Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på betinget dom  fandt 9855 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 774 af 18/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig
Justitsministeriet
LOV nr 347 af 14/05/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 555 af 25/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 674 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
LOV nr 21164 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten IV. Konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 365 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov for Færøerne om retsafgifter, lov om rettens pleje i Grønland, lov om statens tjenestemænd i Grønland, lov om landvæsensretter og lov om nordisk vidnepligt m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LBK nr 1003 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 213 af 22/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union
Justitsministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 181 af 28/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Gruppesøgsmål m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 37 af 28/02/1908 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m. (* 1) (* 2) (* 3)
Justitsministeriet
LOV nr 1549 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 484 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love
(Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.)

Finansministeriet
LOV nr 260 af 01/06/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v.(* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 670 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 84 af 28/01/2014 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Sagstilgangen til Højesteret m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1045 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 1526 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LOV nr 433 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 271 af 04/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af og tilsyn med afgørelser om pligter og påbud i forbindelse med udsættelse af straffastsættelse eller straffuldbyrdelse m.v. og rammeafgørelsen om afgørelser afsagt, uden at den pågældende har været til stede under retssagen)

Justitsministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 505 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet
LBK nr 1209 af 18/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
(Offererstatningsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1805 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalingskonti
Erhvervsministeriet
LBK nr 1018 af 19/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed
(Inkassoloven)

Justitsministeriet
LBK nr 92 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
Erhvervsministeriet
LBK nr 112 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed
(Vagtvirksomhedsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 450 af 24/04/2019 - Gældende
Lov om forbrugslånsvirksomheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 286 af 18/06/1951 - Gældende
Lov om ændring af reglerne om fortabelse af rettigheder som følge af straf.(* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 517 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven
(Tvangsfuldbyrdelse af klagenævnsafgørelser m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 433 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 1042 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed
Justitsministeriet
LOV nr 1257 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
Erhvervsministeriet
LOV nr 143 af 13/04/1938 - Gældende
Lov om private Vejrettigheder. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 839 af 02/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer
(Mortifikationsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 766 af 04/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om borteblevne
(Borteblevneloven)

Justitsministeriet
LOV nr 327 af 18/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og andre love
(Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 274 af 15/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v.(Samfundstjeneste og forstærket indsats mod seksualforbrydelser m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 346 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love
Finansministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>