Søgeresultat


Søgningen fandt 22 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 193 af 20/03/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens adgang til oplysninger m.v. til brug for evalueringer af sundhedsvæsenet
CIR nr 123 af 09/08/1989 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om Statens Seruminstituts organisation
CIR nr 220 af 14/12/1987 - Gældende
Cirkulære om statsamternes klagevejledning på sundhedsområdet (Til samtlige statsamter, amtskommuner og kommuner)
CIR nr 15710 af 05/02/1987 - Gældende
Cirkulære om behandling af accidentelt hypotherme patienter (Til landets sygehuse)
CIR nr 15350 af 26/06/1981 - Gældende
Cirkulære om enhed for radioaktivitet indenfor sundhedsvæsenet
CIR1H nr 15105 af 22/12/1975 - Gældende
Cirkulære om vagtordning ved statens institut for strålehygiejne (Til politimestre, embedslæger, brandmyndigheder, redningskorps m.fl.)
CIR nr 15785 af 30/12/1966 - Gældende
Cirkulære vedrørende behandling af paternitetssager (Til embedslægerne)
CIR nr 15790 af 22/09/1928 - Gældende
Sundhedsstyrelsens Cirkulære til embedslægerne om paternitets- og alimentationssager
CIR nr 166 af 25/10/2000 - Gældende
Cirkulære om vedtægter for Statens Serum Instituts Institutråd
VEJ nr 9074 af 04/01/2005 - Gældende
Retningslinier vedrørende Embedslægeinstitutionernes indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed
VEJ nr 187 af 18/11/1998 - Gældende
Vejledning om uddannelse til klinisk ingeniør i sygehusvæsenet
VEJ nr 23 af 28/01/1998 - Gældende
Vejledning for brugen af antiviral kemoprofylakse mod hiv-smitte efter erhvervsbetinget eksposition
VEJ nr 68 af 17/05/1995 - Gældende
Vejledning om uddannelse af perfusionister (Til sygehusforvaltningerne, landets hjertecentre m.fl.)
VEJ nr 15030 af 28/02/1994 - Gældende
Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer.
VEJ nr 15880 af 28/11/1990 - Gældende
Vejledning vedr. kontrol og vedligeholdelse af anæstesifordampere
VEJ nr 149 af 24/07/1990 - Gældende
Vejledning om tilrettelæggelse af den anæstesiologiske betjening på mindre sygehuse
VEJ nr 15485 af 01/10/1983 - Gældende
Vejledning om små børns udendørsophold i kulde
SKR nr 15585 af 27/08/1985 - Gældende
Information til bloddonorer om sygdommen erhvervet immundefekt syndrom, AIDS. Til landets blodbanker.
MED nr 15680 af 29/05/1986 - Gældende
Meddelelse til læger og tandlæger om anmeldelse af arbejdsbetingede sygdomme og dødsfald
MED nr 15510 af 21/02/1984 - Gældende
Meddelelse til landets sygehusmyndigheder, embedslægeinstitutioner m.fl. vedrørende vandkvalitet på sygehuse
MED nr 15470 af 24/08/1983 - Gældende
Meddelelse til landets sygehuse, sygehusejere, læger m.fl. om sikker omgang med medicinske gasarter og anæstesimidler
MED nr 15230 af 15/02/1979 - Gældende
Meddelelse til landets sygehusmyndigheder om tobaksrygning på sygehuse