Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på basis  fandt 7197 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 9197 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 A og B Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, Forebyggelse af brand og eksplosion, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 1328 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 9422 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXIV Forebyggelse af kloakspildevand fra skibe, 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1247 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 768 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1571 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9782 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel V Sejladsens betryggelse, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 969 af 16/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1389 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 1294 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 760 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 916 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 75 af 08/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet
BEK nr 1128 af 14/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 1264 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 752 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1421 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 772 af 15/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1460 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 1201 af 12/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser samt berigtigelse, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 9068 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9068 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 833 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10133 af 12/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg
(BL 3-5, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 475 af 21/11/1979 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 1119 af 05/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9582 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 F og G Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand Alternative konstruktioner og arrangementer, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9848 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 58 af 18/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1391 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 850 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1381 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.
(Systemrevisionsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 11781 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F II (2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 135 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 281 af 26/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 213 af 05/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 7 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
AND nr 1472 af 16/12/2013 - Gældende
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 680 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1317 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1358 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1393 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension
Erhvervsministeriet
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1263 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1269 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1070 af 28/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
(Drikkevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12478 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXII Regler om kontrol med forurening med skadelige flydende stoffer i bulk, 1. juli 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>