Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82637 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1237 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1435 af 05/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1183 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om andre aktører
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1209 af 27/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af andre aktører efter integrationsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 642 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 620 af 17/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger
(Vejbumpbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1423 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 218 af 09/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande
Kulturministeriet
BEK nr 664 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om andre kollektive investeringsordninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 419 af 24/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 44 af 19/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 21 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 56 af 04/02/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund
(§ 34 bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 998 af 25/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) og forskellige andre love
Skatteministeriet
BEK nr 678 af 09/10/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1222 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1607 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1343 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver
Kulturministeriet
BEK nr 1386 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1229 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 533 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark
Justitsministeriet
BEK nr 1363 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om administrativt samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande
Erhvervsministeriet
BEK nr 1151 af 29/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om erklæringer m.v. efter § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 691 af 27/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af modtagere af krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande
Justitsministeriet
BEK nr 384 af 25/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om statens hæftelsesansvar for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på andre eller andres ejendele
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1351 af 29/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande
Erhvervsministeriet
BEK nr 1347 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1477 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
(Maskinværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 894 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 26 af 16/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1217 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1565 af 05/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2017
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1791 af 17/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 909 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og andre platforme
(Beredskabsbekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1490 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1111 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1391 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 866 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 522 af 26/06/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 805 af 13/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang)
(Tredjepartsadgangsbekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1424 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 817 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land
(Reklamebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1395 af 17/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 709 af 28/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod afholdelse af samlinger mv. af fjerkræ eller andre fugle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 710 af 24/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
(Ændring af gebyrordning)

Erhvervsministeriet
BEK nr 209 af 15/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
Justitsministeriet
BEK nr 762 af 20/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
Justitsministeriet
BEK nr 1730 af 26/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1183 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
Justitsministeriet
BEK nr 1177 af 24/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge
Børne- og Socialministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>