Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82185 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1220 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Lempelse af raffinaderiers betaling af afgift, lempelse for vækstlys m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 457 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs
Erhvervsministeriet
LOV nr 1231 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.
(Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 956 af 20/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed
(Politiloven)

Justitsministeriet
LOV nr 478 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner
(Selvejeloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 335 af 18/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl
(Svovlafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21105 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag III. Lister over de i Tiltrædelsesaktens artikler 32, 36 og 39 omhandlede produkter (EURATOM) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 326 af 06/05/2003 - Gældende
Lov om markedsføring af sundhedsydelser
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 361 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner
(Revisorkrav, digital kommunikation m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 726 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (Habilitetskrav, forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk inspektion m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1236 af 04/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
(Emballageafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 14 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1579 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven
(Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker)

Skatteministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 466 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi
(Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 523 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet
LBK nr 780 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 258 af 10/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 786 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 649 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 582 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
(Forsvarsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 29 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Gældsinddrivelsesloven)

Skatteministeriet
LOV nr 321 af 05/04/2016 - Gældende
Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Kulturministeriet
LOV nr 1373 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier
(Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1021 af 21/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 380 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer (Lønindeholdelse m.v.)
Finansministeriet
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 334 af 18/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område
(Afskæring af statstilskud og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende)

(Betalingsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 285 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 779 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 273 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1171 af 19/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed med flere love
(Gennemførelse af direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, Haagerkonventionen om lovvalg, administration af SP-ordningen, solvenskrav og kapitalkrav for livsforsikringsselskaber samt tilsyn med betalingsoverførsler)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1485 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
LOV nr 533 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
LOV nr 442 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
(Retssikkerhedsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1548 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af søloven og tinglysningsafgiftsloven (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer)
Erhvervsministeriet
LBK nr 746 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union
(Inspire-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 464 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde
Forsvarsministeriet
LBK nr 1357 af 18/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.
(Kvælstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 333 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gældsbreve
(Gældsbrevsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 21147 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag II. Liste omhandlet i Traktatens artikel 38 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1534 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1184 af 12/12/2005 - Gældende
Lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet
LBK nr 1080 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
(Kulafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet
LOV nr 1293 af 21/11/2018 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene
Skatteministeriet
LOV nr 1567 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed
(Net- og informationssikkerhedsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 244 af 07/06/1967 - Gældende
Lov om samarbejdsregler i Forsvaret
Forsvarsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>