Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på aftal  fandt 47845 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 579 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
(Fuldmagtsloven vedrørende Færøerne)

Statsministeriet
LBK nr 193 af 02/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
(Aftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 963 af 09/12/1992 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 123 af 31/03/1985 - Gældende
Lov om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. (Overenskomstforlængelsesloven)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1485 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
LOV nr 264 af 20/04/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Udenrigsministeriet
LOV nr 317 af 21/05/1999 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 330 af 24/05/1995 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 409 af 26/04/2013 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 974 af 05/12/2003 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål (grænsegængeraftale)
Skatteministeriet
LOV nr 1215 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om ophævelse af grænsegængerreglen
Skatteministeriet
LOV nr 1412 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister
Skatteministeriet
LOV nr 492 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (opfølgning på aftale om den kommunale økonomi for 2006)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 875 af 03/12/1999 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale om ændring af overenskomsten mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
LOV nr 461 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Lejefastsættelse ved aftalens indgåelse m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 264 af 25/03/2019 - Gældende
Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 495 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat
(Omlægning og forenklinger i indkomstskattereglerne som led i udmøntning af aftalen om en kommunal finansieringsreform)

Skatteministeriet
LOV nr 1555 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet
(Opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2007)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1171 af 19/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed med flere love
(Gennemførelse af direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, Haagerkonventionen om lovvalg, administration af SP-ordningen, solvenskrav og kapitalkrav for livsforsikringsselskaber samt tilsyn med betalingsoverførsler)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1548 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)
Kulturministeriet
LOV nr 21142 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 29 om aftalen med Den internationale Atomenergi-Organisation (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 705 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 21130 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 17 om import i Det forenede Kongerige af sukker hidrørende fra de i Commonwealth-aftalen vedrørende sukker omhandlede eksporterende lande og territorier (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 551 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 618 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

Erhvervsministeriet
LOV nr 552 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering)
Erhvervsministeriet
LOV nr 792 af 28/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love
(Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1755 af 29/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 1717 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 102 af 15/02/2011 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 471 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man
Skatteministeriet
LOV nr 284 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Guernsey og Jersey
Skatteministeriet
LOV nr 1457 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler
(Forbrugeraftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1077 af 20/11/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller
Skatteministeriet
LOV nr 1183 af 12/12/2005 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale med Hongkong, for så vidt angår skibsfart
Skatteministeriet
LOV nr 1666 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
Justitsministeriet
LOV nr 272 af 02/05/1990 - Gældende
Lov om handelsagenter og handelsrejsende
(Handelsagentloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1565 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ansættelsesklausuler
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LBK nr 1123 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 318 af 09/05/2000 - Gældende
Lov om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen
Justitsministeriet
LBK nr 1142 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af deltidsloven
(Deltidsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1227 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 492 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler
(Bindingsperiode og opsigelsesvarsel i løbende forbrugerkontrakter)

Justitsministeriet
LBK nr 774 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 377 af 02/05/2011 - Gældende
Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
Skatteministeriet
LOV nr 459 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 470 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien
Skatteministeriet
LOV nr 473 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om Grønlands Selvstyre
(Selvstyreloven)

Statsministeriet
LOV nr 334 af 18/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område
(Afskæring af statstilskud og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende)

(Betalingsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>