Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 83061 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1231 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Andelsboligloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 2 af 03/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
LBK nr 1026 af 01/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 346 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love
Finansministeriet
LBK nr 193 af 02/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
(Aftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 483 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af vurderingsloven og andre skattelove
Skatteministeriet
LOV nr 215 af 31/03/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Justitsministeriet
LOV nr 389 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af værgemålsloven)
Justitsministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
LBK nr 459 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven)
(Renteloven)

Justitsministeriet
LOV nr 490 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 327 af 18/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og andre love
(Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1583 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 504 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Visse ændringer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning)

Justitsministeriet
LOV nr 490 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
(Dansk straffemyndighed)

Justitsministeriet
LOV nr 181 af 28/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Gruppesøgsmål m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 549 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 539 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love
(Digital tinglysning)

Justitsministeriet
LOV nr 718 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love
(Rekonstruktion m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 272 af 04/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ændring af revisionsklausul)

Justitsministeriet
LOV nr 336 af 02/04/2014 - Gældende
Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 404 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ny politiklageordning m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 336 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og andre militære områder (* 1)
Forsvarsministeriet
LOV nr 1558 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 98 af 10/02/2009 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love
(Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1559 af 27/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 655 af 07/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 153 af 28/02/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 674 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
LOV nr 221 af 21/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love
(Revision af dødsboskifteloven m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 329 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)
Justitsministeriet
LOV nr 397 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje og forskellige andre love (Ændring af lejelovens anvendelsesområde og forskellige revisionsbestemmelser)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 554 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces)

Justitsministeriet
LOV nr 542 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 652 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1563 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 634 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Justitsministeriet
LOV nr 332 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)
Skatteministeriet
LOV nr 516 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Ændringer som følge af selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1460 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af købeloven og forskellige andre love
(Ændringer som følge af forslag til ny forbrugeraftalelov m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1087 af 13/12/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1430 af 05/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Initiativer mod sort arbejde m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 118 af 07/02/2012 - Gældende
Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(International bistandsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1526 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 316 af 22/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove
(Eloverløb, indregning af kapacitetsomkostninger, overtagelse af vindmøller, elsikkerhed, beredskab)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 346 af 18/04/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love
(Automatisk modregning m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1584 af 27/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 625 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
(Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 513 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Opkrævning via én skattekonto)

Skatteministeriet
LOV nr 484 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love
(Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.)

Finansministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>