Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på basis  fandt 7191 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BKI nr 70 af 28/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse_af_aftale af 18. juni 1998 mellem Grønland/Danmark, Island og Norge om loddebestanden i farvandene mellem Grønland, Island og Jan Mayen
Udenrigsministeriet
KEN nr 10045 af 04/07/1994 - Gældende
Indberetningspligt i henhold til konkurrencelovens § 7, nr. 1, stadfæstet (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 12280 af 21/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
2008/1 BSF 122 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at etablere et miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)
Folketinget
2015/1 BRB 188 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om socialt frikort
Folketinget
1994/1 LSF 259 - Gældende
1994 LSF 259 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF KURSGEVINSTLOVEN OG SKATTEKONTROLLOVEN (BESKATNING VED EKSTRAORDINÆR INDFRIELSE AF KONTANTLÅN)
Folketinget
KEN nr 10696 af 03/04/2006 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9345 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, opkøbere og forarbejdere, for høsten 1999
Miljø- og Fødevareministeriet
1985/1 LSF 166 - Gældende
1985 LSF 166 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT
Folketinget
KEN nr 10079 af 20/10/1994 - Gældende
Ansøgning om patent på fremgangsmåde og apparat til kontrollering af pakkers tæthed afslået, da fremgangsmåden og udformningen af apparatet ikke fandtes at adskille sig væsentligt fra den kendte teknik.
Erhvervsministeriet
BKI nr 81 af 13/09/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 27. februar 1977 med Kuwait om gensidig fritagelse for beskatning af luftfartsindtægter.
Udenrigsministeriet
2017/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sprogcentre på universiteterne
Folketinget
2000/1 BSF 182 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af den direkte støtte til og mindstepriser for el fra vedvarende energianlæg
Folketinget
VEJ nr 10013 af 03/09/1991 - Gældende
Vejledning om konstruktiv brandsikring af lastskibe på 150 BRT eller derover, som indkøbes fra udlandet (* 1)
Erhvervsministeriet
2011/1 TBL 182 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk
(Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.)

Folketinget
BKI nr 107 af 15/12/1987 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 9. juli 1985 til konventionen af 13. november 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, angående reduktion af svovludsendelser eller disses grænseoverskridende strømme
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 10082 af 14/12/1993 - Gældende
Nægtet tilladelse til at en bank indskyder uforrentet ansvarlig lånekapital i koncernforbundet edb-selskab.
Erhvervsministeriet
AFG nr 9051 af 20/05/2008 - Gældende
Kursgevinst – finansiel kontrakt – lagerprincippet - virksomhedsskatteordningen
Skatteministeriet
VEJ nr 60271 af 01/01/1984 - Gældende
Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
1991/1 BSF 33 - Gældende
1991 BSF 33 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERES RET TIL AT UDFØRE ULØNNET ARBEJDE (SLIP DE LEDIGE LØS)
Folketinget
KEN nr 12505 af 12/07/2001 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 LSV 214 A - Gældende
Forslag til Lov om gennemførelse af deltidsdirektivet
Folketinget
STV nr 20038 af 01/01/2002 - Gældende
TRANSFER PRICING; KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER 2002 6. AJOURFØRING OG OPBEVARING AF DOKUMENTATIONSMATERIALET
Skatteministeriet
1998/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en hovedstadsreform
Folketinget
BKI nr 87 af 27/10/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 9. januar 1980 med Republikken Korea om skibsfart
Udenrigsministeriet
1990/1 BSF 29 - Gældende
1990 BSF 29 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV BÆREDYGTIG ERHVERVSPOLITIK
Folketinget
BKI nr 10 af 27/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 22. maj 2017 med Malaysia om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater
Udenrigsministeriet
KEN nr 10229 af 18/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Timebank konceptet skattefrie vennetjenester
Skatteministeriet
CIR nr 9499 af 23/09/2003 - Gældende
Cirkulære om antagelse, aflønning, rådighedstjeneste mv. af officerer af reserven
Forsvarsministeriet
1989/1 LSF 229 - Gældende
1989 LSF 229 FORSLAG TIL LOV OM SALG AF FÆRGERNE »PEDER PAARS« OG »NIELS KLIM«
Folketinget
AFG nr 9382 af 17/06/2008 - Gældende
Opførsel af byggeri, der skal anvendes til hotellignende formål, berettiger ikke til momsfradrag
Skatteministeriet
STV nr 20022 af 01/01/2003 - Gældende
TRANSFER PRICING; KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER 2003 6. AJOURFØRING OG OPBEVARING AF DOKUMENTATIONSMATERIALET
Skatteministeriet
AFG nr 9327 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Forening - forskning - afgiftspligtig person - fritagelse
Skatteministeriet
1992/1 BSF 42 - Gældende
1992 BSF 42 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ETABLERING AF EN ORGANISATORISK RAMME FOR FORSKNINGSSAMARBEJDET PÅ NON-FOOD-OMRÅDET
Folketinget
BKI nr 50 af 04/08/1972 - Gældende
Bekendtgørelse af kulturoverenskomst af 24. februar 1971 med Ungarn. (* 1) (Kulturaftalen med Ungarn)
Udenrigsministeriet
BKI nr 18 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 26. august 2019 med Ukraine om arbejdstilladelse til familiemedlemmer til diplomater
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsumisafgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet
1986/1 LSF 191 - Gældende
1986 LSF 191 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BOLIGBYGGERI (KOMMUNAL ANVISNINGSRET, PLIGTMÆSSIGE BIDRAG TIL BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND, OVERFØRELSE AF MIDLER TIL EN LANDSDISPOSITIONSFOND, STØTTE TIL OMBYGNING AF LEDIGE LEJLIGHEDER OG FORBEDRING AF MILJØET I ALMENNYTTIGE BEBYGGELSER M.V.)
Folketinget
2012/1 BRB 41 - Gældende
Beretning om Forslag til folketingsbeslutning om omstrukturering af ordningen om rejsetidskompensation gældende for jernbanerejser
Folketinget
KEN nr 9310 af 15/12/2000 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-22-00 om varighedsbegrænsning - forlængelse - forventning om genoptagelse af arbejdet - dagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10003 af 05/12/1991 - Gældende
Adgangsbarriere på markedet for kontrol med elevatorer (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10183 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 146-11 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsfunktion - tjenestemænd - overenskomstmæssig mindsteløn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9018 af 17/01/2002 - Gældende
Afgørelse fra Told- og Skattestyrelsen
Skatteministeriet
2015/1 BTL 128 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum
Folketinget
DOM nr 3615 af 17/09/1993 - Gældende
Bod 2.3.1. Kollektiv overenskomst 3. Underbetaling.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for Bladkompagniet A/S (advokat Merete Preisler) Dommere: Bæhring, Arnold Hansen, Carsten Holm, Mads Kofod, Riis (retsformand), Sløk og Spang-Hanssen.
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 10389 af 16/06/2017 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Indhentelse af elektroniske beviser fra internationale internetserviceudbydere (Facebook, Google mv.)
Justitsministeriet
BKI nr 3 af 01/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol V af 28. november 2003 om eksplosive krigsefterladenskaber til konventionen af 10. oktober 1980 om forbud mod eller begrænsninger i anvendelsen af visse konventionelle våben, som må anses for at være unødigt skadevoldende eller for at ramme i flæng
Udenrigsministeriet
2009/1 BTL 86 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød
Folketinget
KEN nr 12166 af 23/10/2000 - Gældende
Toldgodtgørelse
Skatteministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>