Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på Forskningscenter Denmark  fandt 71 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
2007/2 LSF 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om CO2-kvoter
(Nedsættelse af grænsen for virksomheders anvendelse af kreditter)

Klima- og Energiministeriet
2007/2 BTL 139 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
(Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Folketinget
2008/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner
(Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2003/1 BSF 198 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en indbudsordning til sikring af bestående og nye skovværdier
Folketinget
2007/2 LSF 127 - Gældende
Forslag til lov om kommunal fjernkøling
Klima- og Energiministeriet
2008/1 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Klima- og Energiministeriets område
(Undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.)

Klima- og Energiministeriet
2010/1 LSF 74 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven
(Investering i vedvarende energi)

Skatteministeriet
2012/1 LSF 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
(Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser)

Justitsministeriet
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
2008/1 LSF 3 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
(Sikring af forbrugerhensyn i el- og naturgasforsyningen)

Klima- og Energiministeriet
2017/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af byggeloven (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2013/1 LSF 3 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
(Godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2013/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. og forskellige andre love
(Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.)

Justitsministeriet
2003/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg
(Markedsføringsforbud for kosmetiske midler der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.)

Miljøministeriet
2017/1 LSF 54 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet)
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2004/1 LSF 59 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af direktiv om Århus-konventionen)

Miljøministeriet
2004/2 LSF 3 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af direktiv om Århus-konventionen)

Miljøministeriet
2007/2 LSF 104 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter
(Forskeruddannelse, forskningssamarbejde med Færøerne og Grønland, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed m.v.)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2015/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af byggeloven (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.)
Transport- og Bygningsministeriet
2006/1 LSF 140 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af universitetsloven
(Varetagelse af opgaver for en minister, ankenævn for meritafgørelser, ph.d.-skoler m.v.)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2009/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi
(Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller)

Klima- og Energiministeriet
2019/1 LSF 13 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af byggeloven (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om ladestandere samt bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer)
Transport- og Boligministeriet
2007/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse)

Miljøministeriet
2006/1 LSF 184 - Gældende
Forslag til Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Transport- og Energiministeriet
VEJ nr 10545 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om medicinsk dokumentation
Beskæftigelsesministeriet
2015/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som BedreBolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2004/1 LSF 60 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Gennemførelse af direktiv om Århus-konventionen)

Miljøministeriet
VEJ nr 60178 af 01/08/1998 - Gældende
Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
2014/1 LSF 104 - Gældende
Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljøministeriet
2005/1 LSF 212 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Ændring af klagenævn og klagebestemmelser i en række love på miljøområdet)

Miljøministeriet
2004/2 LSF 4 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Gennemførelse af direktiv om Århus-konventionen)

Miljøministeriet
2008/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om infrastruktur for geografisk information
Miljøministeriet
1999/1 LSF 170 - Gældende
Forslag til lov om ændring af visse miljølove
Miljøministeriet
2014/1 LSF 61 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister
(Reform af international rekruttering m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
2011/1 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk
(Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
2007/2 LSF 108 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk
(Kommunale hjemmelsbestemmelser, udnyttelse af energi på havet m.v.)

Klima- og Energiministeriet
2011/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

Skatteministeriet
2012/1 LSF 150 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering
(Indførelse af mål for sagsbehandlingstiden for byggesager (servicemål), indførelse af en certificeringsordning for transportable konstruktioner, øget mulighed for indhentning af oplysninger i forhold til forebyggelse af ulykker i bygninger m.v. og udvidet registrering af varmeinstallationer m.v. i medfør af BBR-loven m.v.)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
2006/1 LSF 183 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om CO2-kvoter
(Tildeling af CO2-kvoter for perioden 2008-2012 m.v.)

Transport- og Energiministeriet
2006/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om elforsyning, lov om kystbeskyttelse, lov om havne og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse på havet, m.v.)

Transport- og Energiministeriet
2015/1 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale
Udenrigsministeriet
2013/1 LSF 62 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love
(Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.)

Miljøministeriet
2010/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg samt lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Justitsministeriet
2010/1 LSF 115 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love
(Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen)

Miljøministeriet
2006/1 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
Miljøministeriet
2007/2 LSF 119 - Gældende
Forslag til Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
Miljøministeriet
2016/1 LSF 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs (Implementering af dele af Hong Kong-konventionen)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet 1|2 >