Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 661 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.
(Refusionsbekendtgørelsen)
BEK nr 1520 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen
BEK nr 434 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore
(Offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen)
BEK nr 11 af 07/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur på energiområdet og vurdering af behovet for bedre beskyttelse (EPCIP-direktivet)
BEK nr 1476 af 13/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet
BEK nr 664 af 19/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet
(Energiklagenævnets forretningsorden)
BEK nr 657 af 30/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedszoner og zoner til overholdelse af orden og forebyggelse af fare
VEJ nr 18 af 31/01/1979 - Gældende
Vejledning i ansøgning om tilladelse til at foretage udforskning af naturforekomster på søterritoriet og på kontinentalsoklen