Søgeresultat


Søgningen fandt 37 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1085 af 28/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11, i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted)
BEK nr 1063 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, og §§ 2 og 9-11 i lov nr. 670 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.).
BEK nr 491 af 22/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 7 og 8 i lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.)
BEK nr 21 af 19/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.)
BEK nr 1408 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af § 1, nr. 8, i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet) og ikrafttræden af § 3, nr. 2, i lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om ændring af søloven og forskellige andre love og lov om søfarendes ansættelsesforhold (Skærpet strafniveau ved forvoldelse af søulykke eller ved sejlads i strid med godt sømandskab m.v. og undersøgelse af dykkerulykker)
BEK nr 8 af 09/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs
BEK nr 664 af 20/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
BEK nr 354 af 27/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven og delvis ikrafttræden af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
BEK nr 594 af 03/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
BEK nr 819 af 06/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af søloven vedrørende ansvar for forureningsskader forvoldt af bunkersolie og om henlæggelse af beføjelser til Søfartsstyrelsen
BEK nr 56 af 24/01/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 14, i lov om ændring af søloven
(Bemyndigelsesbestemmelse til forhøjelse af ansvaret i medfør af 1992-ansvarskonventionen)
BEK nr 258 af 10/04/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov om ændring af søloven
BEK nr 781 af 29/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af søloven
BEK nr 28 af 10/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsdagbøger
BEK nr 1340 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer
BEK nr 463 af 11/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald
BEK nr 1655 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af fiske- og fritidsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk
BEK nr 1654 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af handelsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk
BEK nr 27 af 20/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af ejerens ansvar ved vragfjernelse m.v.
BEK nr 1451 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligt for modtagere af HNS-stoffer transporteret i bulk i skib
BEK nr 35 af 15/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)
BEK nr 1258 af 05/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om årlig afgift for skibe optaget i de danske skibsregistre
BEK nr 1053 af 26/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dansk bareboatregistrering
BEK nr 744 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
BEK nr 74 af 29/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om skibspassagerers rettigheder
BEK nr 9 af 10/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer
(Athenbekendtgørelsen)
BEK nr 1259 af 16/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav
BEK nr 838 af 18/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe
BEK nr 572 af 17/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af sølovens anvendelse med hensyn til miljøskader
BEK nr 1042 af 28/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bestemmelser i søloven
(Ophævelse af reglerne om Globalbegrænsningskonventionen af 1976)
BEK nr 720 af 13/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om forhøjelse af ansvars- og erstatningsgrænserne for olieforurening fra skibe
BEK nr 485 af 10/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag
BEK nr 41 af 22/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsregistrering
BEK nr 217 af 08/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe
BEK nr 28 af 15/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990 (* 1)
BEK nr 1071 af 10/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af anordning om danske søfarendes hjembefordring med dansk skib fra udlandet
SKR nr 9775 af 01/02/1999 - Gældende
Polen har tiltrådt OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager