Søgeresultat


Søgningen fandt 42 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 63 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Børnetilskudsloven)
Dokumentets afgørelser
DOM nr 19401 af 04/06/1991 - Gældende
Børnetilskud - ikke tilbagebetaling - god tro (* 1)
DOM nr 19238 af 30/09/1985 - Gældende
Forskudsvis børnebidrag - samlivsgenoptagelse - Kommunens risiko (* 1)
KEN nr 9917 af 20/09/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 69-17 om børnetilskud - enlig forsøger - formodningsregel - Udbetaling Danmarks oplysningspligt - parternes relation - midlertidig og kortvarig boligsituation
KEN nr 9164 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - ej medhold
KEN nr 9788 af 02/12/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 125-13 om børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks - digital post - vejledningsforpligtelse
KEN nr 9724 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-13 om børne- og ungeydelse – børnetilskud – faktisk ophold her i landet – opholdstilladelse - folkeregisteradresse
KEN nr 9671 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse
KEN nr 9670 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - delebil
KEN nr 9669 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - facebook - partshøring
KEN nr 9739 af 07/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Inddrivelse - modregning
KEN nr 9125 af 27/03/2002 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - barnets egenindtægt ved afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag - kommentar til B-4-01 - af fuldmægtig Tine Trabolt
KEN nr 10701 af 31/10/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - genoptagelse af sager om standsning af børnetilskud - af specialkonsulent Birgitte Randbøll
KEN nr 10519 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - Inddrivelse af gæld i henhold til børnetilskudsloven kan ikke behandles af Ankestyrelsen - af specialkonsulent Birgitte Randbøll
KEN nr 9301 af 31/03/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - standsning og tilbagebetaling af børnetilskud til personer, der ikke er reelt enlige
KEN nr 60310 af 31/12/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - kommentar til SM-afgørelse om børnetilskudslovens § 22a - SM B-8-98 - af specialkonsulent Birgitte Randbøll
KOM nr 19355 af 31/05/1998 - Gældende
Reelt enlig? Af fuldmægtig Carsten Lærkholm (* 1)
KOM nr 19215 af 31/05/1997 - Gældende
Enlige forsørgere fra udlandet II Af fuldmægtig Hans-Jørgen Dam (* 1)
KOM nr 19251 af 31/10/1996 - Gældende
Enlige forsørgere fra udlandet af fuldmægtig Hans-Jørgen Dam (* 1)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 23 af 13/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 8, i lov nr. 914 af 16. december 1998 om ændring af lov om social pension og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
BEK nr 1210 af 09/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
BEK nr 835 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
VEJ nr 9165 af 01/03/2019 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område
VEJ nr 9530 af 29/06/2018 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Beskæftigelsesministeriets område
VEJ nr 10177 af 11/10/2007 - Gældende
Vejledning om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Børnetilskudsvejledningen)
VEJ nr 60372 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om social sikring af lønmodtagere beskæftiget ved international transport inden for EU /EØS)
VEJ nr 19107 af 30/04/1997 - Gældende
Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse
SKR nr 9585 af 29/06/2017 - Gældende
Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
SKR nr 9409 af 19/06/2014 - Gældende
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.)
SKR nr 9100 af 26/02/2014 - Gældende
Skrivelse om ny bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (indførelse af supplerende børnetilskud pr. 1. januar 2014)
SKR nr 9382 af 08/07/2013 - Gældende
Skrivelse om offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013.
Til alle kommuner og Udbetaling Danmark
SKR nr 9616 af 19/12/2012 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)
Til alle kommuner og Udbetaling Danmark
SKR nr 9632 af 21/12/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om optjening af ret til børne- og ungeydelsen og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9276 af 01/03/2011 - Gældende
Skrivelse om forenkling af administrative procedurer ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag
SKR nr 11060 af 22/12/2008 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om børnefamilieydelse
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 10079 af 22/12/2006 - Gældende
Skrivelse om orientering om nogle forhold vedrørende administration af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
(Til kommunerne)
SKR nr 9293 af 14/06/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om meddelelser efter § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Til kommunalbestyrelserne m.fl.)
SKR nr 9016 af 12/01/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Til kommunalbestyrelserne m.fl.)
SKR nr 9806 af 12/12/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse
(Til Kommunalbestyrelserne m.fl.)
SKR nr 9413 af 28/07/2003 - Gældende
Skrivelse om kommunens handlemuligheder, når forældre ønsker at sende børn til opdragelses i det oprindelige hjemland
(Til kommunalbestyrelsen m.fl.)
SKR nr 9274 af 15/05/2003 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
(Præcisering af reglerne om borgernes medvirken, myndighedernes oplysningspligt, myndighedernes beføjelser til at indhente fortrolige oplysninger om borgeren samt indførelse af bestemmelser om uanmeldt eftersyn i virksomheder, bødestraf for groft uagtsomt vildledelse af de sociale myndigheder og mulighed for udveksling af oplysninger mellem kommuner og sygehuse om borgerens indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse)
SKR nr 60393 af 20/12/1999 - Gældende
Skrivelse af 20. december 1999 om forhøjelse af normalbidraget m.v.