Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på afkast  fandt 3659 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1883 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1388 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Justering af reglerne om pensionsordninger)

Skatteministeriet
LBK nr 150 af 17/03/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1126 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven
(Pensionsafkastbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 440 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om Blødererstatningsfonden
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1227 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 1278 af 16/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer og tekniske justeringer af forårspakke 2.0)

Skatteministeriet
LOV nr 922 af 18/09/2012 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension)

Skatteministeriet
LBK nr 1246 af 19/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger
(Investeringsforeningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 403 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden
(Videreførelse af Blødererstatningsfonden)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1376 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven
(Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 1088 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
(Pensionsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1723 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport)
Skatteministeriet
LOV nr 1429 af 05/12/2018 - Gældende
Aktiesparekontolov
(Aktiesparekontoloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1575 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing
(Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing)

Erhvervsministeriet
LOV nr 540 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 200 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1087 af 13/12/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1027 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven) og pensionsafkastbeskatningsloven
Skatteministeriet
LOV nr 421 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love
(Valgfrihed i SP-ordningen)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 414 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1536 af 19/12/2017 - Gældende
Skatteindberetningslov
(Skatteindberetningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 790 af 28/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
(Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1726 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet)
Skatteministeriet
LOV nr 433 af 16/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing
(Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 1264 af 31/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af skattekontrolloven
(Skattekontrolloven)

Skatteministeriet
LOV nr 691 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om Vækstfonden
Erhvervsministeriet
LBK nr 1120 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om delpension
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 496 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Opfølgning af anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1535 af 19/12/2017 - Gældende
Skattekontrollov
(Skattekontrolloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1457 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler
(Forbrugeraftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1780 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut
Erhvervsministeriet
LOV nr 1707 af 27/12/2018 - Gældende
Investorfradragslov
(Investorfradragsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 961 af 17/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)
(Fondsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1148 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)
(Aktieavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1121 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1569 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1219 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove, lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld og lov om kommunal indkomstskat (Ændringer som følge af afskaffelse af formueskatten m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 412 af 29/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove
(Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 1144 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider
(Kvælstofoxiderafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 369 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab)
Erhvervsministeriet
LOV nr 108 af 07/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 98 af 10/02/2009 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love
(Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1025 af 04/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LOV nr 487 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove (International sambeskatning m.v.)
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>