Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82185 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1079 af 20/11/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien
Skatteministeriet
LOV nr 575 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 28 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af toldloven
(Toldloven)

Skatteministeriet
LBK nr 692 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Restaurationsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LOV nr 1432 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe
Erhvervsministeriet
LBK nr 107 af 24/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter
Erhvervsministeriet
LOV nr 21119 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 6 om visse kvantitative restriktioner i Irland og Norge (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 387 af 13/06/1990 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om kontrol med udbetaling af offentlige ydelser m.v.
Finansministeriet
LBK nr 112 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed
(Vagtvirksomhedsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1035 af 28/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 396 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(En styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
FOR nr 22000 af 10/02/1736 - Gældende
Forordning om Examinibus juridicis (* 5)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 244 af 10/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(Batteriafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 817 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 509 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra 70 km i timen til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 123 af 13/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter
(Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 124 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1054 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af realkreditloven, lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og pensionsafkastbeskatningsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 563 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 149 af 10/04/1922 - Gældende
Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
(Statsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LBK nr 947 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre
(Borgerservicecenterloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1098 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Den Socialistiske Republik Vietnams regering og Kongeriget Danmarks regering
Skatteministeriet
LOV nr 1291 af 21/11/2018 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien
Skatteministeriet
LOV nr 632 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med flere love
(Flytning af containerterminal i Københavns Havn)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 358 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af museumsloven
Kulturministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 86 af 20/02/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Skatteministeriet
LBK nr 1188 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 654 af 08/06/2017 - Gældende
Ejendomsvurderingsloven
(Ejendomsvurderingsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1078 af 20/11/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel
Skatteministeriet
LOV nr 609 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om elektrificering af jernbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 352 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven
(It-kriminalitet m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 781 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 618 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om fremtidsfuldmagter
Justitsministeriet
LBK nr 610 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
LBK nr 104 af 24/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser
(Opfinderloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 694 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 412 af 21/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)
(Affalds- og råstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1225 af 25/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 927 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap
(Tolkeloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1732 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse (Forenkling af kommunernes sagsbehandling m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1535 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme
(Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Skatteministeriet
LBK nr 641 af 17/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rigsretten
Justitsministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1015 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af værgemålsloven
(Værgemålsloven)

Justitsministeriet
DSK nr 11070 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om straf for krigsforbrydelser.
Justitsministeriet
LBK nr 225 af 13/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af værnepligtsloven
(Værnepligtsloven)

Forsvarsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>