Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på Bekendtgørelse om miljøtilsyn  fandt 145 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
BEK nr 1536 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier i kommunerne
Kulturministeriet
BEK nr 1000 af 28/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne
Kulturministeriet
BEK nr 183 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne
Kulturministeriet
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1534 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 760 af 30/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1261 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14003 af 01/02/1994 - Gældende
Tilsyn med landbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
1996/1 LSF 83 - Gældende
1996 LSF 83 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE(FASTSÆTTELSE AF SÆRLIGE VILKÅR, NÆGTELSE OG TILBAGEKALDELSE AF MILJØGODKENDELSE, TILSYN, KONFISKATION, RETTIGHEDSFRAKENDELSE M.V.)
Folketinget
2015/1 BSF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelsen af og viden om tilsyn med naturbeskyttelsesloven, planloven m.v.
Folketinget
1998/1 BTL 217 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Folketinget
2011/1 ÆF2 13 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love
(Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang)

Folketinget
VEJ nr 14009 af 01/06/1995 - Gældende
Tilsyn med virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
2001/2 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Certificering m.v. af mæglere og formidlere af affaldshandler over grænserne)

Miljøministeriet
1985/1 LSF 143 - Gældende
1985 LSF 143 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
KEN nr 9132 af 11/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. efteropkrævning af affaldsafgift
Skatteministeriet
1985/1 LSF 176 - Gældende
1985 LSF 176 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
2006/1 BSF 110 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for bekæmpelse af undslupne mink i naturen
Folketinget
1999/1 BTL 170 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af visse miljølove
Folketinget
CIR nr 136 af 29/07/1986 - Gældende
Cirkulære om miljøregler for dyrehold og husdyrgødning (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet.)
Miljø- og Fødevareministeriet
1997/1 BSF 49 - Gældende
1997 BSF 49 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KOMMUNERNES AFGIVELSE AF BERETNING OM MILJØINDSATS OG STYRKELSE AF LOKALT AGENDA 21-ARBEJDE (»GRØNNE KOMMUNER OG AMTER«)
Folketinget
VEJ nr 12413 af 15/03/2001 - Gældende
Vejledning om kvalitetsstyring af miljøsagsbehandlingen
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 14014 af 02/12/1986 - Gældende
Cirkulære om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Til samtlige amtsråd (hovedstadsrådet) og kommunalbestyrelser)
Miljø- og Fødevareministeriet
1995/1 BTL 249 - Gældende
1995 BTL 249 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF SPILDEVAND NR L 249 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 LSF 151 - Gældende
1996 LSF 151 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (GROV MILJØKRIMINALITET)
Folketinget
1990/1 LSF 41 - Gældende
1990 LSF 41 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FRIKOMMUNER
Folketinget
1985/1 BTL 176 - Gældende
1985 BTL 176 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE NR L 176 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 966
Folketinget
VEJ nr 10365 af 20/10/2005 - Gældende
Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10376 af 20/10/2005 - Gældende
Vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 2005

Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 BTL 111 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)
Folketinget
2014/1 LSF 126 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering og drift, og sagsbehandling)

Miljøministeriet
SKR nr 60407 af 30/11/1999 - Gældende
Skrivelse om bestemmelse om miljø- og naturbeskyttelse m.v.
Forsvarsministeriet
VEJ nr 60374 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 11 1998

Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 BTL 91 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår organiseringen af myndigheder m.v.)

Folketinget
2004/2 BTL 89 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse
(Udmøntning af kommunalreformen)

Folketinget
1990/2 LSF 151 - Gældende
1990 LSF 151 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FRIKOMMUNER
Folketinget
VEJ nr 14007 af 30/09/1993 - Gældende
Udarbejdelse af kommunale miljøhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2011/1 LSF 88 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om jordforurening og forskellige andre love
(Implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt tilladelses-, godkendelses- og tilsynssystem, afgitringer ved ferskvandsdambrug og regulering af anvendelse af uorganisk gødning m.v.)

Miljøministeriet
VEJ nr 9320 af 31/03/2017 - Gældende
Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9662 af 01/01/2007 - Gældende
Vejledning om områdeklassificering
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007

Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 BTL 92 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v.
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår organisering af myndighederne m.v.)

Folketinget
2004/2 BTL 86 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet)
Folketinget
1985/1 LSF 80 - Gældende
1985 LSF 80 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
2016/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9906 af 01/01/2002 - Gældende
Vejledning nr. 3, 2002 om indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder
(Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger for papir- og papaffald fra virksomheder samt offentlige og private institutioner)

Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 BTL 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Folketinget
2007/1 LSF 4 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Strafskærpelse m.v.)

Miljøministeriet
2007/2 LSF 4 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Strafskærpelse m.v.)

Miljøministeriet
1988/1 LSF 162 - Gældende
1988 LSF 162 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KEMISKE STOFFER OG PRODUKTER
Folketinget 1|2|3 >