaling af efterløn udbetalt til dødsbo
KEN nr 9537 af 29/08/2002 - Gældende
Arbejdsdirektoratets afgørelse om belægning af G-dage for tilkaldevikar tilsidesat efter en samlet vurdering af ansættelsesaftale og frigørelsesattest
KEN nr 9541 af 19/08/2002 - Gældende
Kun dagpengegodtgørelse til aftenskolelærer efter ophøret med undervisning på det sidst sluttede hold
KEN nr 9465 af 15/08/2002 - Gældende
G-dage omfattet af fratrædelsesgodtgørelse ved fagligt forlig
KEN nr 9532 af 15/07/2002 - Gældende
Selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden i op til 400 timer og med en indtægt op til kr. 50.000,-
KEN nr 9547 af 12/07/2002 - Gældende
Ikke dagpengegodtgørelse til tjenestemand efter 3 år på rådighedsløn
KEN nr 9345 af 28/05/2002 - Gældende
Ophør med selvstændig virksomhed
KEN nr 9346 af 27/05/2002 - Gældende
Supplerende dagpenge - frigørelsesattest
KEN nr 9266 af 07/05/2002 - Gældende
Efterløn, selvstændig hovedbeskæftigelse, selvstændig bibeskæftigelse (400 timer, kr. 50.000,-), fiskeri, salg af garn
KEN nr 9181 af 22/03/2002 - Gældende
Forlængelse af frist for tilmelding til AF i DK efter udløb af attest E 303 Tyskland
KEN nr 9182 af 21/03/2002 - Gældende
Supplerende dagpenge
KEN nr 12575 af 12/12/2001 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Dagpengegodtgørelse ved løsarbejde
KEN nr 12576 af 10/12/2001 - Gældende
Dagpengegodtgørelse til kontraktansat ved arbejdsophør
KEN nr 12529 af 24/10/2001 - Gældende
Muligheden for dispensation ved indgivelse af ansøgning om efterløn efter at dagpengeretten var ophørt.
KEN nr 12513 af 23/10/2001 - Gældende
Mistet dagpengeret på grund af udeblivelse fra samtale med AF
KEN nr 12512 af 19/10/2001 - Gældende
Manglende ret til efterløn som fuldtidsforsikret
KEN nr 12528 af 11/09/2001 - Gældende
Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag
KEN nr 12602 af 31/08/2001 - Gældende
Udlandsdansker skriftlig ansøgning om efterløn ansøgningstidspunktet
KEN nr 12527 af 27/08/2001 - Gældende
Hvorvidt medlemmets fratrædelsesgodtgørelse medfører fradrag i efterlønnen.
KEN nr 12509 af 17/08/2001 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
KEN nr 12511 af 12/07/2001 - Gældende
Manglende betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
KEN nr 12505 af 12/07/2001 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
KEN nr 12530 af 01/06/2001 - Gældende
Hvorvidt efterlønsbevis med fejlagtig, for høj efterlønssats medfører ret til denne højere sats.
KEN nr 12144 af 20/11/2000 - Gældende
Selvforskyldt ledighed
KEN nr 12140 af 30/10/2000 - Gældende
Selvforskyldt ledighed
KEN nr 12142 af 27/10/2000 - Gældende
Ophør med selvstændig virksomhed
KEN nr 12145 af 07/08/2000 - Gældende
Selvforskyldt ledighed
KEN nr 12141 af 14/07/2000 - Gældende
Manglende refusion for dagpenge udbetalt med urette - Gentagelsesvirkning ved selvforskyldt ledighed
KEN nr 12447 af 05/07/2000 - Gældende
Ophør med selvstændig virksomhed.
KEN nr 60384 af 01/01/1997 - Gældende
Overflytning til fuldtidsforsikring, arbejde som personlig hjælper for voksen søn
KEN nr 60381 af 01/01/1997 - Gældende
Genoptagelse af virksomhed efter midlertidig afbrud p.g.a. ekstraordinær begivenhed
KEN nr 19542 af 01/01/1996 - Gældende
Selvstændig, midlertidigt ophør, isvinter
KEN nr 3330 af 18/11/1994 - Gældende
Ophør i ATB på grund af flytning efter vejledning fra kassen, arbejdsformidlingen og kommunen medførte ikke dagpengemæssige konsekvenser.
KEN nr 3315 af 08/08/1994 - Gældende
Omregning af ukontrollerbar arbejdstid. Arbejdstiden som taksator for forsikringsselskab fundet kontrollerbar, fordi arbejdsgiveren har mulighed for at kontrollere den.
KEN nr 3312 af 19/07/1994 - Gældende
Omregning af løn for arbejde i efterlønsperioden. 200 timers reglen. Honorarlønnet vurderingsmand for forsikringsselskab.
KEN nr 3250 af 23/06/1994 - Gældende
Optagelse som medlem af arbejdsløshedskasse på baggrund af lønarbejde som jockeylærling. Optagelse fra et tidligere tidspunkt end begæring på grund af forkert vejledning.
KEN nr 3150 af 06/05/1994 - Gældende
Spørgsmål om hoved- eller bibeskæftigelse. Fradrag i dagpengene efter anvendelse af omregningssatsen.
KEN nr 3080 af 10/03/1994 - Gældende
Studerende, der ikke deltog i undervisning, var ikke omfattet af arbejdsløshedsforsikringslovens § 62 a.
KEN nr 3840 af 08/12/1993 - Gældende
Ikke overførsel af overskydende timer ved arbejde i udlandet. Individuel aftale om arbejdstid.
KEN nr 3791 af 01/12/1993 - Gældende
Tilmelding til arbejdsformidling. Arbejdsformidlingen kunne ikke dokumentere, at medlemmet havde afmeldt sig.
KEN nr 3745 af 26/11/1993 - Gældende
Opgørelse af arbejde i efterlønsperiode sket ved medregning af faktiske anvendte timer. Aftale med arbejdsgiver om timeløn samt mulighed for, at arbejdstimerne kunne kontrolleres af arbejdsgiver.
KEN nr 3740 af 24/11/1993 - Gældende
Udførelse af selvstændig bibeskæftigelse ved siden af fuldtidsarbejde.
KEN nr 3671 af 29/10/1993 - Gældende
Beskæftigelse som aftenskoleleder 15 timer pr. uge anerkendt som hovederhverv i forbindelse med overflytning til fuldtidsforsikring.
KEN nr 3655 af 07/10/1993 - Gældende
Arbejde som meddeler ved dagblad anset som bibeskæftigelse.
KEN nr 3515 af 14/07/1993 - Gældende
Opsigelse af bijob i forbindelse med afskedigelse fra hovedbeskæftigelse medførte ikke indgreb i dagpengeret.
KEN nr 3490 af 01/07/1993 - Gældende
Ikke hjemmel til at betinge dagpengeret af frigørelsesattest i bierhverv. Rådighed.
KEN nr 3420 af 10/06/1993 - Gældende
Medregning af ombygning og istandsættelse af ejet ejendom til opfyldelse af arbejdskravet.
KEN nr 3390 af 01/06/1993 - Gældende
Ikke indgreb i dagpengeretten ved kontraopsigelse begrundet i væsentlig indtægtsnedgang.
KEN nr 3315 af 30/04/1993 - Gældende
Lønarbejde i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand og medregning i arbejdskravet.
KEN nr 3290 af 01/04/1993 - Gældende
En arbejdsgiver ønskede ikke at ansætte et medlem i et arbejdstilbud på grund af medlemmets oplysninger ved ansættelsessamtalen. Medlemmet ikke anset for selvforskyldt ledig.
KEN nr 3280 af 29/03/1993 - Gældende
Arbejde i forretning, som havde begrænset åbningstid i vinterhalvåret ikke anset for sæsonarbejde.
KEN nr 3265 af 23/03/1993 - Gældende
Arbejde gennem flere år i sommerperioden hos købmand, og hvor ansættelsesperioden var aftalt på forhånd, anset for sæsonarbejde.
KEN nr 3240 af 15/02/1993 - Gældende
Ikke fradrag i dagpengene for musikers øvetid.
KEN nr 3230 af 01/02/1993 - Gældende
Rådighed i forbindelse med udeblivelse fra afsoning af fængselsdom.
KEN nr 3060 af 21/01/1993 - Gældende
Ikke fradrag i efterløn, idet arbejdsgiverindbetalt pension ikke blev anset for led i tidligere ansættelsesforhold.
KEN nr 3025 af 13/01/1993 - Gældende
Et medlem fandtes at være ophørt med selvstændig virksomhed. Lejemålet var ophævet, medlemmet var frameldt momsregisteret, driftsmidler af ringe værdi overgik til privat forbrug, og medlemmet var beskæftiget som lønmodtager i ca. 2 måneder.
KEN nr 3968 af 17/12/1992 - Gældende
Rådighedsvurdering skulle ske efter de almindelige regler i rådighedsbekendtgørelsen på grund af andet arbejde end sæsonarbejde forud for rådighedsvurderingen. Sædvanlig måde at søge arbejde på inden for fagområdet.
KEN nr 3952 af 08/12/1992 - Gældende
5 ugers karantæne som følge af selvforskyldt ledighed efter opsigelse af arbejde som social- og sundhedshjælperelev.
KEN nr 3910 af 17/11/1992 - Gældende
Optagelse på grundlag af arbejdsmæssig tilknytning til Danmark.
KEN nr 3851 af 30/10/1992 - Gældende
Dagpengeret for medlem, der var tilmeldt universitetet med henblik på reeksamination.
KEN nr 3850 af 30/10/1992 - Gældende
Kassehenstilling om at øge jobsøgningsaktivitet inden for 3 måneder er en anerkendelse af dagpengeret i denne periode på betingelse af dokumentation af jobsøgningsaktivitet.
KEN nr 3711 af 15/10/1992 - Gældende
Generel henvisning til kassens anvisningsform kan ikke i sig selv statuere rådighed, som må bero på konkret vurdering, herunder betydningen af arbejdsforhold umiddelbart forud for rådighedsvurderingen.
KEN nr 3710 af 15/10/1992 - Gældende
Generel henvisning til kassens anvisningsform kan ikke i sig selv statuere rådighed, som må bero på konkret vurdering, herunder betydningen af efterfølgende indhentede oplysninger om stillingsansøgninger.
KEN nr 3510 af 09/07/1992 - Gældende
Ikke krav om frigørelsesattest ved arbejde, der bevisligt kunne placeres uden for normal arbejdstid.
KEN nr 3420 af 23/06/1992 - Gældende
Kontingentindbetaling via Girobank - medlemmet uden indflydelse på den for sene indbetaling.
KEN nr 3410 af 16/06/1992 - Gældende
Ophør med selvstændig virksomhed - overdragelse til samleveren og tredjemand.
KEN nr 3320 af 13/04/1992 - Gældende
Kontingentrestance - manglende evne til at varetage sine interesser.
KEN nr 3140 af 26/02/1992 - Gældende
Supplerende dagpenge under beskæftigelse i samlevers virksomhed.
KEN nr 3111 af 03/02/1992 - Gældende
Bopælskravet. Dimittendoptagelse på grund af au pair ophold umiddelbart før påbegyndelse af udenlandsk uddannelse.
KEN nr 3110 af 03/02/1992 - Gældende
Optagelse i arbejdsløshedskasse ved beskæftigelse som reklametegnerelev.
KEN nr 3010 af 07/01/1992 - Gældende
Forlængelse af periode inden for hvilken arbejdskravet skal være opfyldt - barselsorlov i Sverige.
KEN nr 3950 af 09/12/1991 - Gældende
Tidspunkt for optagelse i arbejdsløshedskasse som dimittend - afslutning af kandidatuddannelse med speciale udført som prisopgave.
KEN nr 3945 af 05/12/1991 - Gældende
Overførsel af overskydende timer. Rådighedsvederlag for 40 timers rådighed anset for lønandel.
KEN nr 3825 af 27/11/1991 - Gældende
Omfanget af personlig arbejdsindsats i ægtefælles virksomhed - tilfældig bistand.
KEN nr 3800 af 14/11/1991 - Gældende
Ikke krav om skriftlig optagelsesanmodning ved overflytning til dansk arbejdsløshedskasse fra andet nordisk land.
KEN nr 3940 af 11/10/1991 - Gældende
Fyldestgørende grund til arbejdsophør - Mobning af kollega.
KEN nr 3850 af 23/09/1991 - Gældende
Overgang fra deltids- til fuldtidsforsikring. Feriedage og søgnehelligdage i 13 ugers perioden kan ikke forlænge denne.
KEN nr 3795 af 11/09/1991 - Gældende
Fortolkning af begrebet konfliktberørt virksomhed.
KEN nr 3535 af 19/07/1991 - Gældende
Fradrag i efterløn - månedlig ydelse fra et understøttelsesfond.
KEN nr 3534 af 18/07/1991 - Gældende
Kontingentrestance - verserende dagpengesag
KEN nr 3500 af 11/07/1991 - Gældende
Overførsel af timer. - Individuel fastsat arbejdstid ved arbejde i udlandet.
AFG nr 9560 af 19/01/2005 - Gældende
Dagpengenes størrelse, supplerende dagpenge
AFG nr 9683 af 13/04/2004 - Gældende
Dagpengeret, beskæftigelseskrav
AFG nr 12522 af 31/08/2001 - Gældende
Udlandsdansker skriftlig ansøgning om efterløn ansøgningstidspunktet
AFG nr 11651 af 05/07/2000 - Gældende
Ophør med selvstændig virksomhed.
AFG nr 10297 af 01/01/1997 - Gældende
Overflytning til fuldtidsforsikring, arbejde som personlig hjælper for voksen søn
AFG nr 10237 af 01/01/1997 - Gældende
Genoptagelse af virksomhed efter midlertidig afbrud p.g.a. ekstraordinær begivenhed
AFG nr 10238 af 01/01/1996 - Gældende
Selvstændig, midlertidigt ophør, isvinter
AFG nr 3680 af 18/09/1990 - Gældende
Overflytning mellem arbejdsløshedskasser
AFG nr 3630 af 27/08/1990 - Gældende
Refusion fra statskassen, hvor fejludbetalingen skyldes manglende pligtmæssige oplysninger fra offentlige myndigheder
AFG nr 3560 af 31/07/1990 - Gældende
Rådighed. Et krav om arbejde i mere end 300 timer inden for 10 uger kan efter omstændighederne opfyldes gennem beskæftigelse med støtte via bistandslovens § 42 (* 1)
AFG nr 3490 af 03/07/1990 - Gældende
Tilbagesøgning af feriedagpenge (* 1)
AFG nr 3999 af 22/06/1990 - Gældende
Arbejdsophør. Fysisk vold ikke dokumenteret, karantæne
AFG nr 3330 af 07/05/1990 - Gældende
Overflytning under arbejde uden for EF og Norden
AFG nr 3285 af 17/04/1990 - Gældende
Overflytning mellem arbejdsløshedskasser
AFG nr 3265 af 10/04/1990 - Gældende
Begrænsning i varighed af udbetaling af supplerende dagpenge. Betydningen af manglende ret til arbejdstilbud.
AFG nr 3235 af 27/03/1990 - Gældende
Standsning af efterlønsudbetaling til bortebleven
AFG nr 3220 af 20/03/1990 - Gældende
Dimittendoptagelse. Udenlandsk uddannelse.
AFG nr 3190 af 09/03/1990 - Gældende
Beregningsgrundlaget for ægtefæller, der sammen har drevet selvstændig virksomhed (* 1)
AFG nr 3115 af 09/02/1990 - Gældende
Annullation af udmeldelse af en arbejdsløshedskasse
AFG nr 3005 af 03/01/1990 - Gældende
Overskydende timer uden for Danmark
AFG nr 3950 af 20/12/1989 - Gældende
Overskydende timer
AFG nr 3915 af 13/12/1989 - Gældende
Begrænsning i varighed af udbetaling af supplerende dagpenge, samme arbejdsgiver
AFG nr 3870 af 28/11/1989 - Gældende
Rådighed. Manglende jobsøgning
AFG nr 3810 af 03/11/1989 - Gældende
Ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Bortfald af ægtefælles arbejdsfunktion (* 1)
AFG nr 3705 af 25/09/1989 - Gældende
Optagelse Bopæl Grønland
AFG nr 3695 af 19/09/1989 - Gældende
Fradrag ved beregning af feriedage med feriedagpenge for arbejde som ulandsfrivillig, udsendt af 'Mellemfolkeligt Samvirke' (* 1)
AFG nr 3692 af 18/09/1989 - Gældende
Dimittendoptagelse Tidspunkt for uddannelsens afslutning
AFG nr 3590 af 11/08/1989 - Gældende
Arbejdsophør på grund af ønske om at skifte arbejdsløshedskasse ikke anset for selvforskyldt
AFG nr 3441 af 16/06/1989 - Gældende
Dimittendoptagelse Offentlig anerkendelse Rudolf Steiner-lærere
AFG nr 3425 af 07/06/1989 - Gældende
Supplerende dagpenge. Sats i forbindelse med arbejdsophør midt i en uge
AFG nr 3405 af 02/06/1989 - Gældende
Overflytning mellem arbejdsløshedskasser
AFG nr 3397 af 31/05/1989 - Gældende
Begrænsning i varighed af udbetaling af supplerende dagpenge - arbejde i turnus
AFG nr 3395 af 30/05/1989 - Gældende
Overflytning, når ansættelsesforholdet er omfattet af en eksklusivaftale (* 1)
AFG nr 3230 af 28/03/1989 - Gældende
Dimittendoptagelse Offentlig anerkendelse
AFG nr 3205 af 17/03/1988 - Gældende
Ferie og ret til feriedagpenge for værnepligtige ved Civilforsvaret (* 1)
AFG nr 3205 af 18/03/1987 - Gældende
Dagpenge under kursusdeltagelse/højskoleophold
AFG nr 3290 af 19/04/1983 - Gældende
Ret til dagpenge ved overgang til efterløn og overgang til efterlønnens 2. trin
UDT nr 9762 af 11/02/2005 - Gældende
Medlemskab, vedtægter
UDT nr 9680 af 23/05/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet omat der ved de kommunale tilsynsmyndigheders vurdering af, hvorvidt der foreligger et tab, som kan begrunde et erstatningskrav efter § 61, stk. 3, skal tages hensyn til en eventuel berigelse, som kommunen har opnået som en påregnelig følge af den ulovlige beslutning, der begrunder overvejelserne om erstatningskrav
UDT nr 3635 af 31/08/1990 - Gældende
Mindstesatsens betydning for udbetaling af feriedagpenge (* 1)
UDT nr 3600 af 16/08/1990 - Gældende
Timeoverførsel for selvstændige erhvervsdrivende, der har haft overskydende timer (* 1)
UDT nr 3552 af 26/07/1990 - Gældende
Dispensation fra kravet om fem års gensidig uopsigelighed ved bortforpagtning af selvstændig virksomhed inden for hotel- og restaurationsbranchen (* 1)
UDT nr 3550 af 25/07/1990 - Gældende
Fradrag i efterløn som følge af pension
UDT nr 3475 af 28/06/1990 - Gældende
Ret til arbejdsløshedsdagpenge efter ophør med iværksætterydelse (* 1)
UDT nr 3255 af 05/04/1990 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag til medlemmer, som arbejder efter fast vagtplan
UDT nr 3236 af 27/03/1990 - Gældende
Optagelse. Beskæftigelseskrav. Kommunalt beskæftigelsesprojekt.
UDT nr 3200 af 14/03/1990 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag til medlemmer, som sideløbende har haft to beskæftigelser eller har været tilkaldevikar
UDT nr 3140 af 22/02/1990 - Gældende
Bierhverv. Bibeskæftigelse.
UDT nr 3080 af 31/01/1990 - Gældende
Dimittendoptagelse. Uddannelsens afslutning. Beregning af 14-dages frist.
UDT nr 3006 af 03/01/1990 - Gældende
Arbejdsløshedskassernes faglige område
UDT nr 3945 af 18/12/1989 - Gældende
Feriedagpenge til et medlem, der er omfattet af 78-ugersreglen i arbejdsløshedsforsikringslovens § 60 (* 1)
UDT nr 3835 af 13/11/1989 - Gældende
Klasselotterikollektører (* 1)
UDT nr 3710 af 03/10/1989 - Gældende
1) Arbejdes og indtægters betydning for efterlønnens størrelse 2) Arbejde i efterlønsperioden
UDT nr 3680 af 15/09/1989 - Gældende
Supplerende dagpenge Belægning af dagpengekort ved ukontrollabel arbejdstid
UDT nr 3625 af 24/08/1989 - Gældende
Ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed, når henlagte midler til investeringsfonds ikke bliver efterbeskattet, og den skattemæssige status som selvstændig ikke ændres (* 1)
UDT nr 3540 af 25/07/1989 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag til akkordaflønnede uden fast aftalt arbejdstid. Lastoptagere og halarbejdere
UDT nr 3500 af 13/07/1989 - Gældende
Forsikringsstatus efter bortfald af ret til nedsatte dagpenge
UDT nr 3480 af 30/06/1989 - Gældende
Videregivelse af oplysninger om arbejdssøgende til arbejdsgiver i forbindelse med negativt formidlingsudfald
UDT nr 3435 af 12/06/1989 - Gældende
Dagpengeret, når et medlem har krav på erstatning for uberettiget afbrydelse af arbejdsforholdet i en længere opsigelsesperiode, end erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond dækker (* 1)
UDT nr 3367 af 19/05/1989 - Gældende
Dagpengegodtgørelse - konflikt. Beregning - løsarbejdere.
UDT nr 3215 af 17/03/1989 - Gældende
Arbejdskrav. Døgnpleje.
UDT nr 3520 af 12/07/1988 - Gældende
Arbejdskrav. Søgnehelligdag i et arbejdsforhold.
UDT nr 3405 af 03/06/1988 - Gældende
Supplering af den offentlige dagpengeydelse med en privat tillægsforsikring
UDT nr 3200 af 15/03/1988 - Gældende
Overflytning ved overtagelse af arbejde på Færøerne
UDT nr 3715 af 30/09/1987 - Gældende
Dagpenge under kursusdeltagelse/HF-undervisning
UDT nr 3280 af 15/04/1987 - Gældende
Dagpenge under kursusdeltagelse
UDT nr 3750 af 07/10/1986 - Gældende
Dagpenge under kursusdeltagelse/HF-undervisning
UDT nr 3200 af 14/03/1985 - Gældende
Ulønnet beskæftigelse i humanitære organisationer (* 1)
UDT nr 3865 af 24/11/1984 - Gældende
Fradrag i efterløn som følge af pension