Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på basis  fandt 7195 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1043 af 28/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af kvælstofoxider
Skatteministeriet
BEK nr 1042 af 28/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 584 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1057 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed
(Indsendelsesbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 766 af 22/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
(modermælkserstatningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1412 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om måling af røggasmængde og opgørelse af indfyret energi i affaldsforbrændingsanlæg med henblik på betaling af energiafgift og CO2-afgift
Skatteministeriet
BEK nr 1251 af 01/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav til finansielle rådgivere
Erhvervsministeriet
BEK nr 1573 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 838 af 10/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme m.v.
(marmeladebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1298 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 904 af 01/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
Erhvervsministeriet
BEK nr 831 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 416 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling
Erhvervsministeriet
BEK nr 817 af 21/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg
(Prisloftbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 791 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 718 af 21/07/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af svømmelærere (Svømmelærerprøven)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1462 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2
Skatteministeriet
BEK nr 290 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 916 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1298 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes betaling for FerieKontos elektroniske videregivelse af oplysninger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 915 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1203 af 31/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter
Finansministeriet
BEK nr 10030 af 01/09/1988 - Gældende
Teknisk forskrift for hjælpesejl i maskindrevne skibe (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1102 af 19/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse byggeforeningers frigørelse for tilskudsbestemmelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 271 af 13/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser
(Adressebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 187 af 21/10/1892 - Gældende
Bekendtgørelse hvorved Bestemmelserne om det almindelige danske Handelsflag indskærpes.
Justitsministeriet
BEK nr 473 af 08/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1248 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer
(Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 356 af 08/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 640 af 12/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
(Svovlbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 317 af 11/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Green Labs DK-programmet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 417 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 133 af 27/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1059 af 28/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2
Skatteministeriet
BEK nr 1218 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af administrationsbidrag og tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1228 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af visse foderlægemidler til dyr og fisk
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 827 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 965 af 14/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen
Finansministeriet
BEK nr 662 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 686 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1
Kulturministeriet
BEK nr 1298 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing
Skatteministeriet
BEK nr 15 af 11/01/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 10. august 2005 mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister
Skatteministeriet
BEK nr 829 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 667 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske UCITS’ fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark samt om garantier for pantebreve
Erhvervsministeriet
BEK nr 461 af 19/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsvirksomhed i henhold til radio- og fjernsynsloven
Kulturministeriet
BEK nr 1458 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 596 af 25/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet
(EFP bekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 862 af 27/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om gødning og jordforbedringsmidler m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1036 af 10/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019
Sundheds- og Ældreministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>