Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82173 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1264 af 16/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love
(Orlov ved forsvarets udsendelse af personel til udlandet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 461 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion
(Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)

Skatteministeriet
LOV nr 516 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love
(Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 505 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1048 af 11/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om privat byfornyelse, lov om leje og forskellige andre love (Ændringer som konsekvens af lov om almene boliger m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 457 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove
(Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger)

Skatteministeriet
LOV nr 1665 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 406 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 525 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1377 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love
(Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere, krav til oversættelse af eksamensbeviser og midlertidig overgangsordning om supplering mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 688 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 396 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
Skatteministeriet
LOV nr 1386 af 21/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser)

Skatteministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen)
Skatteministeriet
LOV nr 324 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 417 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt ophævelse af lov om Danmarks Forvaltningshøjskole og lov om Skovskolen
(Betinget godkendte CVU'er m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 683 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 460 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love
(Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1728 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 431 af 28/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 306 af 17/05/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Revision af reglerne om udgifter til fællesantenner m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 551 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 380 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 497 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1532 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love
(Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1365 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love
(Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1545 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love
(Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvis sygemeldte, udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 521 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love
(Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1059 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. og andre love
(Ændring af regnskabsbestemmelser, skærpede bøder m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1380 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
(Bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1669 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 724 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love
(Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 385 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber samt ophævelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler og tunge vogntog i tættere bebygget område)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1612 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og forskellige andre love
(Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 278 af 17/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1531 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)

Skatteministeriet
LOV nr 722 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love
(Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 493 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 369 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love
(Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1564 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love
(Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer)

Skatteministeriet
LOV nr 268 af 25/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 707 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer)
Finansministeriet
LOV nr 1883 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1428 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og om ophævelse af lov om innovationsforeninger
(Fleksible placeringsregler for erhvervsudviklingsforeninger og styrkelse af investorbeskyttelsesreglerne)

Erhvervsministeriet
LOV nr 571 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Ændring af klagenævn og klagebestemmelser i en række love på miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 720 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 204 af 26/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
(Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)

Skatteministeriet
LOV nr 331 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)
Skatteministeriet
LOV nr 1587 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
(Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>