Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på appel  fandt 986 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 1|2|3 >

 
LOV nr 1867 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 325 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om EF-domskonventionen m.v. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 554 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces)

Justitsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LBK nr 459 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven)
(Renteloven)

Justitsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LBK nr 572 af 20/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet
LBK nr 768 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 670 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 1252 af 27/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
(Retsafgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 348 af 30/05/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 263 af 06/05/1993 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1711 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1022 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 731 af 07/12/1988 - Historisk
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om retsafgifter (* 1) (Arrest og forbud, appel i fogedsager m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1563 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 518 af 28/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 424 af 30/06/1920 - Historisk
Lov om oprettelse af 2 statsseminarier i de sønderjydske landsdele (* 1)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 146 af 07/05/1937 - Historisk
Lov om Inddragelse af Dele af Søterritoriet under de for de Ferske Vande gældende Retsregler. (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1082 af 20/12/1995 - Historisk
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om rettens pleje i Grønland og forskellige andre lovbestemmelser om procesbevillinger (Ændringer som følge af oprettelsen af Procesbevillingsnævnet)
Justitsministeriet
LOV nr 793 af 27/11/1990 - Historisk
Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 469 af 30/06/1993 - Historisk
Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 375 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1418 af 01/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 460 af 27/06/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
(Retsafgiftsloven)

Justitsministeriet
DSK nr 11045 af 27/01/1995 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om retsafgifter
Justitsministeriet
LBK nr 806 af 24/08/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
(Retsafgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 323 af 04/06/1986 - Historisk
Lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(International straffuldbyrdelseslov)

Justitsministeriet
LOV nr 291 af 24/04/1996 - Historisk
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (International strafferet)
Justitsministeriet
LBK nr 1101 af 22/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1284 af 14/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1257 af 13/10/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
DSK nr 11060 af 29/05/1989 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om retsafgifter
Justitsministeriet
DSK nr 11115 af 27/06/1989 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om retsafgifter
Justitsministeriet
DSK nr 11265 af 05/10/1988 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om retsafgifter
Justitsministeriet
LBK nr 90 af 26/02/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af Udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 534 af 18/08/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
Justitsministeriet 1|2|3 >