Søgeresultat


Søgningen fandt 163 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1420 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 7 og 24, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.)
BEK nr 1133 af 29/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 134, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.) og § 2, nr. 15, i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
BEK nr 136 af 22/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, ikrafttræden af § 5, nr. 1 og 2, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love og ikrafttræden af § 1, nr. 6, 19 og 61, og § 8, nr. 7, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 1393 af 02/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om finansiel virksomhed
(Ikrafttræden af reglerne om årsrapport m.v.)
BEK nr 86 af 06/02/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser vedrørende fusion i bank- og sparekasseloven
BEK nr 1538 af 17/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen for virksomheder omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder
BEK nr 1377 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 1260 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser
BEK nr 1219 af 20/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager
BEK nr 1143 af 15/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører
BEK nr 1141 af 15/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I
BEK nr 922 af 05/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om væsentlighedsgrænse for gældsforpligtelser i restance
BEK nr 886 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber
BEK nr 698 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område
BEK nr 16 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser
BEK nr 1645 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter
BEK nr 1581 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for boligkredit
BEK nr 1580 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
BEK nr 1358 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fritagelse af de eksponeringer, som er omfattet af artikel 400, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, fra forordningens regler om begrænsninger for store eksponeringer
BEK nr 962 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab
BEK nr 615 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber
BEK nr 525 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet
(Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet)
BEK nr 363 af 26/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler
BEK nr 284 af 18/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer
(Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer)
BEK nr 265 af 05/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut
BEK nr 1727 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.
BEK nr 1457 af 11/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kontributionsprincippet
BEK nr 1279 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
BEK nr 1305 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar
BEK nr 1291 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg
BEK nr 1272 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation
BEK nr 1259 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber
BEK nr 1226 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om et likviditetsdækningskrav for systemisk vigtige finansielle institutter og for globalt systemisk vigtige finansielle institutter
BEK nr 1202 af 15/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v.
BEK nr 1166 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseoverskridende coassurancevirksomhed inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
BEK nr 1165 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
BEK nr 1164 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
BEK nr 922 af 29/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer
BEK nr 921 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere
BEK nr 920 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre aktiviteter med
BEK nr 919 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed
BEK nr 918 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark
BEK nr 917 af 25/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer
BEK nr 864 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter
BEK nr 620 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v
BEK nr 617 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
BEK nr 593 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
BEK nr 721 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I
BEK nr 488 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
BEK nr 1582 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger
BEK nr 1424 af 29/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber
BEK nr 1358 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber
BEK nr 1026 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
BEK nr 791 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl.
BEK nr 571 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.
BEK nr 554 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter
BEK nr 553 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter
BEK nr 330 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
BEK nr 329 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere
BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
BEK nr 1774 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed
BEK nr 1723 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
BEK nr 1672 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber
BEK nr 1587 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinstitutter
BEK nr 1218 af 29/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
BEK nr 1056 af 07/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter
BEK nr 1038 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån
BEK nr 1019 af 25/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber
BEK nr 1018 af 25/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber
BEK nr 954 af 20/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring
BEK nr 937 af 27/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
BEK nr 818 af 03/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande
BEK nr 812 af 02/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer
BEK nr 356 af 08/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber
BEK nr 44 af 19/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet
BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
BEK nr 1425 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring
BEK nr 1349 af 12/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder
BEK nr 1268 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler
BEK nr 1229 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende
BEK nr 1228 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om pengeinstitutters videregivelse af væsentlig viden om aktiver i et refinansieringsregister
BEK nr 1227 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i et refinansieringsregister
BEK nr 1226 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til at oprette et refinansieringsregister
BEK nr 1013 af 22/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om depotselskaber
BEK nr 986 af 11/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne
BEK nr 865 af 02/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS
BEK nr 535 af 28/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.)
BEK nr 298 af 27/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.
BEK nr 295 af 27/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov
BEK nr 294 af 27/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber
BEK nr 288 af 27/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer
BEK nr 281 af 26/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
BEK nr 44 af 19/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber
BEK nr 1307 af 19/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion af en sparekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, med aktieselskabet som fortsættende pengeinstitut
BEK nr 932 af 04/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed
BEK nr 977 af 01/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd
BEK nr 1368 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion af sparekasser
BEK nr 954 af 26/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion af en sparekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed
BEK nr 194 af 01/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser m.fl.
BEK nr 636 af 06/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation
BEK nr 186 af 08/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område
BEK nr 1664 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om en referencerente
BEK nr 1324 af 01/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
BEK nr 1304 af 25/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder
BEK nr 1210 af 24/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter
BEK nr 277 af 03/04/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele
BEK nr 1306 af 16/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder)
BEK nr 670 af 26/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse for lån anmeldt til tinglysning i forbindelse med pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer
BEK nr 288 af 25/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter med hjemsted uden for De Europæiske Fællesskaber (realkreditvirksomhed)
BEK nr 84 af 18/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om filialer m.v. af udenlandske forsikringsselskaber, der driver genforsikringsvirksomhed i Danmark
BEK nr 1599 af 19/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet
BEK nr 1375 af 10/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om efterstillet kapital i fondsmæglerselskaber
BEK nr 1233 af 22/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber
BEK nr 717 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer
BEK nr 674 af 19/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding
BEK nr 1137 af 20/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om information til forsikringstageren i tilfælde hvor en skadesforsikringsaftale tilbydes i henhold til reglerne om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser
BEK nr 1132 af 17/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler
BEK nr 1097 af 07/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed
BEK nr 870 af 16/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fravigelse af bopælskrav m.v. i lov om forsikringsvirksomhed
BEK nr 873 af 16/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser
BEK nr 1100 af 15/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om investeringsforvaltningsselskabers aflæggelse af årsrapport for regnskabsåret 2004
BEK nr 904 af 01/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
BEK nr 628 af 21/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om valg og sammensætning af bestyrelsen for en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab
BEK nr 856 af 21/10/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring
BEK nr 122 af 11/03/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for værdiansættelsesnævnet
BEK nr 965 af 06/11/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om et særligt regnskab for forsikringer tegnet efter arbejdsskadeforsikringsloven
BEK nr 749 af 23/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet
BEK nr 864 af 15/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om en fællesordning (pool) til overtagelse af erhvervssygdomsrisici
BEK nr 863 af 13/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om en fællesordning (pool) for løntalsregulering af løbende ydelser
BEK nr 956 af 11/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om koncession til livsforsikringsselskaber (* 1)
BEK nr 731 af 06/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anmeldelser m.v. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for sparekasser og andelskasser
BEK nr 365 af 13/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om EF-coassurancevirksomhed
BEK nr 277 af 17/04/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed
BEK nr 525 af 18/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om skadesforsikringsselskabers anbringelse af midler svarende til de forsikringsmæssige hensættelser
BEK nr 330 af 25/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 29. november 1974 om vederlag til de af handelsministeren udnævnte medlemmer af bestyrelserne i banker og sparekasser
BEK nr 113 af 12/03/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om medlemshæftelse i gensidige forsikringsselskaber ved deltagelse i coassurancevirksomhed
BEK nr 116 af 19/02/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forretningsorden for forsikringsnævnet
BEK nr 402 af 17/06/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af par. 2, stk. 2 i lov om forsikringsvirksomhed (Anvendelse af lov om forsikringsvirksomhed på Statsanstalten for Livsforsikring)
CIR nr 105 af 22/12/2010 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af vejledning for forsikringsvirksomheder i henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-8 i lov om finansiel virksomhed og vejledning for firmapensionskasser i henhold til § 21 a, stk. 1, nr. 1 – 3 og 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser
VEJ nr 9120 af 14/02/2019 - Gældende
Vejledning om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II
VEJ nr 9516 af 27/06/2018 - Gældende
Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet
VEJ nr 9863 af 12/09/2017 - Gældende
Vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I ***
VEJ nr 9677 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
VEJ nr 9344 af 18/04/2016 - Gældende
Vejledning om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab
(Vejledning om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab)
VEJ nr 9023 af 18/01/2016 - Gældende
Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer
VEJ nr 81 af 20/09/2010 - Gældende
Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele
VEJ nr 9556 af 01/10/2004 - Gældende
Vejledning om reklamering med priseksempler og med samlerabat indenfor forbrugerskadeforsikring
VEJ nr 9555 af 01/10/2004 - Gældende
Vejledning om forsikringsselskabers orientering til forsikringstager i forbindelse med autoskade
VEJ nr 11048 af 17/12/1999 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter af 18. februar 1999, som ændret ved bekendtgørelse af 14.12.99
VEJ nr 11044 af 08/12/1999 - Gældende
Vejledning til fondsmæglerselskabernes årsregnskaber for 1999
("Julebrev")
VEJ nr 11045 af 03/12/1999 - Gældende
Vejledning vedrørende årsregnskabet for 1999
("Julebrev")
VEJ nr 60511 af 03/12/1998 - Gældende
Vejledning vedrørende årsregnskabet for 1999
("Julebrev")
VEJ nr 50831 af 20/06/1995 - Gældende
Vejledning for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser om værdiregulering af fastforrentede obligationer
VEJ nr 10022 af 19/12/1989 - Gældende
Vejledning vedrørende beregning af hensættelser til udskudt realrenteafgift
VEJ nr 6 af 12/01/1981 - Gældende
Vejledning vedrørende bestemmelser om filialer af udenlandske banker og sparekasser
CIS nr 10032 af 24/11/1983 - Gældende
Cirkulærskrivelse til livs- og pensionsforsikringsselskaber om disse selskabers adgang til at indgå i internationale pooling-arrangementer
CIS nr 10014 af 25/09/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophørende selvstændige invaliderenter og disse forsikringers placering ved afgrænsningen af livsforsikringsvirksomhed, som ikke i samme forsikringsselskab må forenes med anden forsikringsvirksomhed
MED nr 60310 af 25/10/1985 - Gældende
Meddelelse til pengeinstitutterne vedrørende ydelse af anvisningsprovision til ejendomsmæglere ved køb af pantebreve
MED nr 10013 af 03/10/1984 - Gældende
Meddelelse til pengeinstitutter i gruppe 1 og 2 vedrørende udenlandske filialers indsendelse af månedsbalancer
MED nr 60289 af 05/01/1984 - Gældende
Meddelelse til pengeinstitutterne vedrørende månedlige indberetninger som følge af § 48a i lov om banker og sparekasser.
MED nr 10028 af 15/11/1983 - Gældende
Meddelelse til sparekasserne vedrørende sikkerheds- og kontrolforanstaltninger i relation til værdipapircentralsystemet
MED nr 51172 af 17/02/1982 - Gældende
Meddelelse til pengeinstitutterne vedrørende praksis med hensyn til beregning af overtræksrente- og provision