Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ansat  fandt 31816 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 409 af 26/04/2013 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 700 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1387 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Personer ansat i fleksjob undtages fra beskæftigelseskravet for ret til dagpenge ved sygdom)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 746 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 317 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 552 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering)
Erhvervsministeriet
LBK nr 48 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
(Opkrævnings- og inddrivelsesloven)

Skatteministeriet
LOV nr 539 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 430 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger)
Skatteministeriet
LBK nr 254 af 19/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven)
(Civilarbejderloven)

Finansministeriet
LBK nr 907 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21159 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs privilegier og immuniteter (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 309 af 03/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 632 af 16/06/2014 - Gældende
Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
Undervisningsministeriet
LOV nr 21176 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 423 af 30/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 317 af 21/05/1999 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 125 af 06/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1264 af 16/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love
(Orlov ved forsvarets udsendelse af personel til udlandet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 575 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og forskellige andre love
(Konsekvensrettelser på boligområdet som følge af kommunalreformen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 553 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
LOV nr 328 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier)
Forsvarsministeriet
LOV nr 450 af 24/04/2019 - Gældende
Lov om forbrugslånsvirksomheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 1124 af 23/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 268 af 25/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 394 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 12024 af 10/12/1987 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Kirkeministeriet
LOV nr 310 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige pensionsbestemmelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 1549 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 478 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner
(Selvejeloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 185 af 08/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om ikrafttræden af lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (Kildeskat).
Skatteministeriet
LBK nr 864 af 25/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LOV nr 548 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1494 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om spil
(Spilleloven)

Skatteministeriet
LOV nr 552 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 595 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1380 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
(Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 510 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 330 af 24/05/1995 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1090 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 667 af 20/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel
(Personelloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 1506 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet
LBK nr 522 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
Finansministeriet
LBK nr 1023 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 138 af 26/04/1972 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret
Finansministeriet
LOV nr 41 af 22/01/2018 - Gældende
Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LBK nr 692 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Restaurationsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 123 af 31/03/1985 - Gældende
Lov om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. (Overenskomstforlængelsesloven)
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>