Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82165 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 285 af 29/03/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 300 af 22/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1518 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og forskellige andre love
(Udskydelse af prisloftreguleringen til 2011 m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1388 af 21/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love
(Mindre justering af reglerne vedrørende investeringsselskaber)

Skatteministeriet
LOV nr 710 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love (Opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 498 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1354 af 21/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love
(Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 341 af 27/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 670 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 922 af 18/09/2012 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension)

Skatteministeriet
LOV nr 1056 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, skattekontrolloven og forskellige andre love
Erhvervsministeriet
LOV nr 1728 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 144 af 28/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love (Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 526 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1559 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Videregivelse af oplysninger til andre EU-lande m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 410 af 02/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love
(Ændring af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 262 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere)
Erhvervsministeriet
LOV nr 159 af 16/02/2010 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven og lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Ændring af bestemmelser om ikrafttræden)

Erhvervsministeriet
LOV nr 495 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 80 af 24/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 590 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC))

Undervisningsministeriet
LOV nr 631 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden)
Erhvervsministeriet
LOV nr 385 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, tinglysningsloven, lov om ægteskabets retsvirkninger samt forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer)
Justitsministeriet
LOV nr 1682 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)
Skatteministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LOV nr 628 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 555 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om leje, lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Mere robuste andelsboligforeninger)
Erhvervsministeriet
LOV nr 658 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 313 af 21/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre love
(Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler)

Skatteministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 906 af 12/09/2008 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber)

Skatteministeriet
LOV nr 369 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab)
Erhvervsministeriet
LOV nr 310 af 29/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden
(Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 666 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 554 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1278 af 16/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer og tekniske justeringer af forårspakke 2.0)

Skatteministeriet
LOV nr 649 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love
(Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1634 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love
(Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 514 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af personskatteloven og andre skattelove
(Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som led i den kommunale finansieringsreform m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 665 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1663 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1383 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)

Skatteministeriet
LOV nr 615 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
(Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 560 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Undervisningsministeriet
LOV nr 1548 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)
Kulturministeriet
LOV nr 593 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 575 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og forskellige andre love
(Konsekvensrettelser på boligområdet som følge af kommunalreformen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 484 af 11/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1336 af 19/12/2008 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>