Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på alarmer  fandt 1529 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 764 af 01/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
(Voksenansvarsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 634 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.)
Forsvarsministeriet
LOV nr 1633 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 936 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
(Psykiatriloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 831 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 314 af 03/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af beredskabsloven
Forsvarsministeriet
LOV nr 647 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 903 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 177 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)
(Registreringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1355 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af akustiske alarmer (pingere) i visse garnfiskerier
(Pingerbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1142 af 30/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 727 af 11/07/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om akustiske alarmer på garnredskaber i Nordsøen
Udenrigsministeriet
BEK nr 1143 af 30/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 682 af 06/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer
Forsvarsministeriet
BEK nr 9502 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 E, Yderligere krav til periodisk ubemandede maskinrum, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9052 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B XII, yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 555 af 09/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg
(Benzinstationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17858 af 12/10/1995 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige krav til placering, styrke og sikring af porte i yderklædningen samt vejrtætte ramper m.v. på ro-ro skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 9070 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E IV Maskineri og elektriske installationer, periodisk ubemandede maskinrum, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1342 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 642 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastanbragte CO2-brandslukningsanlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 9798 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-2 N (1), konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9202 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 N(2) Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 580 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse for Færøerne om personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9505 af 01/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om Titel Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(1), Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, stk. 2.1 og 2.2., 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10186 af 01/10/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel IV, maskineri og elektriske installationer, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9201 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 N(1) Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, CO2-brandslukningsanlæg, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9051 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9796 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-I, D og E, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektroniske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 226 af 11/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1338 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9795 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9506 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(2) Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, 1., oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9198 af 19/04/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 C Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Forebyggelse af brandes opståen og spredning, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10142 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 C, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9799 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-2 N(2), konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 29 af 18/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens afgørelse af 23. juli 2012 om ændring af tekniske specifikationer for interoperabilitet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9583 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 C Maskininstallationer, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1343 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 10141 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 B (2), konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9318 af 24/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation
(BL 7-23, 1. udgave)

(BL 7-23, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1457 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9500 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 C, Maskineri, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9068 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9041 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1 B(2) konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9503 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 A, Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9789 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel II -2, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 810 af 13/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge
(Voksenansvarsbekendtgørelsen)

Social- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>