Søgeresultat


Søgningen fandt 224 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1009 af 24/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 1, i lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
BEK nr 1008 af 24/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2-12, i lov om ændring af sundhedsloven
BEK nr 1156 af 28/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 85, stk. 1-3 i sundhedsloven om tilbud om brystundersøgelse
BEK nr 868 af 20/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om embedslægeinstitutioner m.v., lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og lov om udøvelse af lægegerning
BEK nr 54 af 22/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
BEK nr 50 af 22/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd
BEK nr 1348 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene
BEK nr 1247 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus
BEK nr 1140 af 10/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om høreapparatbehandling
BEK nr 1040 af 10/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.
BEK nr 1036 af 10/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019
BEK nr 989 af 25/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
BEK nr 988 af 25/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
BEK nr 848 af 19/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forpligtelser for speciallæger i øre-næse-halssygdomme i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling
BEK nr 693 af 03/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr
BEK nr 657 af 28/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
BEK nr 583 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse for Færøerne om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 8 i sundhedsloven
BEK nr 581 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse for Færøerne om præparater og undersøgelser m.v. ved Statens Serum Institut
BEK nr 361 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret
BEK nr 360 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger
BEK nr 359 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
BEK nr 1782 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet
BEK nr 1781 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om medicintilskud
BEK nr 1745 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud
BEK nr 1615 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger
BEK nr 1501 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren
BEK nr 1345 af 16/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingstestamenter
BEK nr 1264 af 09/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.
BEK nr 1049 af 12/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
BEK nr 976 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
(RBT-bekendtgørelse)
BEK nr 881 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
BEK nr 855 af 23/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven
BEK nr 919 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven
BEK nr 918 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus
BEK nr 854 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om livstestamenter
(Livstestamentebekendtgørelsen)
BEK nr 816 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
BEK nr 679 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
BEK nr 585 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
BEK nr 581 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge
BEK nr 526 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven
BEK nr 490 af 13/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken
BEK nr 508 af 09/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren
BEK nr 379 af 30/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret
BEK nr 378 af 28/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)
BEK nr 290 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen
BEK nr 133 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd
BEK nr 77 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge
BEK nr 39 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI)
BEK nr 1658 af 22/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tandpleje
BEK nr 1596 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling
BEK nr 1292 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentning og videregivelse af oplysninger om indsatte implantater
BEK nr 562 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske
BEK nr 532 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)
BEK nr 279 af 20/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation
BEK nr 278 af 20/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.
BEK nr 167 af 14/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser
BEK nr 170 af 05/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
BEK nr 143 af 23/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren
BEK nr 1679 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetylmorphin (heroin) og injicerbar metadon
BEK nr 1678 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling
BEK nr 1649 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling
BEK nr 1484 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling
BEK nr 1195 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v.
BEK nr 1143 af 30/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven
BEK nr 1142 af 30/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v.
BEK nr 971 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet
BEK nr 604 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder
BEK nr 470 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande
BEK nr 1789 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling
BEK nr 987 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
BEK nr 566 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
BEK nr 565 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelser i praksissektoren mv. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet
BEK nr 564 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten
BEK nr 563 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort
BEK nr 561 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven
BEK nr 584 af 28/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
BEK nr 332 af 30/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren
BEK nr 1155 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
BEK nr 957 af 28/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sterilisation og kastration
BEK nr 945 af 27/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig rejsesygesikring ved rejse til Færøerne eller Grønland
BEK nr 257 af 19/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg
BEK nr 256 af 19/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis
BEK nr 1659 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner
BEK nr 1658 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland
BEK nr 1657 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land
BEK nr 160 af 12/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet
BEK nr 811 af 19/07/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bedømmelse af ansøgere til lederstillinger i den kommunale tandpleje
BEK nr 259 af 21/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne
BEK nr 1391 af 16/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centrene
BEK nr 581 af 23/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen
BEK nr 1 af 03/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.
BEK nr 1700 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af lægelig stofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere
BEK nr 1344 af 03/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge
BEK nr 1219 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)
BEK nr 634 af 26/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om hjemtransport af afdøde patienter
BEK nr 295 af 20/04/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om helbredsundersøgelse af gravide
BEK nr 61 af 29/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til vacciner
BEK nr 711 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af visse kontantydelser til sikrede
BEK nr 710 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen
BEK nr 257 af 15/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om alkoholbehandlingsinstitutioners indberetning af alkoholbehandling til Sundhedsstyrelsen
BEK nr 1601 af 21/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om hjemmesygepleje
BEK nr 1559 af 19/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ventetiden for adgang til ydelser efter lov om offentlig sygesikring
BEK nr 320 af 27/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion
BEK nr 23 af 09/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning i adgang til ydelser efter sundhedsloven for visse persongrupper
(Hvilende ret til ydelser efter lovens afsnit V og X)
BEK nr 1491 af 14/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater
BEK nr 1249 af 06/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion
BEK nr 1332 af 05/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om rederiers bidrag til den særlige sygesikringsordning for søfarende
BEK nr 1331 af 05/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl.
BEK nr 1056 af 20/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til briller til børn under 16 år
BEK nr 1046 af 20/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om dødsattester
BEK nr 846 af 26/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer.
BEK nr 746 af 29/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper
(Hepatitisbekendtgørelsen)
BEK nr 65 af 06/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.v. ved Statens Serum Institut
BEK nr 1465 af 20/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om sammensætning og opgaver for det rådgivende udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet
BEK nr 1483 af 19/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
BEK nr 186 af 18/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler
BEK nr 878 af 20/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om stadslægeembedet i København
BEK nr 544 af 20/08/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om midlertidige regler om adgang til speciallægehjælp m.v. ved praktiserende speciallæge efter sygesikringsloven
BEK nr 135 af 03/04/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af embedslæger
BEK nr 535 af 25/10/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betalingstakster for embedslæger
CIR1H nr 10234 af 20/12/2019 - Gældende
Cirkulære om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019
CIR1H nr 10186 af 18/12/2019 - Gældende
Cirkulære om statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering)
CIR1H nr 10170 af 16/12/2019 - Gældende
Cirkulære om statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) I medfør af § 15, 15 a i lov nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering, som senest ændret ved lov nr. 1731 af 27. december 2018 og i medfør af § 195 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes:
CIR nr 94 af 01/06/1992 - Gældende
Cirkulære vedrørende kommunernes årsberetning om virksomheden under skolelægeordningen
CIR nr 114 af 19/06/1990 - Gældende
Cirkulære om ressourcebegrænsning i den kommunale børne- og ungdomstandpleje (Til samtlige kommunalbestyrelser)
CIR nr 15827 af 20/02/1990 - Gældende
Cirkulære om embedslægeinstitutionens beretningsvirksomhed og visse sundhedsoplysende opgaver
CIR nr 15520 af 27/04/1984 - Gældende
Cirkulære om vikarer for embedslæger m.v. (Til embedslægeinstitutionerne).
CIR nr 24 af 18/02/1983 - Gældende
Cirkulære om obligatoriske skemaer m.v. til sygehusplanerne ved planrevision 1984
CIR nr 23 af 11/02/1981 - Gældende
Cirkulære om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af planer for forebyggende helbredsundersøgelser og fødselshjælp
CIR nr 8 af 16/01/1981 - Gældende
Cirkulære om aftaler om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger
CIR nr 15260 af 19/12/1979 - Gældende
Cirkulære om desinfektion af personer med smitsom sygdom m.v. (Til epidemikommissionerne, embedslægeinstitutioner og embedslæger)
CIR nr 245 af 20/12/1978 - Gældende
Cirkulære om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af sygehusplaner
CIR nr 101 af 10/05/1976 - Gældende
Cirkulære om refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger
CIR nr 195 af 16/10/1975 - Gældende
Cirkulære om amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og i udlandet.
CIR nr 9079 af 22/02/2013 - Gældende
Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet
(Afgrænsningscirkulæret)
CIR nr 24 af 03/04/2006 - Gældende
Cirkulære om behandling af sager om sterilisation
(Til regionsrådene og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)
CIR nr 23 af 03/04/2006 - Gældende
Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
(Til regionsrådene og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)
CIR nr 12 af 19/01/2006 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
CIR nr 107 af 12/12/2005 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
CIR nr 13 af 28/01/2005 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2005 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
CIR nr 7 af 03/01/2005 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2005 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
CIR nr 23 af 02/03/2004 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
CIR nr 6 af 05/01/2004 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 83 af 27/06/2003 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 51 af 31/03/2003 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 9607 af 20/12/2002 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 127 af 14/11/2002 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 11039 af 22/11/1999 - Gældende
Cirkulære af 22. november 1999 om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet
CIR nr 60 af 29/03/1973 - Gældende
Cirkulære om udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp (Til samtlige sygekasser, kommuner og amtskommuner, samt Danske Sygekassers Udligningskasse for Begravelseshjælp)
VEJ nr 9044 af 29/01/2020 - Gældende
Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
VEJ nr 10132 af 11/12/2019 - Gældende
Vejledning om ophævelse af vejledning om sundhedspersoners underretningspligt over for kommunen (til landets sygehuse, skadestuer og alment praktiserende læger)
VEJ nr 10099 af 05/12/2019 - Gældende
Vejledning om samtykke til transplantation fra afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning (Til landets sygehuse)
VEJ nr 9935 af 29/10/2019 - Gældende
Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling
VEJ nr 9934 af 29/10/2019 - Gældende
Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg
VEJ nr 9610 af 04/07/2019 - Gældende
Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark
VEJ nr 9235 af 21/03/2019 - Gældende
Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser)
VEJ nr 9246 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om et særligt sundhedskort
VEJ nr 10036 af 30/11/2018 - Gældende
Vejledning om epikriser
VEJ nr 9552 af 05/07/2018 - Gældende
Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer
VEJ nr 9294 af 30/04/2018 - Gældende
Vejledning om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret
VEJ nr 9293 af 30/04/2018 - Gældende
Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret
VEJ nr 9023 af 10/01/2018 - Gældende
Vejledning til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske
VEJ nr 9988 af 22/09/2016 - Gældende
Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter
VEJ nr 9992 af 02/09/2016 - Gældende
Vejledning vedr. behandling af ansøgning om klausuleret tilskud til vacciner
VEJ nr 9733 af 05/07/2016 - Gældende
Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)
VEJ nr 10338 af 24/08/2015 - Gældende
Vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
VEJ nr 9259 af 28/04/2015 - Gældende
Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
VEJ nr 9667 af 28/08/2014 - Gældende
Vejledning om sterilisation
VEJ nr 9331 af 01/07/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 160 af 12/02/ 2013 om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet
VEJ nr 9439 af 13/07/2011 - Gældende
VEJLEDNING OM KOMMUNAL REHABILITERING
(Vejledning om kommunal rehabilitering)
VEJ nr 9267 af 05/04/2011 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring
VEJ nr 1 af 03/01/2011 - Gældende
Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.
VEJ nr 10409 af 20/12/2007 - Gældende
Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger
VEJ nr 10334 af 20/12/2007 - Gældende
Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder
VEJ nr 10101 af 19/12/2006 - Gældende
Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v.
VEJ nr 102 af 11/12/2006 - Gældende
Vejledning om hjemmesygepleje
VEJ nr 115 af 08/12/2006 - Gældende
Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.)
(Til alle sygehuse, alment praktiserende læger, regioner, kommuner og relevante virksomheder)
VEJ nr 101 af 08/12/2006 - Gældende
Vejledning om samtykke til transplantation fra afdøde personer
(Til landets sygehuse)
VEJ nr 100 af 07/12/2006 - Gældende
Vejledning om samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner)
(Til landets sygehuse)
VEJ nr 11182 af 01/12/2006 - Gældende
Vejledning om udfyldelse og indberetning af dødsattester
VEJ nr 9268 af 23/10/2006 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring
VEJ nr 11178 af 30/06/2006 - Gældende
Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.
VEJ nr 25 af 04/04/2006 - Gældende
Vejledning om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
VEJ nr 9623 af 31/08/2005 - Gældende
Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv.
(Til landets sygehuse, landets læger og jordemødre, embedslægeinstitutionerne mv.)
VEJ nr 9074 af 04/01/2005 - Gældende
Retningslinier vedrørende Embedslægeinstitutionernes indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed
VEJ nr 83 af 22/09/2004 - Gældende
Vejledning om biobanker inden for sundhedsområdet: Patientrettigheder og myndighedskrav
(Til sundhedsmyndigheder og sundhedspersoner m.fl.)
VEJ nr 9269 af 10/05/2004 - Gældende
Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring
VEJ nr 9494 af 04/07/2002 - Gældende
Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende
VEJ nr 11041 af 22/11/1999 - Gældende
Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet
VEJ nr 161 af 16/09/1998 - Gældende
Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.
VEJ nr 155 af 14/09/1998 - Gældende
Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger
VEJ nr 60578 af 01/01/1998 - Gældende
Sundhedsministeriets vejledning for planlægning af sundhedsberedskabet, 1998
VEJ nr 234 af 19/12/1996 - Gældende
Vejledning om kursus for læger, ansat i den kommunale sundhedstjeneste
VEJ nr 15025 af 30/06/1996 - Gældende
Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet - vejledning
VEJ nr 173 af 20/09/1994 - Gældende
Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder
VEJ nr 60310 af 01/01/1994 - Gældende
Vejledning om prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse
VEJ nr 15875 af 19/12/1990 - Gældende
Kronisk Respirationsinsofficiens Vedrørende visitation og sygehusbehandling af patienter, som lider af kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser, thoraxdeformiteter m.m
VEJ nr 15865 af 30/11/1990 - Gældende
Vejledning vedrørende indberetning om virksomhed i hjemmesygeplejen.
VEJ nr 15320 af 16/12/1980 - Gældende
Vejledning vedrørende sygehjælpere ansat under hjemmesygeplejerskeordningen (Til samtlige kommuner, amtskommuner, embedslægeinstitutioner m. v.)
VEJ nr 95 af 02/06/1975 - Gældende
Vejledende retningslinier for udarbejdelsen af planer for driften af behandlingsinstitutioner for alkoholskadede
SKR nr 9575 af 12/07/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten
(Til samtlige kommuner, regioner m.fl.)
SKR nr 10325 af 20/12/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring af regler om tilskud til lægemidler).
(Forbedring af den supplerende pensionsydelse)
SKR nr 15575 af 01/02/1985 - Gældende
Skrivelse om salg af aborterede fostre og moderkager. (Til samtlige amtsråd og Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser)
SKR nr 15565 af 11/01/1985 - Gældende
Skrivelse om asylsøgendes adgang til sygehus- og sygesikringsydelser (Til samtlige amtskommuner, Københavns og Frederiksberg kommuner samt Rigshospitalet)
SKR nr 11400 af 30/09/1935 - Gældende
Skrivelse om ulovlig svangerskabsafbrydelse. (* 1)
CIS nr 9933 af 29/10/2019 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd)
CIS nr 9932 af 29/10/2019 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af begravelseshjælp efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientklager, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser)
CIS nr 10324 af 22/03/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vederlagsordning for de lægelige medlemmer af de samråd, der er nedsat i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse.
CIS nr 45 af 24/03/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Sundhedsstyrelsens Vejledende retningslinier for børnetandplejeklinikkers indretning og drift.
CIS nr 11526 af 28/12/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene om honorar for udtagelse af blodprøver i faderskabssager
CIS nr 15275 af 04/06/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om særligt legitimationsbevis for ret til sygesikringslovens ydelser.
MED nr 205 af 21/11/1994 - Gældende
Den 1. januar 1995 bortfalder lægers pligt til at anmelde medfødte misdannelser og sene spontane aborter til Sundhedsstyrelsen
MED nr 204 af 21/11/1994 - Gældende
Meddelelse om anmeldelse af legale aborter
MED nr 15055 af 11/11/1992 - Gældende
Anvendelse af K-vitamin til nyfødte og spæde børn
MED nr 60280 af 01/03/1984 - Gældende
Offentlig sygesikring for søfarende m.fl.
MED nr 11126 af 31/01/1957 - Gældende
Meddelelse om sager om svangerskabsafbrydelse. (* 1)
REG nr 137 af 01/09/1983 - Gældende
Regulativ om patienters betaling for behandling m.v. på Rigshospitalet
RTL nr 65 af 26/03/1985 - Gældende
Retningslinier for svangerskabshygiejne og fødselshjælp
RTL nr 33 af 22/03/1985 - Gældende
Vejledende retningslinier for tilrettelæggelsen af de forebyggende helbredsundersøgelser i anledning af svangerskab og af fødselshjælpen
RTL nr 9 af 16/01/1981 - Gældende
Vejledende retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m. v.
RTL nr 45 af 05/03/1979 - Gældende
Vejledende retningslinier om tilrettelæggelse af behandlingen af reumatologiske lidelser indenfor sygehusvæsenet
RTL nr 134 af 27/06/1977 - Gældende
Vejledende retningslinier vedrørende sygehusvæsenets arbejdsmedicinske ambulatorier og klinikker m.v.
RTL nr 103 af 08/06/1971 - Gældende
Vejledende retningslinier for planlægningen af sygehusvæsenets fremtidige udbygning