Søgeresultat


Søgningen fandt 116 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 209 af 15/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 1183 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 1365 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.
BEK nr 1360 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
BEK nr 1354 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
BEK nr 908 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti
BEK nr 900 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)
BEK nr 1591 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder
BEK nr 1113 af 29/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger
BEK nr 1063 af 07/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018
BEK nr 252 af 21/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer
BEK nr 1631 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
BEK nr 721 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution
BEK nr 720 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution
BEK nr 719 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
BEK nr 718 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger
BEK nr 403 af 21/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge
BEK nr 314 af 30/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.
BEK nr 451 af 13/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.
BEK nr 1324 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger
BEK nr 866 af 03/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger
BEK nr 119 af 07/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri
(IKT-Bekendtgørelsen)
BEK nr 912 af 10/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v.
BEK nr 911 af 10/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge
BEK nr 227 af 01/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger
BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
BEK nr 773 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
BEK nr 772 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden
BEK nr 771 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning m.v.
BEK nr 770 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsdrift
BEK nr 742 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skadedækning fra Byggeskadefonden
BEK nr 740 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden
BEK nr 739 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v.
BEK nr 477 af 18/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts
BEK nr 1301 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Landsbyggefondens årsrapporter m.v.
BEK nr 1298 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
BEK nr 1297 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation
BEK nr 138 af 17/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
BEK nr 782 af 06/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse
BEK nr 644 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger
BEK nr 640 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
BEK nr 253 af 11/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri
BEK nr 918 af 10/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
BEK nr 370 af 19/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger
BEK nr 1059 af 18/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggende arbejde i alment byggeri
BEK nr 815 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer
CIR nr 152 af 07/10/1996 - Gældende
Cirkulære om kommunalt og amtskommunalt tilsyn med udbud af byggearbejder i det offentligt støttede byggeri
CIR nr 82 af 16/05/1980 - Gældende
Cirkulære om huslejeaktioner (Om foranstaltninger ved huslejeaktioner i almennyttigt boligbyggeri og boliger for unge under uddannelse)
VEJ nr 9804 af 18/09/2019 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2020
VEJ nr 10030 af 29/11/2018 - Gældende
Vejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder
VEJ nr 9932 af 30/10/2018 - Gældende
Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger
VEJ nr 9752 af 10/09/2018 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019
VEJ nr 9632 af 10/08/2018 - Gældende
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)
(AB 18)
VEJ nr 9096 af 21/02/2018 - Gældende
Vejledning om botilbud m.v. til voksne
(Botilbudsvejledningen)
VEJ nr 9876 af 14/09/2017 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2018
VEJ nr 9305 af 21/03/2017 - Gældende
Vejledning om inklusionsboliger
VEJ nr 9982 af 26/09/2016 - Gældende
Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.
VEJ nr 9885 af 08/09/2016 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017
VEJ nr 9857 af 31/08/2016 - Gældende
Vejledning om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere
VEJ nr 9405 af 10/05/2016 - Gældende
Vejledning om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger
VEJ nr 9030 af 25/01/2016 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på boligområdet
VEJ nr 9835 af 30/10/2014 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet
VEJ nr 9647 af 27/08/2014 - Gældende
Vejledning om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger m.v.
VEJ nr 69 af 10/09/2012 - Gældende
Vejledning om startboliger for unge
VEJ nr 9458 af 28/09/2011 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts
VEJ nr 26 af 27/03/2009 - Gældende
Vejledning om samlet udbud
VEJ nr 72 af 03/10/2006 - Gældende
Vejledning om salg af almene familieboliger
(Salgsvejledningen)
VEJ nr 11 af 07/02/2006 - Gældende
Vejledning om kombineret udlejning i alment byggeri og ændrede regler om kommunal anvisningsret til private udlejningsboliger
VEJ nr 103 af 16/09/2003 - Gældende
Vejledning om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger
VEJ nr 116 af 06/07/1998 - Gældende
Vejledning om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.
VEJ nr 56 af 02/04/1998 - Gældende
Vejledning om offentligt støttet byggeri
VEJ nr 4035 af 05/03/1997 - Gældende
Vejledning om kommunale og amtskommunale almene ældreboliger
VEJ nr 4130 af 27/12/1996 - Gældende
Vejledning om drift af almene boliger m.v.
VEJ nr 4120 af 27/12/1996 - Gældende
Vejledning om udlejning af almene boliger
VEJ nr 4100 af 27/12/1996 - Gældende
Vejledning om offentlig støtte til almene boliger m.v.
VEJ nr 206 af 16/12/1996 - Gældende
Vejledning om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer
VEJ nr 146 af 17/09/1996 - Gældende
Vejledning om omdannelse af almennyttige boligselskaber og kommunale og amtskommunale ældreboliger til almene boligorganisationer
VEJ nr 4038 af 01/05/1996 - Gældende
Tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i de almennyttige boligselskaber
VEJ nr 22 af 31/01/1994 - Gældende
Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994
VEJ nr 27 af 21/01/1994 - Gældende
Vejledning om offentligt støttet byggeri
VEJ nr 65 af 29/04/1993 - Gældende
Vejledning om pris og tid 1993
SKR nr 10031 af 29/11/2018 - Gældende
Skrivelse om ændringer i udlejningsbekendtgørelsen
SKR nr 9693 af 16/06/2016 - Gældende
Skrivelse om orientering om nye normalvedtægter for almene boligorganisationer med almene boligafdelinger
SKR nr 9307 af 30/04/2015 - Gældende
Skrivelse om nye regler om kollektive bofællesskaber
SKR nr 9309 af 27/04/2015 - Gældende
Skrivelse om ny bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. og ændringer i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.
(Udlejning af fælleslokaler til andre formål end sociale- og fritidsaktiviteter for beboerne, udlejning af erhvervsarealer på særlige vilkår til visse virksomheder samt henvisning til EU-regler om statsstøtte)
SKR nr 9397 af 21/06/2012 - Gældende
Skrivelse med orientering om alment byggeri og ejendomserhvervelser
(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer)
SKR nr 9935 af 15/12/2010 - Gældende
Skrivelse om etablering af universitetsnære almene ungdomsboliger efter almenboligloven
(Til samtlige kommuner)

(Campus-loven)
SKR nr 9017 af 14/01/2010 - Gældende
Skrivelse med orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri - nu også bygherrenøgletal
(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer)
SKR nr 9004 af 21/12/2009 - Gældende
Orientering om bekendtgørelser vedr. den almene boligsektor.
(Til kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer m.v)
SKR nr 9005 af 15/12/2009 - Gældende
Ny støttebekendtgørelse 1. januar 2010
(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer.)
SKR nr 9393 af 08/06/2009 - Gældende
Skrivelse om ændringer af almenboligloven m.v.
(Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v.)
SKR nr 9146 af 17/03/2009 - Gældende
Skrivelse om bygherres pligt til at medvirke til udarbejdelse af nøgletal i alment byggeri
(Til den ansvarlige forvaltning for støttet byggeri)
SKR nr 10029 af 12/12/2008 - Gældende
Skrivelse om fortsat nedsættelse af kommunal grundkapital for plejeboliger i 2009
SKR nr 9613 af 08/09/2008 - Gældende
Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer)
SKR nr 9146 af 28/04/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og ændring af lov om almene boliger m.v.
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9143 af 23/04/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om nøgletal i alment byggeri m.v.
(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer)
SKR nr 9182 af 14/03/2008 - Gældende
Skrivelse om ændring af almenboligloven, m.fl. (L 44) er vedtaget i Folketinget
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9184 af 25/02/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (Udskydelse af fristen for restafregning af særligt dyre enkeltsager)
(Til alle kommuner, regioner og kommunale revisorer)
SKR nr 9015 af 25/01/2008 - Gældende
Skrivelse om forhøjelse af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9426 af 06/06/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om opkrævning af beløb for hurtig genudlejning i alment byggeri
(Til samtlige almene boligorganisationer og kommuner)
SKR nr 9483 af 19/07/2006 - Gældende
Skrivelse med orientering om 3 bekendtgørelser på Socialministeriets område, som led i kommunalreformen
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9362 af 27/06/2006 - Gældende
Orienteringsskrivelse om bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen.
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9359 af 15/06/2006 - Gældende
Skrivelse om indberetning af kommunal garanti til ustøttede andelsprojekter (Kapitel 11 b i lov om almene boliger m.v.)
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
SKR nr 9037 af 31/01/2006 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
SKR nr 4110 af 30/12/1997 - Gældende
Godtgørelse for statsligt pålæg om private arbejdsgiveres medfinansiering af statens udgifter til sygedagpenge i bygge- og anlægsentrepriser til fast pris
SKR nr 126 af 11/05/1995 - Gældende
Skrivelse vedrørende basisbetonbeskrivelsen
SKR nr 4011 af 23/05/1989 - Gældende
Skrivelse vedrørende godtgørelse i fastprissager som følge af '1.ledighedsdag' Til samtlige ministerier og styrelser
SKR nr 4010 af 23/05/1989 - Gældende
Skrivelse vedrørende nyt indeks, der afløser byggeomkostningsindeksene Til samtlige ministerier og styrelser
CIS nr 245 af 27/12/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Byggestyrelsens cirkulære nr. 91 af 25. juni 1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder.
CIS nr 107 af 11/06/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Boligstyrelsens cirkulære af 14. september 1987 om offentlig støtte til udbedring af byggeskader og renoveringsarbejder m.v. i statsstøttede ungdomsboliger
CIS nr 158 af 17/09/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kommunalt tilsyn med støttet byggeri, opført med støtte efter tidligere gældende love om boligbyggeri
CIS nr 76 af 02/06/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bortfald af arbejdsmarkedsbidrag og indførelse af tillægsmoms i entrepriseaftaler, indgået efter cirkulære om fast pris og tid på bygge- og anlægsarbejder.
CIS nr 4065 af 03/12/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulærer og cirkulæreskrivelser for det støttede boligbyggeri efter boligbyggeriloven. Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1.1.1992
BSK nr 4008 af 31/03/1987 - Gældende
Basisbetonbeskrivelsen for bygningskonstruktioner af maj 1986 - ændret december 1986