Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82184 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
LBK nr 949 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 378 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 841 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
FOR nr 17047 af 18/04/1744 - Gældende
Forordning Om Havne-Væsenets nærmere Regulering i København og Christianshavn. cfr. Fr. 15: April 1682.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 13 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om biavl
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1096 af 28/11/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina
Skatteministeriet
LBK nr 846 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
(Socialtilsynsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 770 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse
(Ægtefællepensionsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1661 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af veksellov
(Vekselloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 365 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om grænseoverskridende pengeoverførsler
(Gennemførelse af direktiv om finansielle konglomerater, videregivelse af fortrolige oplysninger, harmonisering af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med lov om finansiel virksomhed m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 125 af 06/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1218 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Folkerepublikken Bangladesh
Skatteministeriet
LBK nr 277 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 3 af 03/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 170 af 16/05/1962 - Gældende
Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 395 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 260 af 01/06/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v.(* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 1025 af 22/11/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Makedonien
Skatteministeriet
LOV nr 21177 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Budgettraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 314 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 608 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
Undervisningsministeriet
LBK nr 1204 af 14/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen
Erhvervsministeriet
LBK nr 962 af 27/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand
(Vandafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1847 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 34 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1161 af 20/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 279 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Beskæftigelsesministeriet
FOR nr 18026 af 08/07/1840 - Gældende
F. for Kongeriget Danmark, indtil videre med Undtagelse af Bornholm, ang. Amtstue-Oppebørselerne og de Oppebørseler i Kjøbstæderne, der ere af samme Slags, som de, der på Landet vedkomme Amtstuerne, m.v. (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 356 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
(VE-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 596 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 1472 af 19/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
(Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg)

Skatteministeriet
LBK nr 522 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
Finansministeriet
DSK nr 17145 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 790 af 10/09/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 127 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 838 af 10/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895
Justitsministeriet
LBK nr 824 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 712 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om erhvervsdrivende fonde
(Erhvervsfondsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 530 af 24/06/2005 - Gældende
Militær straffelov
Forsvarsministeriet
LOV nr 1520 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om offentlige veje m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 984 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
Erhvervsministeriet
LOV nr 1099 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering
Skatteministeriet
LOV nr 552 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om en Cityring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 361 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om boligbyggeri (Forsøgsordning vedrørende husordensovertrædelser i Københavns og Århus Amter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 769 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
(Udstykningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 772 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af børneloven
(Børneloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 402 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Argentinas regering
Skatteministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1033 af 04/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 223 af 11/06/1954 - Gældende
Lov om etablering af ny færgefart over Store-Bælt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>