Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på appel  fandt 986 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1867 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 325 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om EF-domskonventionen m.v. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 554 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces)

Justitsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LBK nr 459 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven)
(Renteloven)

Justitsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LBK nr 572 af 20/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet
LBK nr 768 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 670 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 1252 af 27/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
(Retsafgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 348 af 30/05/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 263 af 06/05/1993 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1711 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1022 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1173 af 21/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 724 af 22/10/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om EF-domskonventionen m.v. og af retsplejelovens § 247.
Justitsministeriet
BEK nr 202 af 26/07/1912 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Afskaffelse af det ved kongelig Resolution af 3die Maj 1887 fastsatte provsteløfte og Autorisation af en ændring i Ritualet for Provsteindsættelse
Kirkeministeriet
BEK nr 9995 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 2 Torremolinos Protokollen 1993, Resolutioner fra konferencen, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 832 af 30/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af folkedrab og andre alvorlige overtrædelser af international humanitær ret begået i Rwanda m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 11100 af 07/12/1771 - Gældende
Instruction, hvorefter alle Vedkommende sig i Høieste-Ret skal skikke og forholde.
Justitsministeriet
BEK nr 872 af 22/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af aftale af 1. juni 2010 mellem Kongeriget Danmark og Den Internationale Straffedomstol om fuldbyrdelse af straffe idømt af Den Internationale Straffedomstol
Justitsministeriet
BEK nr 201 af 26/07/1912 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af nye Ritualer for Daab, Nadvere og Brudevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 801 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
(Reklamebekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 425 af 29/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde
Justitsministeriet
BEK nr 1304 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere
Erhvervsministeriet
BEK nr 1221 af 29/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 1305 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 1540 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 480 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 190 af 19/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
2006/1 BSF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til nedbringelse af alkoholforbruget og begrænsning af salget af alkoholholdige produkter, der appellerer til børn og unge
Folketinget
2006/1 BF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til nedbringelse af alkoholforbruget og begrænsning af salget af alkoholholdige produkter, der appellerer til børn og unge.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1987/1 LSF 133 - Gældende
1987 LSF 133 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, LOV OM FREMGANGSMÅDEN VED INDDRIVELSE AF SKATTER OG AFGIFTER M.V. OG LOV OM RETSAFGIFTER (ARREST OG FORBUD, APPEL I FOGEDSAGER M.V.)
Folketinget
1988/1 LSF 12 - Gældende
1988 LSF 12 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, LOV OM FREMGANGSMÅDEN VED INDDRIVELSE AF SKATTER OG AFGIFTER M.V. OG LOV OM RETSAFGIFTER (ARREST OG FORBUD, APPEL I FOGEDSAGER M.V.)
Folketinget
1988/1 BTL 12 - Gældende
1988 BTL 12 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, LOV OM FREMGANGSMÅDEN VED INDDRIVELSE AF SKATTER OG AFGIFTER M.V. OG LOV OM RETSAFGIFTER (ARREST OG FORBUD, APPEL I FOGEDSAGER M.V.) NR L 12 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>