Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på basis  fandt 7173 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 523 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet
LOV nr 298 af 17/11/1953 - Gældende
Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus. (* 1)
Statsministeriet
LOV nr 21132 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 19 om alkoholholdige drikkevarer fremstillet af korn (* 1)
Udenrigsministeriet
FOR nr 11100 af 11/07/1748 - Gældende
Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 719 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ophavsret (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.)
Kulturministeriet
LBK nr 1142 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af deltidsloven
(Deltidsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21130 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 17 om import i Det forenede Kongerige af sukker hidrørende fra de i Commonwealth-aftalen vedrørende sukker omhandlede eksporterende lande og territorier (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1412 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister
Skatteministeriet
LOV nr 1332 af 19/12/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 141 af 05/03/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. med flere love og om ophævelse af lov om et forebyggelsespolitisk råd og et tobaksskaderåd
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1579 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven
(Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker)

Skatteministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 441 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 966 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 574 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om DSB
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1292 af 21/11/2018 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Skatteministeriet
LOV nr 421 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love
(Valgfrihed i SP-ordningen)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 481 af 30/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter
(Hæftelse m.v. for registreringsafgift, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter)

Skatteministeriet
LOV nr 555 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love
(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner)

Skatteministeriet
LBK nr 521 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing
Finansministeriet
LBK nr 1236 af 04/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
(Emballageafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 895 af 28/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet
(EUDP-loven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 1716 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr)
Erhvervsministeriet
LBK nr 321 af 04/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(CO2-afgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 407 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Investeringsselskaber og hedgeforeninger)

Skatteministeriet
LBK nr 790 af 10/09/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 459 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 610 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 62 af 17/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven)
(Biobrændstofloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1132 af 04/12/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue
Skatteministeriet
LOV nr 354 af 24/04/2012 - Gældende
Olieberedskabslov
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 438 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Skatteministeriet
LBK nr 980 af 09/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1131 af 04/12/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
Skatteministeriet
LOV nr 386 af 13/06/1990 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om reguleringer af overførsler m.v. (Ændrede reguleringsbestemmelser)
Finansministeriet
LOV nr 245 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
(Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder og reduktion af andre administrative byrder)

Erhvervsministeriet
LOV nr 21102 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 527 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og lov om gevinstopsparing
(Tilpasning til forventet ændring af kreditinstitutdirektivet og kapitalkravsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 414 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 58 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 609 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 1077 af 20/11/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller
Skatteministeriet
LBK nr 606 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 21178 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Slutakt med tilhørende erklæringer (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1225 af 25/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 284 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Guernsey og Jersey
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>