Søgeresultat


Søgningen fandt 216 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1107 af 21/11/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om hold af dyr
BEK nr 764 af 04/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om hold af dyr
BEK nr 629 af 22/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af lov om udførsel og indførsel af levende dyr m.v., lov om husdyravl, lov om opdræt af visse dyrearter og lov for Grønland om udførsel og indførsel af levende dyr og animalske produkter
BEK nr 30 af 14/01/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sygdomme og infektioner hos dyr m.m.
BEK nr 786 af 13/12/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om husdyrsygdomme
BEK nr 916 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
BEK nr 915 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
BEK nr 757 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner
(Karantænebekendtgørelsen)
BEK nr 755 af 22/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
BEK nr 754 af 22/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger
(Samlestedsbekendtgørelsen)
BEK nr 744 af 12/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
(Mærkningsbekendtgørelsen)
BEK nr 736 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne
(Hygiejnebekendtgørelsen)
BEK nr 406 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
BEK nr 134 af 06/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1688 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage påbudt veterinærfaglig rådgivning med henblik på bekæmpelse af Salmonella Dublin på kvægejendomme
BEK nr 1687 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
(Kvægbekendtgørelsen)
BEK nr 1650 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme
BEK nr 1649 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger
BEK nr 1648 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
BEK nr 1646 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
BEK nr 1614 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1426 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om salmonella hos svin
(Svinebekendtgørelsen)
BEK nr 1425 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin
(Resistensbekendtgørelsen )
BEK nr 1424 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
(Slagtefjerkræsbekendtgørelsen )
BEK nr 1423 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil
(Rugeægsbekendtgørelsen)
BEK nr 1422 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil
(Konsumægsbekendtgørelsen)
BEK nr 1409 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr
BEK nr 1408 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
BEK nr 1407 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR
BEK nr 1319 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er ansvarlige for driften af minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme
BEK nr 1313 af 22/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger
BEK nr 1280 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr
BEK nr 1228 af 26/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse for at anvende standardformularer ved udstedelse af zootekniske certifikater og om straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1012 af 8. juni 2016
(Dyreavlsbekendtgørelsen)
BEK nr 1125 af 04/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre
BEK nr 940 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
BEK nr 673 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
BEK nr 672 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter
BEK nr 671 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
BEK nr 575 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose hos svin
BEK nr 574 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
BEK nr 534 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af husdyr-MRSA
BEK nr 533 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om transportørens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin
BEK nr 532 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene
(Listebekendtgørelsen)
BEK nr 132 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
BEK nr 1368 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer levende svin
BEK nr 1366 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlerbekendtgørelsen)
BEK nr 1332 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg
BEK nr 1331 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om BVD hos kvæg
BEK nr 1273 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1228 af 23/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer
BEK nr 1221 af 22/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum
BEK nr 1186 af 06/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle
BEK nr 804 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien
BEK nr 575 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ornitose
(Ornitosebekendtgørelsen)
BEK nr 574 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer
BEK nr 30 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer
BEK nr 1450 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse forskrifter på veterinærområdet
BEK nr 56 af 15/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.
BEK nr 37 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af handelsmænd m.m. og af omsætning med klovbærende dyr
BEK nr 27 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
BEK nr 26 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om omsætning af hovdyr
BEK nr 24 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr
BEK nr 23 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande
BEK nr 19 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)
BEK nr 10 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod indførsel af animalske biprodukter fra visse lande
BEK nr 1714 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød
BEK nr 1713 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for trikinundersøgelse af kød
BEK nr 1509 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle
BEK nr 1498 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle
BEK nr 1497 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr
BEK nr 1496 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt
BEK nr 1495 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af ræve
BEK nr 1482 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på veterinærområdet
BEK nr 1480 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin
BEK nr 1469 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest
BEK nr 1468 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab
BEK nr 1467 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kvægpest
BEK nr 1429 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest
BEK nr 1428 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Aujeszkys sygdom
BEK nr 1426 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr
BEK nr 1422 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme
BEK nr 1397 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.
BEK nr 1328 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper
BEK nr 1327 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis
BEK nr 1326 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg
BEK nr 1324 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer
BEK nr 1323 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme
BEK nr 1322 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest
BEK nr 1263 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr
BEK nr 1236 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
BEK nr 1040 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af positive diagnostiske laboratoriefund for husdyrsygdomme
BEK nr 712 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt
BEK nr 303 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder
BEK nr 31 af 20/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinær kontrol
BEK nr 1141 af 24/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om miltbrand (Anthrax)
BEK nr 1079 af 06/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af bovin tuberkulose hos geder
BEK nr 991 af 15/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om administration og revision m.v. af Veterinærfonden
(Veterinærfonden)
BEK nr 915 af 12/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af svin på friland
BEK nr 627 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om inseminering af får og/eller geder
BEK nr 536 af 28/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier
BEK nr 2 af 03/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på veterinærområdet
BEK nr 967 af 18/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og registrering af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)
BEK nr 965 af 18/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf
BEK nr 764 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza i Løvel i Viborg Kommune
BEK nr 933 af 17/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue
BEK nr 522 af 06/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza
BEK nr 1288 af 20/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
(TSE bekendtgørelsen)
BEK nr 1234 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser ved Danmarks Tekniske Universitet
BEK nr 1228 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overvågning af avls- og opformeringsbesætninger for svinepest
BEK nr 1086 af 29/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
(Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger)
BEK nr 1068 af 21/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose
(Leukosebekendtgørelsen)
BEK nr 1039 af 11/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelsen om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
BEK nr 981 af 10/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod udførsel af visse levende dyr til Bulgarien
BEK nr 951 af 07/09/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Fødevarestyrelsens område
BEK nr 867 af 21/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vaccination mod bluetongue
BEK nr 558 af 01/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
BEK nr 330 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om rabies
(Rabiesbekendtgørelsen)
BEK nr 24 af 13/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af laboratorier til håndtering af mund- og klovesygevirus
BEK nr 1374 af 10/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af heste fra Rumænien
BEK nr 1312 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr
BEK nr 1305 af 29/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende dyr
BEK nr 1318 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v. og samtidig hold af fjerkræ og andre fugle i fangenskab
BEK nr 327 af 30/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza i Fuglebjerg
BEK nr 83 af 27/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om inseminering af heste
BEK nr 1450 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning affjerkræ
BEK nr 1449 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om mindrerugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ
BEK nr 1294 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og drift af kæledyrsgravpladser
BEK nr 770 af 04/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning for bluetongue hos kvæg, får og geder
BEK nr 679 af 01/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til overvågning af TSE hos får og geder slagtet på autoriseret slagteri i 2006
BEK nr 152 af 25/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fjerkrækolera (Pasteurella multocida)
BEK nr 151 af 25/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om hønsetyfus
BEK nr 9 af 09/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om parafilaria bovicola hos kvæg
BEK nr 8 af 09/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om virus enteritis hos mink
BEK nr 1272 af 16/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om numre anvendt i elektroniske identifikatorer (transpondere) med dansk landekode til dyr
BEK nr 1052 af 29/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel af visse levende fisk og visse akvakulturprodukter fra Malaysia
BEK nr 734 af 04/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelserfor overtrædelse af Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Direktiv 200/75/EF for så vidt angår kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af visse dyr af modtagelige arter i forbindelse med blluetongue
BEK nr 728 af 04/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel af visse levende dyr og animalske non-food produkter fra Kroatien og Schweiz
BEK nr 454 af 12/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza øst for Stenstrup
BEK nr 19 af 17/01/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod samling og udførsel af kaniner samt om forbud mod vaccination mod myxomatose
BEK nr 1545 af 20/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab
BEK nr 1417 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om kvægtuberkulose hos dyr, der er modtagelige for smitte med Mycobacterium Bovis
BEK nr 693 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza
BEK nr 296 af 16/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af Newcastle disease
BEK nr 116 af 08/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning for aviær influenza hos vilde fugle
BEK nr 28 af 11/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger i forbindelse med indførsel af sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien eller Rumænien
BEK nr 1107 af 10/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza i Tjele
BEK nr 1039 af 18/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om oksens ondartede lungesyge
BEK nr 9709 af 31/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza i Illebølle
BEK nr 895 af 24/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indførsel af hundehvalpe og kattekillinger fra europæiske lande, bekendtgørelse af instruks om sundhedseftersyn ved indførsel af levende husdyr, vejledning om rejse med hund og kat, 1994 og meddelelse om kaniner, der indføres midlertidigt (ferie) eller som del af bohave
BEK nr 9418 af 03/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod udførsel af svin til dele af Tyskland
BEK nr 9417 af 03/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler, der har været anvendt til transport af svin i visse dele af Nordrhein- Westfalen i Tyskland
BEK nr 9396 af 29/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza i Verninge
BEK nr 9395 af 29/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner samt område A og B i forbindelse med fund af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i Hundslev på Fyn
BEK nr 709 af 28/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod afholdelse af samlinger mv. af fjerkræ eller andre fugle
BEK nr 9323 af 30/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle i Gråsten
BEK nr 9299 af 08/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle
BEK nr 9285 af 05/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle
BEK nr 9282 af 04/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle
BEK nr 9272 af 03/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle ved Hornbæk
BEK nr 9261 af 01/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle
BEK nr 9256 af 27/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle ved Vang på Bornholm
BEK nr 9234 af 24/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle på Bandholm Havn
BEK nr 9233 af 24/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle i Skælskør
BEK nr 214 af 17/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger
(Sundhedsrådgivningsbekendtgørelsen - får og geder)
BEK nr 107 af 23/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver
BEK nr 1108 af 21/11/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af lov om afholdelse af frivillig offentlig auktion over avlsdyr
BEK nr 1081 af 16/11/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af visse levende hovdyr
BEK nr 225 af 17/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af mastitis
BEK nr 1261 af 10/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge
BEK nr 893 af 26/08/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel af fjerkræ, fugle og animalske biprodukter fra visse lande
BEK nr 688 af 28/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom svinelammelse (Teschener syge)
BEK nr 210 af 26/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om undersøgelse af prionproteingenotype hos får
BEK nr 140 af 06/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af Rift Valley fever
BEK nr 139 af 06/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af Lumpy skin disease
BEK nr 135 af 06/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af epizootisk hæmorrhagi hos hjorte
BEK nr 63 af 29/01/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om driftstabserstatning ved aflivning af høns i forbindelse med bekæmpelse af salmonella
BEK nr 1116 af 13/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om restriktioner i forbindelse med udførsel af fjerkræ og rugeæg
BEK nr 123 af 15/03/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af strudse og rugeæg deraf fra tredjelande
BEK nr 739 af 21/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder
BEK nr 305 af 03/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg
BEK nr 185 af 20/03/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr
BEK nr 737 af 12/10/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser om ud- og indførsel af visse dyr og produkter.
BEK nr 757 af 30/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overførsel af fjerkræ og fjervildt samt dele heraf mellem Fænø og den øvrige del af landet
BEK nr 517 af 19/06/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til opdræt af visse dyrearter
BEK nr 205 af 18/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod opdræt af harer i anlæg
BEK nr 352 af 06/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod indførsel af levende kvæg samt visse animalske produkter fra Det Forenede Kongerige
BEK nr 1075 af 15/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undersøgelse for forekomst af salmonellainfektion blandt rugeægsproducerende høns
BEK nr 1043 af 14/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om embryotransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel og udførsel af embryoner og oocytter fra tamkvæg(* 1)
BEK nr 647 af 08/07/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af bedrifter, hvorfra der udføres hunde og katte til Storbritannien og Irland (* 1)
BEK nr 602 af 01/07/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod afholdelse af skuer, udstillinger og markeder m.v. for fjerkræ på grund af infektiøs laryngotracheitis
BEK nr 314 af 26/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Porcin Reproduktions- og Respirationssygdom (PRRS)
BEK nr 858 af 05/11/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod indførsel af svin og svinekød fra Forbundsrepublikken Tyskland
BEK nr 908 af 13/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om TGE-virusinfektion hos svin
BEK nr 858 af 22/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Porcin Reproduktions- og Respirationssygdom (PRRS)
BEK nr 835 af 05/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om arvelige sygdomme hos tamkvæg
BEK nr 446 af 14/06/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kaninskuer og udstillinger af kaniner
BEK nr 396 af 01/07/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af instruks for veterinærpolitiet ved offentlig behandling af mund- og klovesyge
BEK nr 177 af 15/03/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bekæmpelse af fjerkrætuberkulose
BEK nr 497 af 21/10/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om contagiøs equin metritis (CEM) hos dyr af hesteslægten
CIR nr 79 af 01/11/2006 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af instruks om den praktiserende dyrlæges opgaver og pligter ved mistanke om mund- og klovsyge m.v.
CIR nr 50 af 27/04/2001 - Gældende
Cirkulære om forsegling af animalske produkter på grænsekontrolsteder, frilagre, lagre i frizoner og skibsprovianteringsoplag m.v.
CIR nr 13670 af 13/11/1990 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om indberetning om og betaling for tilsyn med markeder og dyrskuer (Til samtlige dyrlæger)
CIR nr 36 af 15/03/1988 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om nedslagning af kreaturer angrebet af kvægtuberkulose eller smitsom kalvekastning (Til samtlige politimestre)
CIR nr 13320 af 27/08/1986 - Gældende
Cirkulære om rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug m.v.
VEJ nr 9130 af 06/03/2015 - Gældende
Vejledning om hygiejne- og desinfektionsprocedurer i klinisk praksis m.v.
VEJ nr 9122 af 05/03/2015 - Gældende
Vejledning om smittebeskyttelsesforanstaltninger for personer, der i udlandet har haft kontakt med klovbærende dyr
VEJ nr 9073 af 24/03/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr
VEJ nr 137 af 13/07/2001 - Gældende
Vejledning om ophævelse af vejledning om indførsel af animalske fødevarer fra Grækenland
VEJ nr 60131 af 17/05/1996 - Gældende
Regler for uddannelse af kvæginseminører
VEJ nr 60 af 04/04/1995 - Gældende
Vejledning om apotekers ekspedition af magistrelt fremstillede veterinære lægemidler
CIS nr 11510 af 25/11/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kontrollen med udførsel af levende svin (Til Rigspolitichefen samt Politimestrene i Gråsten og Tønder)
INS nr 29 af 21/01/1996 - Gældende
Instruks om udtagelse og indsendelse af blodprøver til undersøgelse for IBR.
REG nr 13287 af 17/07/1986 - Gældende
Regulativ for foretagelse af tuberkulinprøver på kvæg, svin og høns (* 1)
REG nr 13093 af 04/11/1977 - Gældende
Regulativ for kursus for kvæginseminører og for autorisation af tyrestationslaboranter