Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bidrag york  fandt 297 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
LOV nr 167 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Skatteministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
BEK nr 28 af 15/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 425 af 29/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde
Justitsministeriet
BEK nr 1627 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om taxikørsel
(Taxibekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BKI nr 44 af 01/09/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltræden af de i New York den 15. December 1946 af De forenede Nationers Plenarforsamling godkendte Statutter for den internationale Flygtningeorganisation og den samtidig af Plenarforsamlingen godkendte Overenskomst vedrørende foreløbige Foranstaltninger, der vil være at træffe med Hensyn til Flygtninge og tvangsforflyttede Personer.
Udenrigsministeriet
BKI nr 32 af 15/06/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af de paa den internationale Sundhedskonference i New York i Sommeren 1946 vedtagne Statutter for Verdens-Sundhedsorganisationen og den paa samme Konference indgaaede Aftale angaaende Oprettelse af en Interimskommission for Verdens-Sundhedsorganisationen. (* 2)
Udenrigsministeriet
2005/1 BSF 146 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning Om dansk sømilitært bidrag til den udvidede FN-styrke i Libanon (UNIFIL)
Udenrigsministeriet
1994/1 BSF 24 - Gældende
1994 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 51 OM YDELSE AF STATSBIDRAG TIL CIVILINGENIØR TOM LISBORG TILBAGE FRA FINANSUDVALGET
Folketinget
2000/1 SF B 194 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. april 2001) - B 194
Miljøministeriet
KEN nr 9396 af 14/08/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 65/2002
Justitsministeriet
2005/1 BTB 139 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en videreførelse af et dansk bidrag i Irak til den multinationale sikringsstyrke m.v. og til, at danske militære styrker stilles til rådighed for FN's bistandsmission til Irak (UNAMI)
Folketinget
1995/1 BTB 49 - Gældende
1995 BTB 49 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE DEN AF STATSREVISORERNE AFGIVNE ENDELIGE BETÆNKNING OVER STATSREGNSKABET FOR FINANSÅRET 1993 NR B 49 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2007/2 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om aktionsplan for at styrke respekten for den humanitære folkeret og de grundlæggende menneskerettigheder
Folketinget
2005/1 SF. B 146 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (7. september 2006) - B 146
Udenrigsministeriet
BKI nr 72 af 15/08/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 121 af 12/12/1989 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 31. januar 1989 med De Forenede Nationer om FN's Informationskontor for de nordiske lande i København
Udenrigsministeriet
BKI nr 11 af 03/02/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 4. august 1963 om oprettelse af Den Afrikanske Udviklingsbank
Udenrigsministeriet
BKI nr 217 af 25/09/1914 - Gældende
Bekendtgørelse om en den 2den Juni 1911 i Washington undertegnet Konvention, der ændrer den den 20de Marts 1883 i Paris afsluttede og den 14de December 1900 i Bryssel gennemsete Konvention om Beskyttelse af den industrielle Ejendomsret, samt Danmarks Tiltræden af Konventionen. (* 1)
Udenrigsministeriet
AFG nr 9503 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning - EDB-ydelser
Skatteministeriet
BKI nr 73 af 22/06/1988 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 28. september 1984 til konventionen af 13. november 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, om langsigtet finansiering af samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP)
Udenrigsministeriet
2001/2 SF. B 91 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. april 2002) - B 91
Miljøministeriet
2016/1 BTB 17 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat modtagelse af kvoteflygtninge
Folketinget
AFG nr 9804 af 21/06/2016 - Gældende
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning af investeringsforeninger - teleydelser
Skatteministeriet
BKI nr 17 af 09/02/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af anden valgfri protokol af 15. december 1989 til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf
Udenrigsministeriet
2001/2 BSF 21 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Udenrigsministeriet
2007/1 BSF 12 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer
Folketinget
1989/1 BSF 81 - Gældende
1989 BSF 81 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UNDER FN AT SENDE ET DANSK ORLOGSFARTØJ SAMT EVENTUELT ET FORSYNINGSSKIB TIL MELLEMØSTEN
Folketinget
1999/1 SF L 92 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (17. november 1999) - L 92
Miljøministeriet
2007/2 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre afgift på kørsel på vejnettet (betalingsring m.v.)
Folketinget
BKI nr 110 af 20/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 17. marts 1992 om beskyttelse af små hvaler i Østersøen og Nordsøen
Udenrigsministeriet
AFG nr 9535 af 23/06/2009 - Gældende
Fuld skattepligt – ophold - hotellejlighed
Skatteministeriet
AFG nr 10161 af 16/11/2016 - Gældende
Momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - momspligtige it-ydelser
Skatteministeriet
BKI nr 48 af 20/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 22. januar 2007 med Indonesien om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6 >