Søgeresultat


Søgningen fandt 307 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1344 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 1 og 3 i lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer)
BEK nr 1656 af 17/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 1, og § 4 i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)
BEK nr 1230 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 2, i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)
BEK nr 7 af 09/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
BEK nr 6 af 09/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven, og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
BEK nr 594 af 03/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
BEK nr 9382 af 01/08/2002 - Gældende
Teknisk forskrift om ikrafttræden af dele af Kapitel B V i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser b)
BEK nr 706 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om personførende elevatorer i skibe
BEK nr 697 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
BEK nr 46 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads
BEK nr 28 af 10/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsdagbøger
BEK nr 1357 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste
BEK nr 1075 af 28/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af bunkersprodukter mellem skibe m.v. på dansk og grønlandsk søterritorium
BEK nr 846 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
BEK nr 845 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
BEK nr 784 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe
BEK nr 262 af 09/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe
BEK nr 1695 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om prammes bygning og udstyr m.v.
BEK nr 1694 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om mobile offshoreenheder
BEK nr 1357 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne
BEK nr 752 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
BEK nr 722 af 08/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer på skibe
BEK nr 1687 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
BEK nr 1346 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af rederens ansvar over for de søfarende og skibsføreren i tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet
BEK nr 1339 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opslag af erklæring vedrørende beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov om arbejdsskadesikring
BEK nr 422 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udstyr i skibe
BEK nr 397 af 29/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
BEK nr 1689 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer
BEK nr 1294 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe
BEK nr 676 af 21/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes hviletid
BEK nr 124 af 06/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om broreglementer for broer i danske farvande
BEK nr 66 af 27/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse dele af Søfartsstyrelsens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold
BEK nr 45 af 22/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen)
(Afmærkningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1269 af 02/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sejlads og meldesystem på Nakskov Fjord
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
BEK nr 643 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe
BEK nr 642 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastanbragte CO2-brandslukningsanlæg
BEK nr 570 af 04/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium (STS-operationer)
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)
BEK nr 1396 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel
BEK nr 1395 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse
BEK nr 1351 af 29/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande
BEK nr 1141 af 24/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav
BEK nr 1121 af 19/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold
BEK nr 1086 af 05/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse forskrifter om skibsfartsregulering
BEK nr 1011 af 16/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeres hviletid
BEK nr 916 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.
BEK nr 909 af 28/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold på udenlandske skibe
BEK nr 820 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt
(BELTREP)
BEK nr 744 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)
BEK nr 468 af 07/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fortrolighed ved Søfartsstyrelsens behandling af klager
BEK nr 268 af 18/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for syn af skibe m.v.
BEK nr 228 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed
BEK nr 227 af 05/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart
BEK nr 956 af 26/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)
BEK nr 304 af 21/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser, tekniske forskrifter m.v. på søfartsområdet
BEK nr 1084 af 23/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af pirateri og væbnede overfald på danske skibe
BEK nr 1055 af 16/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om autorisation til at udføre fornyelsessyn på fiskeskibe
BEK nr 1015 af 01/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe
BEK nr 924 af 25/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet SOUNDREP og om melding ved passage af Drogden gravede rende for skibe hvis højde overstiger 35 meter
BEK nr 638 af 14/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af søulykker, dødsfald samt hændelser til søs
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
BEK nr 329 af 11/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater
BEK nr 190 af 09/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om uddannelse, træning og certificering af officerer i højhastighedsfartøjer
BEK nr 147 af 24/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om skibsfartens betryggelse
BEK nr 15 af 11/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Fiskeridirektoratet om indsamling af oplysninger om redningsmidler
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
BEK nr 1021 af 26/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
BEK nr 1083 af 20/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om søvejsregler
BEK nr 971 af 13/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af teknisk forskrift af 8. november 2005 om transport af farligt gods i henhold til ”Memorandum om transport af emballeret farligt gods med ro/ro skibe i Østersøområdet”
BEK nr 765 af 22/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibsberedskabsplaner ved forureningsulykker forårsaget af farlige eller giftige stoffer
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
BEK nr 169 af 04/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører ved sejlads i grønlandsk farvand
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
BEK nr 1119 af 24/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kundgørelse af forskrifter udstedt efter lov om sikkerhed til søs
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
BEK nr 9870 af 16/08/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A IX B, undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin, 1. september 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A)
BEK nr 9484 af 12/06/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskie m.v.)
BEK nr 9472 af 12/06/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om ophævelse af teknisk forskrift om transport af farligt gods i skibe (Ændring af IMDG-koden)
BEK nr 443 af 18/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på det maritime område til Søværnets Operative Kommando
BEK nr 147 af 06/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af lods i danske farvande
BEK nr 6 af 05/01/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om radiostationer og radiotjeneste i skibe og bekendtgørelse om radioanlæg i skibe i indenrigs fart, der befordrer passagerer
BEK nr 9104 af 01/01/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A II C, fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger
BEK nr 9093 af 20/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel XI, sikkerhedsarbejde, 1. januar 2006
BEK nr 9092 af 20/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A III B(1), fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger, 1. januar 2006
BEK nr 9070 af 20/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A VII, personlige værnemidler, 1. januar 2006
BEK nr 9059 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser B fra Søfartsstyrelsen, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B IV, radiokommunikation, GMDSS, 1. januar 2006
BEK nr 9053 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelse fra Søfartsstyrelsen B, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg. af 1. januar 2006
BEK nr 9052 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B XII, yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, 1. januar 2006
BEK nr 9041 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1 B(2) konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. januar 2006
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
BEK nr 9782 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart af 1. maj 2005
BEK nr 9772 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F IX, Radiokommunikation, 1. maj 2005
BEK nr 9771 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, D, E og F, Forebyggelse af luftforurening fra skibe, Kapitel XXVI, 1. maj 2005
BEK nr 9770 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Indledende forskrift af 1. maj 2005
BEK nr 9766 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Indledende forskrift af 1. maj 2005
BEK nr 135 af 04/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande
BEK nr 9825 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelse E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel XXV, Forebyggelse mod forurening med affald fra skibe af 1. maj 2005
BEK nr 9792 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XXIV, Forebyggelse mod forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. januar 2005
BEK nr 9767 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Kapitel IX Radiokommunikation GMDSS, 1. januar 2005
BEK nr 1532 af 20/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sejlads med skibe med 13 m dybgang eller derover til visse danske havne
BEK nr 9820 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel XXI (1) Forebyggelse mod olieforurening fra skibe
(Meddelelser B)
BEK nr 9819 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel II-1 Konstruktion - bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg
(Meddelelser B)
BEK nr 9817 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)
BEK nr 9816 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (2-2) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)
BEK nr 9815 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (2-1) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)
BEK nr 9814 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (1-3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)
BEK nr 9813 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (1-2) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)
BEK nr 9812 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (1-1) Lasteliniekonventionen, som ændret ved protokllen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)
BEK nr 9568 af 09/08/2004 - Gældende
Teknisk forskrift om normtider for visse lovpligtige syn af fiskeskibe
BEK nr 9419 af 15/07/2004 - Gældende
Teknisk forskrift om afholdelse af syn og egenkontrol
BEK nr 9411 af 05/07/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel VI Tekniske hjælpemidler, 5. juli 2004
(meddelelser a)
BEK nr 9410 af 05/07/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, kapitel IXB Undersøgelser, Sygdomsbehandling og skibsmedicin, 5. juli 2004
(meddelelser a)
BEK nr 9423 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-2 Særlige tiltag til fremme af maritim sikring, af 7. juni 2004
(meddelelser b)
BEK nr 9422 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXIV Forebyggelse af kloakspildevand fra skibe, 7. juni 2004
(meddelelser b)
BEK nr 9421 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 7. juni 2004
(meddelelser b)
BEK nr 9343 af 07/06/2004 - Gældende
Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter
BEK nr 9262 af 11/05/2004 - Gældende
Teknisk forskrift om redningsflåder og -dragter i fiskeskibe
BEK nr 9734 af 27/10/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro færger og højhastighedspassagerfartøjer
BEK nr 9782 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel V Sejladsens betryggelse, 1. november 2003
(Meddelelser d)
BEK nr 9781 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel III Redningsmidler, 1. november 2003
(Meddelelser d)
BEK nr 9780 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel I Almindelige bestemmelser, 1. november 2003
(meddelelser d)
BEK nr 9579 af 30/08/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B I Almindelige bestemmelser, 1. september 2003
(meddelelser b)
BEK nr 9269 af 19/05/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om blindpassagerer i skibe
BEK nr 9726 af 25/04/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel III C Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære, 1. april 2003
(meddelelser a)
BEK nr 9724 af 25/04/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel II B Kodenummererede produkter, 1. april 2003
(meddelelser a)
BEK nr 9191 af 03/04/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe
BEK nr 170 af 17/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland
(Meldetjeneste i Grønland)
BEK nr 9599 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXV Forebyggelse af forurening med affald fra skibe, 1. september 2003
(Meddelelser b)
BEK nr 9596 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-2 Særlige tiltag til fremme af maritim sikring, 1. september 2003
(Meddelelser b)
BEK nr 9595 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 1. september 2003
(Meddelelser b)
BEK nr 9590 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B VI Transport af skibsladninger, 1. september 2003
(meddelelser b)
BEK nr 9584 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (1) Inddeling og stabilitet, 1. september 2003
(meddelelser b)
BEK nr 9583 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 C Maskininstallationer, 1. september 2003
(meddelelser b)
BEK nr 9582 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 F og G Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand Alternative konstruktioner og arrangementer, 1. september 2003
(meddelelser b)
BEK nr 9185 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI A, Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9079 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XXI Forebyggelse af olieforurening fra skibe, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9078 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XX Behandling og opbevaring af kloakspildevand, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9077 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XII Opholdsrum m.v., 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9076 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (2) Redningsmidler og -arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9075 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (1) Redningsmidler og arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9074 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI C Installation og anvendelse af materiel til lysbue svejs ning og lignende processer, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9073 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI B Centralanlæg til svejsning med acetylen og oxygen, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9072 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E V (2) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9071 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E V (1) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. januar 2003
(Meddelelser e)
BEK nr 9070 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E IV Maskineri og elektriske installationer, periodisk ubemandede maskinrum, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9069 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E III Stabilitet og sødygtighed, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9068 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9067 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E I Almindelige bestemmelser, 1. januar 2003
(meddelelser e)
BEK nr 9628 af 28/11/2002 - Gældende
Teknisk forskrift om ophævelse af forskrifter for konstruktion og afprøvning af magnetkompasser
BEK nr 9639 af 09/10/2002 - Gældende
Teknisk forskrift om lastning og losning af bulkskibe
BEK nr 717 af 26/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om sejlads m.v. på Odense Fjord og Kanal
BEK nr 9176 af 16/04/2002 - Gældende
Teknisk forskrift om anvendelse af »tyskertræk«
(Tyskertræk)
BEK nr 9511 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D VII Transport af farligt gods, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9510 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D VI Transport af skibsladninger, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9509 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D IV Radiokommunikation GMDSS, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9507 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(3) Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i kapitel 4 i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9506 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(2) Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, 1., oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9505 af 01/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om Titel Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(1), Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, stk. 2.1 og 2.2., 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9504 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 B, Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Brandsikkerhedsforanstaltninger, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9503 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 A, Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9502 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 E, Yderligere krav til periodisk ubemandede maskinrum, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9501 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 D, Elektriske installationer, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9500 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 C, Maskineri, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 9499 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 B Intakt stabilitet, inddeling og stabilitet ved havari, 1. oktober 2002
(meddelelser d)
BEK nr 12489 af 12/12/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel XXIII, Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. februar 2002
(meddelelser b)
BEK nr 12483 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr, m.v. Kapitel III-A Redningsmidler og arrangementer, 1. juli 2001
(meddelelser b)
BEK nr 12482 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Bilag 2 Nationale certifikater, 1. juli 2001
(Meddelelser b)
BEK nr 12478 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXII Regler om kontrol med forurening med skadelige flydende stoffer i bulk, 1. juli 2001
(meddelelser b)
BEK nr 12477 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXI (2) Forebyggelse af olieforurening fra skibe, 1. juli 2001
(meddelelser b)
BEK nr 12469 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 N Lastelinier, 1. juli 2001
(meddelelser b)
BEK nr 12468 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-4 B Arbejsrums og arbejdssteders indretning og udstyr, 1. juli 2001
(meddelelser b)
BEK nr 12466 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 N(1) Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, Tillæg til regel 34-1, 1. juli 2001
(meddelelser b)
BEK nr 11796 af 25/01/2001 - Gældende
Teknisk forskrift om rederiers kontaktpersoner for eftersøgnings- og redningsmyndigheder
BEK nr 11795 af 25/01/2001 - Gældende
Teknisk forskrift om ophævelse af visse forskrifter
BEK nr 11775 af 01/01/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-4 Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser b)
BEK nr 11784 af 20/11/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)
BEK nr 11643 af 12/10/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe
BEK nr 779 af 18/08/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande
BEK nr 11447 af 18/08/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om indretning af passagerskibe med henblik på adgang for passagerer med handicap
BEK nr 11446 af 18/08/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om anvendelse af pesticider i skibe
BEK nr 11263 af 18/05/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om ophævelse af visse tekniske forskrifter
BEK nr 11941 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VII, Redningsmidler og -arrangementer, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11781 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F II (2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11780 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XXIV, Forebyggelse af forurening med affald fra fartøjer, 1. januar 2001
(Meddelelser f)
BEK nr 11779 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XXI, Forebyggelse af olieforurening, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11778 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XX Opbevaring og udledning af kloakspildevand, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11777 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XII, Opholdsrum, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11776 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VIII, Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11775 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F X, Navigationsudstyr i fartøjer, 1. januar 2001
(Meddelelser f)
BEK nr 11773 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VI, Beskyttelse af besætningen, arbejdsmiljø og sikkerhed m.v., 1. januar 2001
(Meddelelser f)
BEK nr 11771 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F V, Brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11770 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F III, Stabilitet og sødygtighed, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11769 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F IV, Maskineri og elektriske installationer, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11767 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F II (1), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 11766 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F I, Almindelige bestemmelser, 1. januar 2001
(meddelelser f)
BEK nr 9994 af 15/12/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 3 Protokollen til Torremolinos Konventionen, Konferencens rekommandationer, 1. februar 1999
(Meddelelser E)
BEK nr 10815 af 29/10/1999 - Gældende
Teknisk forskrift om ophævelse af visse tekniske forskrifter om radioudstyr i skibe m.v.
BEK nr 10813 af 29/10/1999 - Gældende
Teknisk forskrift om besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe
BEK nr 10434 af 26/08/1999 - Gældende
Teknisk forskrift om anvendelse af lov om sikkerhed til søs på udenlandske skibe
BEK nr 10432 af 26/08/1999 - Gældende
Teknisk forskrift om ophævelse af teknisk forskrift om uddannelse af sliskebesætninger
BEK nr 413 af 01/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sejlads gennem arbejdsområderne i Dorgden
BEK nr 9752 af 29/03/1999 - Gældende
Teknisk forskrift om vandstandsalarmer i fiskeskibe
BEK nr 10267 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-3 Opholdsrum m.v., 1. maj 1999
(Meddelelser D)
BEK nr 10061 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XXIV Forebyggelse af forurening med affald, 1. maj 1999
(Meddelelser D)
BEK nr 10059 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XXIII Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. maj 1999
(Meddelelser D)
BEK nr 10058 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XXI Forebyggelse af olieforurening fra skibe, 1. maj 1999
(Meddelelser D)
BEK nr 10056 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XX Behandling og opbevaring af kloakspildevand, 1. maj 1999
(Meddelelser D)
BEK nr 10054 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D IX Sikker skibsdrift, 1. maj 1999
(Meddelelser D)
BEK nr 10012 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-5 Lastelinjer, 1. maj 1999
(Meddelelser D)
BEK nr 10007 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 A Konstruktion Inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 1999
(Meddelelser D)
BEK nr 9996 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Bilag 3 Torremolinos Protokollen 1993, 1. februar 1999
(Meddelelser E)
BEK nr 9995 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 2 Torremolinos Protokollen 1993, Resolutioner fra konferencen, 1. februar 1999
(Meddelelser E)
BEK nr 9992 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XI Regionale og lokale bestemmelser, 1. februar 1999
(Meddelelser E)
BEK nr 9991 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. februar 1999
(Meddelelser E)
BEK nr 9747 af 15/12/1998 - Gældende
Teknisk forskrift om optælling og registrering af de ombordværende i passagerskibe
BEK nr 10001 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Bilag 2 Rådets direktiv 97/70/EF, 1. februar 1999
(Meddelelser E)
BEK nr 10000 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg Certifikater, formularer og udstyrsfortegnelser, 1. februar 1999
(Meddelelser E)
BEK nr 146 af 26/02/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om danske skibes sejlads i områder med obligatoriske rutesystemer
BEK nr 60055 af 04/12/1997 - Gældende
Teknisk forskrift om registrering af navigationsdata i hurtigfærger
BEK nr 307 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om sejladssikkerhedsmæssig godkendelse af hurtigfærger
BEK nr 179 af 03/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sejlads på Nyborg Fjord
BEK nr 883 af 03/10/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Skibstilsynsrådet
BEK nr 751 af 15/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om danske skibes deltagelse i obligatoriske meldesystemer for skibe
BEK nr 17858 af 12/10/1995 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige krav til placering, styrke og sikring af porte i yderklædningen samt vejrtætte ramper m.v. på ro-ro skibe
BEK nr 17857 af 03/08/1995 - Gældende
Teknisk forskrift om supplerende krav til intakt stabilitet for eksisterende passagerskibe i international fart
BEK nr 17856 af 03/08/1995 - Gældende
Teknisk forskrift om ekstra brandsikring af passagerskibe i indenrigsfart
BEK nr 1035 af 14/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om sejlads i sejlrenderne Fanø Lo og Slunden
BEK nr 939 af 27/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger (Kabelbekendtgørelsen)
BEK nr 848 af 14/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer
BEK nr 953 af 18/12/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat
BEK nr 745 af 04/12/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af Regulativ for Prøvekamrene for Skibslys og nautiske Instrumenter
BEK nr 10031 af 30/12/1987 - Gældende
Teknisk forskrift om sikring af visse skibes sødygtighed (* 1)
BEK nr 657 af 30/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedszoner og zoner til overholdelse af orden og forebyggelse af fare
BEK nr 475 af 11/10/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af lov om skibes sikkerhed m.v. på udenlandske skibe (* 1)
BEK nr 272 af 08/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning m. m. ved dybdeforringelse i danske farvande
BEK nr 472 af 21/09/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om sejlads i Kalundborg Fjord samt anløb af Kalundborg havn
BEK nr 317 af 14/06/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af lastskibe
BEK nr 67 af 28/02/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe
BEK nr 387 af 07/07/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe
BEK nr 401 af 17/11/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om signaler under isbrydning
BEK nr 208 af 09/07/1932 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Vægtangivelse paa tungt Gods.
AND nr 319 af 17/12/1932 - Gældende
Anordning vedrørende Forholdsregler til Betryggelse af Sejladsen for Skibe i Nærheden af Is
FSK nr 10006 af 08/10/1996 - Gældende
Teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (* 1)
CIR nr 9336 af 16/04/2004 - Gældende
Vejledning om radioudstyr i pramme
CIR nr 235 af 11/12/1990 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om meldetjeneste for tank- og kemikalieskibe samt øvrige skibe over 300 BRT ved passage over Hals Barre
CIR nr 114 af 23/06/1982 - Gældende
Cirkulære om anvendelse af højsølods i Østersøen
CIR nr 14 af 09/02/1953 - Gældende
Cirkulære om politiets tilsyn med overholdelse af skibstilsynslovgivningen
VEJ nr 9655 af 24/11/2004 - Gældende
Vejledning om standarder for skibes manøvredygtighed
VEJ nr 9569 af 05/07/2004 - Gældende
Vejledning om periodisk afprøvning af radioudstyr i skibe
VEJ nr 9822 af 02/12/2003 - Gældende
Vejledning til operatører af danske bulkterminaler om indførsel af et kvalitetsstyringssystem
VEJ nr 9101 af 21/02/2003 - Gældende
Vejledning om andre staters havnestatskontrol af danske skibe
VEJ nr 9430 af 29/01/2003 - Gældende
Vejledning om årlig afprøvning af 406 MHz satellit nødradiopejlsendere (EPIRB'er) (IMO/MSC cirkulære nr. 1040)
VEJ nr 9615 af 28/11/2002 - Gældende
Vejledning om godselevatorer i skibe
VEJ nr 9614 af 28/11/2002 - Gældende
Vejledning om sikkerhed under båd- og brandøvelser om bord i skibe
VEJ nr 12390 af 30/10/2001 - Gældende
Vejledning om GMDSS i fiskefartøjer
(Global Maritime Distress and Safety System)
VEJ nr 12131 af 10/08/2001 - Gældende
Vejledning om godkendelse af kompetent person i henhold til teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej i skibe
VEJ nr 11971 af 13/07/2001 - Gældende
Vejledning om ophævelse af visse vejledninger om sikkerhed til søs
VEJ nr 11983 af 13/06/2001 - Gældende
Vejledning vedrørende behandling af blindpassagerer om bord på danske skibe
VEJ nr 11793 af 01/01/2001 - Gældende
Vejledning om eftersyn af højtryks CO2 anlæg
VEJ nr 11666 af 02/11/2000 - Gældende
Vejledning til skibsføreren om at undgå farlige situationer ved medløbende sø
VEJ nr 11448 af 02/08/2000 - Gældende
Vejledning om konstruktion og afprøvning af landgange, faldereb og repos'er
VEJ nr 11280 af 01/03/2000 - Gældende
Vejledning om evaluering af mønstringer og øvelser i passagerskibe
VEJ nr 11082 af 11/01/2000 - Gældende
Vejledning om installation af åbne sprinkleranlæg/vandtågeanlæg i maskinrum i skibe under 24 meter
VEJ nr 10475 af 02/08/1999 - Gældende
Vejledning om iltbomber og det mobile genoplivningsudstyr
VEJ nr 9896 af 04/06/1999 - Gældende
Ophævelse af visse vejledninger om sikkerhed til søs
VEJ nr 10001 af 11/02/1997 - Gældende
Vejledning om brandudrustninger (* 1)
VEJ nr 10002 af 07/02/1997 - Gældende
Vejledning om 2182 kHz vagtmodtager (skibe køllagt efter 1. februar 1997 (* 1)
VEJ nr 10006 af 10/06/1996 - Gældende
Vejledning om sikkerhedsinstruktion til passagerer i skibe (* 6)
VEJ nr 10008 af 04/07/1995 - Gældende
Vejledning om radiopejleudstyr (* 1)
VEJ nr 10006 af 04/07/1995 - Gældende
Vejledning om brugen af batterier for bærbare maritime VHF-anlæg (COM/Circ 125 af 20. februar 1995) (* 1)
VEJ nr 10003 af 07/06/1995 - Gældende
Vejledning om udarbejdelse af mønstringsruller for passagerskibe (* 1)
VEJ nr 10014 af 06/09/1994 - Gældende
Ophævelse af visse vejledninger om radioudstyr mv. (* 1)
VEJ nr 10009 af 01/07/1994 - Gældende
Vejledning om forholdsregler om falske alarmeringer i forbindelse med GMDSS-udstyr (* 1)
VEJ nr 10008 af 20/06/1994 - Gældende
Vejledning om åbne fartøjer ('vikingeskibe') (* 1)
VEJ nr 10006 af 09/06/1994 - Gældende
Vejledning om installation af CO2-anlæg til brandslukning i skibe under 24 meters længde samt til brandslukning i mindre rum i alle skibe (* 1)
VEJ nr 10005 af 09/06/1994 - Gældende
Vejledning om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter (* 1)
VEJ nr 10014 af 06/08/1993 - Gældende
Vejledning om vilkår for godkendelse af servicestationer for oppustelige redningsflåder (* 1)
VEJ nr 10008 af 02/04/1993 - Gældende
Vejledning om GMDSS-krav pr. 1. august 1993 (* 1)
VEJ nr 10007 af 02/04/1993 - Gældende
Vejledning om tilslutning af eksternt udstyr til GMDSS-udrustning (* 1)
VEJ nr 10006 af 02/04/1993 - Gældende
Vejledning om 'GMDSS Operating Guidance Card - For Masters of Ships in Distress Situations', udgivet af IMO (* 1)
VEJ nr 10010 af 01/07/1992 - Gældende
Vejledning om transport af farligt gods med passagerskibe under 300 BRT i indenrigs fart (* 1)
VEJ nr 10003 af 30/04/1992 - Gældende
Vejledning om skibes overgang til GMDSS (* 1)
VEJ nr 10004 af 21/01/1992 - Gældende
Vejledning om godkendelse af aluminiumsfartøjer med en bruttotonnage på under 20 til sejlads ved Grønland (* 1)
VEJ nr 10013 af 03/09/1991 - Gældende
Vejledning om konstruktiv brandsikring af lastskibe på 150 BRT eller derover, som indkøbes fra udlandet (* 1)
VEJ nr 10009 af 07/05/1991 - Gældende
Vejledning om lys på redningsveste (* 1)
VEJ nr 10002 af 07/03/1991 - Gældende
Vejledning om nødradiopejlsendere (EPIRB's) i skibe omfattet af SOLAS (* 1)
VEJ nr 10013 af 30/05/1990 - Gældende
Vejledning om ækvivalensregler for nødradiopejlsendere (EPIRB) (* 1)
VEJ nr 10012 af 08/05/1990 - Gældende
Vejledning om surringer til redningsflåder (* 1)
VEJ nr 10012 af 03/10/1989 - Gældende
Vejledning til danske fiskere om mærkning- og dokumentationsbestemmelser (* 1)
VEJ nr 10060 af 01/09/1988 - Gældende
Vejledning om rengøring af antenneisolatorer (* 1)
VEJ nr 10056 af 01/09/1988 - Gældende
Vejledning om tilslutning af særligt udstyr til radioanlæg i skibe (* 1)
VEJ nr 10028 af 01/09/1988 - Gældende
Vejledning om påmærkning på passagerfartøjer under 20 tons brutto (* 1)
VEJ nr 10018 af 01/09/1988 - Gældende
Vejledning om lejdere i fiskeskibe (* 1)
VEJ nr 10027 af 31/10/1986 - Gældende
Advarsel om faren ved at skalke lænseporte i fiskeskibe (* 1)
VEJ nr 10033 af 09/12/1983 - Gældende
Advarsel - Opbevaring af industrifisk i overdækkede rum på arbejdsdækket i fiskeskibe (* 1)
VEJ nr 10003 af 10/03/1980 - Gældende
Placering af gasflasker i fiskeskibes pynteskorstene (* 1)
VEJ nr 10017 af 28/12/1976 - Gældende
Vejledning vedrørende udførelse og afprøvning af fast installerede anlæg for ildslukkende luftarter til brandbekæmpelse i skibe (* 1)
VEJ nr 60190 - Gældende
Vejledning om hjælpefartøjer