Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 83208 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BKI nr 20 af 02/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 1. december 1959 om Antarktis
Udenrigsministeriet
1991/1 LSF 263 - Gældende
1991 LSF 263 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (TVANGSFULDBYRDELSE AF ANDRE KRAV END PENGEKRAV)
Folketinget
FOU nr 2006.403 - Gældende
Overtrædelse af videregivelsesreglerne at sende kopi af afgørelse om aktindsigt til andre myndigheder. Partsbegrebet. Sagsbegrebet
Folketinget
2009/1 LSF 88 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ny politiklageordning m.v.)

Justitsministeriet
1999/1 LSF 213 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven og visse andre love
Justitsministeriet
2008/1 LSV 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Hygiejnecertifikater m.v.)

Folketinget
VEJ nr 9466 af 20/06/2018 - Gældende
Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner
Erhvervsministeriet
2004/2 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og tonnageskatteloven (Beskatning ved afståelse af kontrakter om levering af skibe og andre driftsmidler samt entreprisekontrakter. Beskatning ved afståelse af skibe og andre driftsmidler, der endnu ikke er færdige til at indgå i driften af en virksomhed)
Skatteministeriet
2000/1 LSV 94 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og andre afgiftslove
Folketinget
2005/1 BF 144 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et gratis årligt tandeftersyn for kontanthjælpsmodtagere og andre personer med tilsvarende lav indkomst.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 9809 af 20/09/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 46-19 om tolkeloven - kommunikation med andre - tidsubegrænset tolkning - bevillingsbegrænset tolkning - timebank
Social- og Indenrigsministeriet
2007/2 LSF 4 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Strafskærpelse m.v.)

Miljøministeriet
2005/1 TBL 168 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

Folketinget
VEJ nr 107 af 30/06/1995 - Gældende
Vejledning om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsråd)
Erhvervsministeriet
2005/1 BTL 136 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
Folketinget
2003/1 BTL 74 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer)

Folketinget
2009/1 BTL 199 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love
(Rekonstruktion m.v.)

Folketinget
2000/1 LSV 121 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder
Folketinget
2005/1 LSV 116 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove
(Justering af erhvervsbeskatningen)

Folketinget
BKI nr 103 af 21/09/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 27. april 1979 om maritim eftersøgning og redning
Udenrigsministeriet
BKI nr 94 af 29/09/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af traktat af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben og om andre landes tiltrædelse af denne.
Udenrigsministeriet
BKI nr 18 af 04/03/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben
Udenrigsministeriet
BKI nr 94 af 15/10/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention om fiskeriet (den europæiske fiskerikonvention) af 9. marts 1964.
Udenrigsministeriet
BKI nr 55 af 15/05/1975 - Gældende
Bekendtgørelser om andre landes stilling til konventionen af 12.september 1964 om Det internationale Havundersøgelsesråd.
Udenrigsministeriet
BKI nr 77 af 01/08/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben
Udenrigsministeriet
BKI nr 63 af 17/06/1968 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 11. oktober 1947 om den meteorologiske verdensorganisation.
Udenrigsministeriet
BKI nr 117 af 01/12/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af tillægskonventionen af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri
Udenrigsministeriet
UDT nr 4005 af 18/01/1981 - Gældende
Om hvorvidt andre end praktiserende landinspektører og Kort- og Matrikelstyrelsen kan udføre arbejder vedrørende opmålingsnettet. (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 94 af 21/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 9 af 20/01/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af statutterne for den europæiske kommission til kontrol med mund- og klovesyge. (* 1)
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 94 - Gældende
Forslag1) til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og andre afgiftslove
Skatteministeriet
2011/1 BTB 82 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffeloven, så Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag
Folketinget
KEN nr 9549 af 16/03/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse - påtaleopgivelse
Justitsministeriet
FOU nr 2015.51 - Gældende
2015-51. Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien
Folketinget
KEN nr 10083 af 23/07/1992 - Gældende
Et varemærke ECOTERM A/S fundet forveksleligt med et for andre varer registreret mærke ECOTERM
Erhvervsministeriet
KEN nr 11080 af 12/06/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 93 af 02/11/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af tillægskonventionen af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri
Udenrigsministeriet
2005/1 LF 92 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Ligestilling af lejere i landbrugsejendommes beboelsesbygninger med andre lejere).
Fødevareministeriet
KEN nr 11105 af 06/06/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende på gerningstidspunktet - nu rask - brandstiftelse(* 1)
Justitsministeriet
2003/1 ÆF2 7 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
Folketinget
BKI nr 21 af 13/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af Patentsamarbejdstraktaten (PCT) af 19. juni 1970
Udenrigsministeriet
BKI nr 52 af 12/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af Patentsamarbejdstraktaten (PCT) af 19. juni 1970
Udenrigsministeriet
KEN nr 11050 af 29/05/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11235 af 17/12/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 85 af 19/06/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed
Udenrigsministeriet
AFG nr 17900 af 21/12/1990 - Gældende
Opgørelse af erstatning for ejendomsindskrænkning set i sammenhæng med andre landbrugsmæssige ulemper.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 11130 af 17/10/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - forurettedes ønske - ægtefælleovergreb(* 1)
Justitsministeriet
2003/1 BSF 169 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af muligheden for folkekirken og andre trossamfund til at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab
Folketinget
BKI nr 132 af 05/12/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 23. juni 1969 om ensartede skibsmåleregler
Udenrigsministeriet
BKI nr 43 af 08/07/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af tillægskonventionen af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri
Udenrigsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>